?adi ?al?k eserleriyle an?l?yor

"?nsan var oldu?u andan beri heykel sanat? vard?r" diyen usta heykelt?ra? Prof. ?adi ?al?k'?n eserleri Anadolu ?nivesitesi ?a?da? Sanatlar M?zesi?nde sergilenecek.


?a?da? T?rk heykel sanat?n?n ?nc?s? ?adi ?al?k'?n yap?tlar?ndan bir se?ki, Anadolu ?niversitesi ?a?da? Sanatlar M?zesinde sergilenecek. 27 Kas?m pazartesi g?n? saat 17.30'da a??lacak olan sergi 27 Aral?k 2006 tarihine kadar a??k kalacak. Sanat??n?n heykel sanat?n?n eski ve yeni aras?ndaki d?n?m noktas?nda ya?am boyu s?rd?rd??? ara?t?rmalar?yla ?nc? rol?n? kan?tlayan eserleri Eski?ehir'de ilk kez sergilenecek. ?adi ?elik, 24 Aral?k 2006'dak? 27. ?l?m y?ld?n?m?nde Anadolu ?niversitesindeki sergiyle an?lacak.
T?rkiye'de ?a?da? heykelin ?nc?s?, "insan var oldu?u andan beri heykel sanat? vard?r" diyen usta heykelt?ra? Prof. ?adi ?al?k'?n soyut heykelleri se?kisi 07- 27 A?ustos 2006 tarihleri aras?nda Ankara Anadolu Medeniyetleri M?zesi'nde, 04 Eyl?l-05 Ekim 2006 tarihleri aras?nda ?ankaya Belediyesi ?a?da? Sanatlar Merkezi'nde, 09 Ekim-16 Kas?m 2006 tarihleri aras?nda da Bilkent ?niversitesi?nde sergilendi.
Heykeltra?lar?n hocas?
Prof. ?adi ?al?k (1917 - 1979) her zaman merak etmeyi ve ara?t?rmay? sevmi?, bunu yarat?c?l???n ?n?art? olarak yeti?tirdi?i bir?ok ??rencisine a??lamak istemi?ti. Bug?n etkin olan heykel sanat??lar?n?n hocas? olan Prof. ?adi ?al?k ?a?da? heykel sanat?n?n ?lkemizde ilk ?rneklerini yarat?rken "Sanat?? bir ak?m?n etkisinde ?al??maz, bir ak?m yaratmaya ?al???r. G?n?m?z d?nyas?nda metafizik etkilerle sanat yap?lm??t?r fakat bizim anlad???m?z sanat metafizik de?il, fizik sanat, rasyonel sanatt?r, yani gere?lerin olanaklar?n? zorlayarak, deneyerek yap?lan sanatt?r" demi?ti. (Eski?ehir/EVRENSEL)
www.evrensel.net