Kul?pler Birli?i Vakf? yeni ba?kan?n? se?iyor

Kul?pler Birli?i Vakf?, yeni d?nem ba?kan?n? se?mek i?in bug?n Ankara?da toplanacak.


Kul?pler Birli?i Vakf?, yeni d?nem ba?kan?n? se?mek i?in bug?n Ankara?da toplanacak.
Balgat?taki genel merkez binas?nda yap?lacak ola?an genel kurulda, S?per Lig tak?mlar?, 7 Aral?k 2005 tarihinde birlik ba?kanl??? g?revine gelen ve g?rev s?resi bu y?l sona eren Galatasaray Kul?b? Ba?kan? ?zhan Canayd?n?dan sonraki ba?kan?n? belirleyecek.
1 y?ld?r hi?bir toplant?ya kat?lmayan Fenerbah?e d???ndaki t?m kul?plerin kat?lmas?n?n beklendi?i toplant?da, Galatasaray Kul?b? Ba?kan? ?zhan Canayd?n, Be?ikta? Kul?b? Ba?kan? Y?ld?r?m Demir?ren, Ankaraspor Kul?b? Ba?kan? Hilmi G?k??nar ve Ankarag?c? Kul?b? Ba?kan? Cemal Ayd?n??n ba?kanl?k i?in aday olabilece?i belirtiliyor.
Galatasaray Kul?b? Ba?kan? ?zhan Canayd?n??n aday olmas? durumunda kendisinin aday olmayaca??n? a??klayan Ankaraspor Kul?b? Ba?kan? Hilmi G?k??nar??n, Canayd?n??n sa?l?k sorunlar?n? ?ne s?rerek ba?kanl??? b?rakmas? ve Be?ikta? Kul?b? Ba?kan? Y?ld?r?m Demir?ren?in de aday olmamas? durumunda toplant?da en g??l? aday olaca?? bildirildi.
Futbol Federasyonu Ba?kan? Haluk Ulusoy?a destek veren Be?ikta? Kul?b? Ba?kan? Y?ld?r?m Demir?ren?e toplant? ?ncesinde ba?kanl?k i?in teklif g?t?r?ld???, ancak siyah-beyazl? kul?b?n ba?kan?n?n, kendi ismi ?zerinde uzla?? sa?lan?rsa bu g?revi kabul edece?ini s?yledi?i ??renildi.
Ge?en y?l yap?lan genel kurul toplant?s?nda ba?kanl??a aday olan Ankaraspor Kul?b? Ba?kan? Hilmi G?k??nar, daha sonra S?per Lig tak?mlar?n?n Galatasaray Kul?b? Ba?kan? ?zhan Canayd?n ?zerinde birle?meleri ?zerine adayl?ktan ?ekilmi?ti. Canayd?n??n ba?kan oldu?u birlikte, G?k??nar ise asba?kanl?k g?revine getirilmi?ti.
Kul?pler Birli?i Vakf? toplant?s? saat 14.00?de ba?layacak. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net