Volkswagen?de i??i k?y?m?

Bir s?redir g?ndemde olan VW Bel?ika?n?n gelece?i belli oldu. VW y?netimi, Golf modelinin ?retimini 5 bin 400 i??inin ?al??t??? fabrikadan alarak Wolfsburg ve Mosel?deki fabrikalara verece?ini a??klad?. Aylard?r oyalanan Bel?ikal? i??iler i?in bu, en az?ndan 2 bin ki?inin i?ini kaybetmesi anlam?na geliyor.


Bir s?redir g?ndemde olan VW Bel?ika?n?n gelece?i belli oldu. VW y?netimi, Golf modelinin ?retimini 5 bin 400 i??inin ?al??t??? fabrikadan alarak Wolfsburg ve Mosel?deki fabrikalara verece?ini a??klad?. Aylard?r oyalanan Bel?ikal? i??iler i?in bu, en az?ndan 2 bin ki?inin i?ini kaybetmesi anlam?na geliyor.
Br?ksel?deki fabrikada ?rg?tl? olan ?? sendikan?n yapt?klar? a??klamalarda, s?z konusu rakam?n 4 bine kadar ??kabilece?i bildirildi. Sendikalar?n g?r??me talebini s?rekli erteleyen VW y?netiminin, Golf ?retimini Almanya?ya kayd?raca?? ge?en hafta belli olmu?tu. Almanya?da IG Metall ve VW y?netimi aras?nda imzalanan s?zle?menin kesinle?mesinden sonra, Br?ksel?deki fabrikan?n gelece?i iyice belirsizle?mi?ti.
Wolfsburg?da ?araba ba??na 500 Avro zarar edildi?ini ve Golf ?retiminin ?ok pahal?ya geldi?ini? iddia eden VW y?netimi, Almanya?daki i??ilerin haftal?k ?al??ma s?relerini k?smi ?cret denkle?tirilmesiyle 28.8 saatten 33, baz? b?l?mlerde ise, 34 saate ??karm??t?. Bunun yan? s?ra, 20 bin i??inin erken emeklilik ve ?cretli ??k??larla i?ten ayr?lmalar? ?zerine anla?ma sa?lanm??t?.
???iler tepkili
Golf ?retiminin, Almanya?ya kayd?r?laca??n?n belli olmas?n?n ard?ndan VW Br?ksel?deki ?? sendika, cuma g?n i??ileri greve ?a??rd?. Cuma g?n? sabah vardiyas?nda ba?layan grev ilk etapta d?ne kadar s?rd?.
Alman ?Handelsblatt? gazetesine a??klama yapan FTGB Sendikas? Otomobil Sekt?r? Sorumlusu Manuel Castro, ????iler ?fkeli, hem de ?ok ?fkeli? ifadelerini kulland?. Bel?ikal? i??ilerin, VW tekelinin geli?mesi ve b?y?mesi i?in ?ok ?al??t?klar?n? belirten Manuel Castro, ?Alman patronlar?n te?ekk?r? b?yle oluyor. Hafta sonu i??iler, fabrikan?n ?n?nden ayr?lmad?. Bir ara yolu da i?gal ettiler, ama daha sonra vazge?tiler. ???iler uzun s?re oyaland?klar? ve kendilerine bilgi verilmedi?i i?in ?ok ?fkeli? dedi.
Uzun y?llar VW tekelinin bir dedi?ini iki etmeyen Bel?ikal? politikac?lar?n da, VW tekelinin karar?na tepkili olduklar? ??renildi.
?Bu inan?lmaz ve korkun? bir hikaye? diye tepkisini dile getiren Bel?ika ?al??ma Bakan? Johan Vande Lanotte, ?Otomobil end?strisi i?in ?ok ?ey yapt?k, ama buna ra?men Volkswagen ulusal ??karlara ba?l? olarak karar veriyor? dedi. Bel?ika Ba?bakan? Guy Verhofstadt ise, VW?nin ataca?? ad?mlar? ?ok iyi d???nmesi gerekti?ini ifade etti?i a??klamas?nda, ?Ulusal ??karlar?n ?ne ??kmas? VW i?in iyi olmaz? dedi.
??birlik?i tutum
?te yandan, Bel?ikal? sendikac?lar ve i??iler aras?nda, IG Metall Sendikas? ile Almanya?daki VW i?yeri temsilcilerine kar?? da ?fke b?y?yor. IG Metall?in ve VW ??yeri Temsilcili?i?nin birka? ay ?ncesinde ?ok farkl? bir tutum sergilediklerini hat?rlatan sendikac?lar, Alman sendikac?lar?n ?E?er VW?deki i?yerleri korunacaksa bu her yerde korunmal?, sadece bir ?lkede de?il. Bu nedenle dayan??ma i?inde olmal?y?z ve birli?imizi korumal?y?z? dediklerini hat?rlatt?lar. ?Daha sonra Alman arkada?lar?n uzla?t?klar?n? duyduk? diye konu?an Castro, ?Bu anla?man?n faturas? da bize ??kart?l?yor. IG Metall ve VW anla??yorlar, Bel?ikal? i??iler i?ini kaybediyorlar? dedi.
IG Metall??n i?birlik?i tutumunun, di?er ?lkelerdeki i??ileri de ?fkelendirdi?ini belirten Castro, ?F?rsat buldu?umuzda Alman arkada?larla oturup konu?aca??z. ?fkeli olan sadece biz de?iliz, Portekizli ve ?spanyol sendikac?lar da ?fkeli. ?spanyollar, Alman IG Metall?in ihanet etti?ini s?yl?yorlar? dedi.
??ten atmalar s?recek
Bu arada VW y?netiminin Golf ?retimini Bel?ika?dan alarak Almanya?daki Wolfsburg ve Mosel?daki fabrikalara ta??nmas? karar?na, VW ??yeri Temsilcili?i?nden ilgin? savunma geldi. Ayn? zamanda D?nya ve Avrupa ??yeri Temsilcili?i?nin de ba?kan? olan Bernd Osterloh, ?Bunun b?yle geli?ece?ini ger?ekten tahmin etmiyorduk? dedi.
Almanya?da haftal?k ?al??ma s?relerinin uzat?lmas?ndan sonra, ?retim kapasitesinin art???n? s?yleyen Osterloh, ?Bu kapasiteyi ?retimi Bel?ika?dan Almanya?ya kayd?rarak dolduracaklar?n? bilmiyorduk? dedi.
VW Avrupa ??yeri Temsilcili?i Michael Riffel ise, daha a??k konu?tu. ?Avrupa ??yeri Temsilcili?i olarak uluslararas? ?al??mam?zda piyasan?n sundu?u f?rsatlar? ve riskleri adil bir ?ekilde da??tmaya ?al???yoruz? diyen Riffel, ?Ama geri d?n?p bakt???m?zda Almanya?daki fabrikalar?n 20 bin i?yerinin yok edilmesine onay vererek fazla ?retim kapasitelerinin azalt?lmas?na katk? sunduklar?n? g?r?yoruz. ?imdi s?ra di?erlerinde? dedi. Riffel?in verdi?i bilgiye g?re ?n?m?zdeki d?nem, Bel?ika?n?n yan? s?ra ?spanya ve
Portekiz?de de i?ten atmalar g?ndeme gelecek. (AVRUPA HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net