Sanata, edebiyata yeni bir Koridor

Ankara, ?Koridor? adl? yeni bir k?lt?r sanat edebiyat dergisine kavu?tu. Kas?m-aral?k say?s?n? ??karan derginin ekibi de bir hayli kalabal?k. ?lk say?s?nda, ??k???n amac?, dergi ekibi taraf?ndan ?u c?mlelerle anlat?l?yor: ?Egemen ideolojinin ya?am?n b?t?n kanallar?nda kendini hissettirdi?i, meta feti?izminin alk??larla ve hayk?r??larla kar??land??? bu d?nyaya s?yleyecek s?z?m?z var.


Ankara, ?Koridor? adl? yeni bir k?lt?r sanat edebiyat dergisine kavu?tu. Kas?m-aral?k say?s?n? ??karan derginin ekibi de bir hayli kalabal?k. ?lk say?s?nda, ??k???n amac?, dergi ekibi taraf?ndan ?u c?mlelerle anlat?l?yor: ?Egemen ideolojinin ya?am?n b?t?n kanallar?nda kendini hissettirdi?i, meta feti?izminin alk??larla ve hayk?r??larla kar??land??? bu d?nyaya s?yleyecek s?z?m?z var. Biliyoruz ki bizlere ya?at?lmaya ?al???lan bu ?yeni? sosyo-ekonomik ve k?lt?rel yap?lan?? i?inde bize dayat?lan, ya?am?n ve dolay?s?yla insan?n do?as?na ayk?r? yapayl?klar i?inde hepimiz yaln?zla?t?r?l?yoruz.
S?zlerimizin egemen burjuva ideolojisinin ?aresizlik ?reten yakar??lar?na ?are olamayaca??n?n fark?nday?z (!) Dolay?s?yla var olan ili?kiler a??na kap?larak ?en ?ok satanlar? aras?nda yer almak, hedeflerimiz aras?nda yer alm?yor. Sadece d?? kurmay? ve d??lerinin arkas?ndan gitmeyi unutmayanlara bir kap? a?may? diliyoruz. B?t?n yaln?zl?klara, egemen ideolojinin do?rudan ve dolayl? b?t?n yok edici sald?r?lar?na ra?men ?iirden, m?zikten, ?yk?den, k?sacas? sanattan vazge?meyenlere ?yaln?z de?ilsin? demek istiyoruz. Siyasal ve s?n?fsal ?at??malar ve toplumsal e?itsizlikler i?inde ger?e?i ve g?zeli arayanlara bir ?Koridor? olmay? hedefliyoruz. Do?a aryas?n? her f?s?lday???nda orada olabilmeniz dile?iyle...?
?iirler, ?yk?ler
Paydos E?itim Yay?n Dan??manl?k ad?na ?nal ?zmen?in sahibi oldu?u derginin, yay?n kurulunda, Volkan ?enkal, Tamer ?ncesu, ?zge Yal??n, Bar?? Acar, Sabri Fikret Bing?l, Selen Varg?n, Fulya Emek Tanr?kulu, Petek ?rdam yer al?yor. Derginin hakem kurulunda ise Yusuf Eradam, Elif ??nar ile aralar?nda Osman G?rel, Ali Turan G?rg?, G?liz Mutlu?nun da yer ald??? ?ok say?da akademisyen g?rev ?stleniyor.
Koridor?un ilk say?s?nda, Tamer ?ncesu ?U?urumdaki ?i?ek? yaz?s? ile okurlarla bulu?uyor. ?Ustalardan? b?l?m?nde ise Turgut Uyar??n hayat hikayesin ve bir ?iirine yer veriliyor. Fulya Emek Tanr?kulu?nun ?ocuk ?l?mlerine de?indi?i ?Utanc? ?neriyorum? yaz?s?n?, An?l Ergin?in Beyrut d?rtl??? tamaml?yor ve Selma A?abeyo?lu da ??man ?ld?? ba?l???n?n alt?nda, c?mlelere noktalar?n? koyuyor.
Dergide, Bar?? Acar ve Eren ?nan Canpolat, dergi yay?nc?l???na mercek tutuyorlar. ?yk? yazar? Burhan G?nel ile s?yle?inin yer ald??? sayfalarda, ?zdemir Asaf??n ?airli?i ?zerine s?zler de bulunuyor. Onlarca ?iir dizelerinin de okunabilece?i dergide, ?ran ve g?n?m?z ?lkelerinin ve tarihte kalan ?lkelerin edebiyatlar?na, k?lt?rlerine, eserlerine de de?iniliyor. (Ankara/EVRENSEL)
M?ge Tuzcuo?lu
www.evrensel.net