Suikastla ABD?ye g?n do?du

L?bnan?da Sanayi Bakan? ve i? sava? s?ras?nda onlarca katliama imza atan Falanjist Partisi?nin kurucusu Pierre Cemayel?in ba?kent Beyrut?ta u?rad??? provokatif suikast sonucu ?ld?r?lmesi, siyasi bir krizin ortas?nda olan L?bnan?da kaosun derinle?mesine neden olurken, ABD y?netimi ve L?bnan?daki ABD yanl?lar? ise, suikast? Suriye ile yeni bir ulusal birlik h?k?meti talep eden Hizbullah?a y?klenmek i?in kullanmaya ba?lad?.


L?bnan?da Sanayi Bakan? ve i? sava? s?ras?nda onlarca katliama imza atan Falanjist Partisi?nin kurucusu Pierre Cemayel?in ba?kent Beyrut?ta u?rad??? provokatif suikast sonucu ?ld?r?lmesi, siyasi bir krizin ortas?nda olan L?bnan?da kaosun derinle?mesine neden olurken, ABD y?netimi ve L?bnan?daki ABD yanl?lar? ise, suikast? Suriye ile yeni bir ulusal birlik h?k?meti talep eden Hizbullah?a y?klenmek i?in kullanmaya ba?lad?.
Bu arada BM G?venlik Konseyi?nin ise, yine bir suikast sonucu 2005 y?l? ?ubat??nda ?ld?r?len L?bnan eski Ba?bakan? Refik Hariri suikast?n? ara?t?rmak ?zere kurulmas? planlanan ?zel nitelikteki mahkemeye ?ye?il ???k? yakmas? dikkat ?ekti. Cenaze t?reninin bug?n yap?lmas? bekleniyor.
Canbolat tahrik ediyor
D?n bir bas?n toplant?s? d?zenleyen Suriye kar??t? D?rzi lider Velid Canbolat ise, h?k?meti sarsmak amac?yla bakanlara ve milletvekillerine kar?? ba?ka suikastlar?n da d?zenlenmesini bekledi?ini ileri s?rerken, ABD Ba?kan? George Bush ise, suikast? k?nad??? a??klamas?nda, sald?r?dan kimi sorumlu tuttu?u hakk?nda a??klama yapmazken, L?bnan h?k?metinin, ?Suriye, ?ran ve onlar gibi ?iddet ile istikrars?zl??? k?r?kleyen ?lkelerin giri?imlerine kar?? kendi demokrasisini savunma ?abas?na destek verdiklerini? ifade etti. Bush, suikast?n b?t?n y?nleriyle soru?turulmas?n? isteyerek, ?Soru?turma, cinayetin arkas?nda hangi g??ler ve kimlerin oldu?unu ortaya ??karmal?d?r? dedi. Falanjist lider Cemayel?in ?l?m?yle ilgili olarak Suriye?yi su?layan ABD destekli D?rzi lider Canpolat, ?Suriye rejimi, suikastlar? s?rd?recek gibi g?r?n?yor. Ba?ka suikastlar da bekliyorum. Ne yaparlarsa yaps?nlar biz buraday?z ve biz kazanaca??z? diye konu?tu.
Refik Hariri?nin o?lu Said Hariri de, suikasttan Suriye?yi sorumlu tuttu.
?am ile Hizbullah k?nad?
ABD ve L?bnan?daki ABD yanl?lar?n?n iddialar?na kar??n ?am h?k?meti ile Hizbullah, suikast? k?nad? ve soru?turma ?a?r?s? yapt?. Cemayel?in ?ld?r?lmesinin ?L?bnan?? bir i? sava?a s?r?kleme amac?n? ta??d???n?? bildiren Hizbullah, suikast? k?nayarak, bu sald?r?y? d?zenleyenlerin ?L?bnan?? kaos ortam?na, kayba ve i? sava?a s?r?klemek istediklerinden hi?bir ??phe olmad???? belirtti. Suriye resmi haber ajans? ise, sald?r?n?n L?bnan?da istikrar? bozmay? hedefleyen bir eylem oldu?unu kaydetti.
Eski L?bnan cumhurba?kanlar?ndan Emin Cemayel?in o?lu Maruni H?ristiyan Piyer Cemayel ?nceki g?n, Beyrut?un H?ristiyan mahallesi Sin El Fil?de arac?nda silahl? sald?r?ya u?ram?? ve kald?r?ld??? hastanede hayat?n? kaybetmi?ti. Ailede daha ?nce amca Be?ir Cemayel de 1982?de, cumhurba?kan? se?ildikten 3 hafta sonra bir suikasta kurban gitmi?ti.
L?bnan?da eski Ba?bakan Refik Hariri?nin ?ld?r?lmesinden sonra 14 ki?iye suikast d?zenlendi. Bu sald?r?larda, ?Nahar Gazetesi? Genel Yay?n M?d?r? Cibran Tueni, k??e yazar? Samir Kassir ba?ta olmak ?zere entelekt?eller hedef al?nd?.
?lgin? ?tesad?f?
?te yandan ??zg?rl?k ve siyasi ba??ms?zl?k sembol? ve yurtsever? Falanjist lider Cemayel?in ?ld?r?lmesini k?nayan BM G?venlik Konseyi?nin ise, yine bir suikast sonucu 2005 y?l? ?ubat??nda ?ld?r?len L?bnan eski Ba?bakan? Refik Hariri suikast?n? ara?t?rmak ?zere kurulmas? planlanan ?zel nitelikteki mahkemeye de ?ye?il ???k? yakmas? dikkat ?ekti. Konsey, bu konuda haz?rlanan bir mektubu BM Genel Sekreteri Kofi Annan?a yollamaya karar verdi.
Di?er taraftan Almanya Ba?bakan? Angela Merkel de Cemayel?e d?zenlenen suikast? k?nad? ve sald?r?n?n ?haince bir cinayet? oldu?unu s?yledi. ?ngiltere, Fransa, AB d?nem s?zc?s? Finlandiya ve T?rkiye de sald?r?y? k?nad?. (DI? HABERLER)
Fisk: Suikast bir uyar?
?The Independent? gazetesinin Beyrut?ta bulunan deneyimli Ortado?u uzman? Robert Fisk, L?bnan?daki suikaste ili?kin makalesinde, ?lkede siyasi ortam?n, g?nlerdir tehditler ve g?zda?? vermelerle ?alkaland???n? belirterek ?Neden ?imdi? diye sordu ve ?Gemayel suikast? ise bir uyar?. Vurulan Canbolat da olabilirdi, Sinyora da" ifadelerini kulland?. L?bnan?da hi?bir ?eyin tesad?fen olmad???n alt?n? ?izen ve bu nedenle siyasi dedektiflerin L?bnan??n s?n?rlar?n?n ?tesine bakmalar?n? ifade eden Fisk ayr?ca, ?Sinyora h?k?metinin y?k?lmas?, iki bakan?n daha ayr?lmas?na kalm?? g?r?n?yor. L?bnanl?lar, belki yeni bir i? sava?a daha haz?r olmayabilir. Ancak bakanlar?n s?r?c? penceresinden kur?un yememek i?in, Beyrut sokaklar?nda bir s?re makam ara?lar?yla dola?mayacaklar? apa??k ortada? diye yazd?. ?The Guardian? gazetesi ise, ?Suriye?nin kaybedece?i ?ok ?ey var? ifadelerini kulland?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net