i?e adam de?il; adama i?!

 • Sevgili Human Resources (?nsan kaynaklar?) elemanlar?! ?u an benimle ilgilenmedi?iniz fark?nday?m, ??nk? ben yeni bir mezunum. Tarsus Amerikan Lisesi+Ko? ?niversitesi Ekonomi mezunuyum. ?ngilizcem ?ok iyi ama yak?nda unutaca??m. (7 sene Tarsus Amerikan+4 sene Ko?-1 sene ?ngilizce)


  Sevgili Human Resources (?nsan kaynaklar?) elemanlar?! ?u an benimle ilgilenmedi?iniz fark?nday?m, ??nk? ben yeni bir mezunum. Tarsus Amerikan Lisesi+Ko? ?niversitesi Ekonomi mezunuyum. ?ngilizcem ?ok iyi ama yak?nda unutaca??m. (7 sene Tarsus Amerikan+4 sene Ko?-1 sene ?ngilizce)
  Bilgisayarla aram ?ok iyi, Fifa 99?un kral?y?m. (Daha iyi oldu?unu iddia eden genel m?d?r?n?z falan varsa kap??al?m!) Counter Strike?da bir numaray?m. Bunun yan?nda ?nemsiz de olsa Word, Excell hepsini biliyorum. Siz Ofis programlar? diyorsunuz. Bo? zamanlar?mda sinemaya giderim, m?zik dinlerim falan filan da, bundan size ne ki? ?nanm?yorsan?z s?yleyeyim, en son Driven filmine gittim. Biliyorum, hala inanm?yorsunuz, bu y?zden size filmle ilgili izlenimlerimi s?yleyece?im. Yar?? sahneleri harika ?ekilmi? ama filmde i? yok. Hala inanm?yorsan?z Allah size ak?l fikir versin. Neyse konuya gelelim. Beni i?e almak i?in ba?vurmak istiyorsan?z
  e-mail yoluyla ?irket hakk?nda detayl? bilgi verip bana ula?t?rabilirsiniz. (e-mail adresim ek?te mevcut)
  Not: Eksik g?nderilen ?irket bilgileri sizin hemen elenmenize yol a?abilir.
  Biraz da i?i kabul etme prosed?r?mden bahsedeyim. G?nderilen ba?vurulardan sonra 8 teste tabi tutulacaks?n?z. Bu testleri ge?erseniz yaz?l? ve s?zl? m?lakatlardan sonra ?irketinizi b?t?n elemanlar?na ?ngilizce s?nav? uygulanacak. Bu arada gen? bir ?irkette ?al??mak istiyorum. (Ya? ortalamas? 25?i ge?meyecek!) Birden fazla ?irket b?t?n testleri ge?erse averaja bak?lacak, o da e?itse kendi aran?zda oynanan ma?lara bak?lacak. O da e?itse yaz? tura ataca??m. ?u anda elimde 36 de?i?ik ?irkete ait ret mektubu var. Bunlar? ?er?eveletip duvara ast?m. Ama art?k duvarda yer kalmad?. Bu y?zden yaln?zca ciddi ba?vurular? de?erlendirece?im.
  Hepinize kolay gelsin!
  www.evrensel.net