ARA SIRA

 • L?bnan?da, ?haydut devlet?in ne demek oldu?u tam bir a??kl?k ve netlikle g?r?lebiliyordu. ?Uluslararas? toplum?un Amerikan merkezli propagandas?na inan?lacak olursa ?haydut devlet?ler ?ok ba?kalar?yd?. Mal, hizmet ve para bi?imindeki tekelci sermayenin engelsiz serbest dola??m?na ve emperyalist ya?maya, egemenlik alt?na al?nmaya, d?nya egemenli?i pe?indeki emperyalist yar??a alet edilmeye direnmeye ?al??anlar ?haydut? ve ayn? zamanda ?ter?rist? ilan edilmekteydi.


  L?bnan?da, ?haydut devlet?in ne demek oldu?u tam bir a??kl?k ve netlikle g?r?lebiliyordu. ?Uluslararas? toplum?un Amerikan merkezli propagandas?na inan?lacak olursa ?haydut devlet?ler ?ok ba?kalar?yd?. Mal, hizmet ve para bi?imindeki tekelci sermayenin engelsiz serbest dola??m?na ve emperyalist ya?maya, egemenlik alt?na al?nmaya, d?nya egemenli?i pe?indeki emperyalist yar??a alet edilmeye direnmeye ?al??anlar ?haydut? ve ayn? zamanda ?ter?rist? ilan edilmekteydi.
  Oysa L?bnan?da tan?k oldu?umuz manzaralar, tamamen tersini s?yl?yordu. Propaganda demagojiden ibaretti, ger?ekse bamba?kayd?. Ortado?u?nun haydudunun kim oldu?unu g?r?p anlamak i?in, L?bnan?da, G?ney Beyrut ve G?ney L?bnan?da dola?mak yeterliydi. B?lgenin haydudu, insanl?ktan hi? mi hi? nasibini almam?? Siyonist ?srail devletiydi. Ve ku?kusuz o tek haydut de?ildi. Onu sald?rganl???nda cesaretlendirip te?vik eden, bu s?n?rs?z sald?rganl??? kendi d?nya egemenli?i planlar? do?rultusunda koordine edip besleyip destekleyen b?y?k emperyalist devletler, en ba?ta da Amerikan emperyalizmi haydut ba??yd?. G?ney Beyrut ve G?ney L?bnan?da g?rd?klerimiz anlat?l?r gibi de?il. ?lke sanki depremden ??km?? G?lc?k ya da Adapazar? gibiydi. Baz? binalar b?t?n?yle ??km??, beton ve ta?-toprak y???n? haline getirilmi?ti. Hemen hi?biri
  oturulabilecek halde de?ildi. Yar?s? sa?lam gibi duran ?ok katl? apartmanlar?n di?er yar?s? kat kat yukar?dan a?a?? sallanmaktayd?. Kiminin yar?s? ya da ??te ikisi hi? kalmam??ken, kiminin ??kan yang?nlardan ya da bombalar?n kavurmas?ndan karalar i?indeki bedenlerinde koca koca bo?luklar vard?. Ve yer yer derin bombalarla a??lm?? ?ukurlar. G?ney L?bnan?da vurulmam?? k?pr? kalmam??t?. U?aklar ve f?zelerle t?m? ve yollar?n bir?ok b?l?m? tahrip edilmi?ti. B?y?k?e bir kasaba olan Kana ve s?n?ra yak?n Ayta ?ab k?y? ile yol ?st?ndeki bir dizi ba?ka k?y?n yaln?zca adlar? kalm??, tam bir ?hayalet kent?e d?n??t?r?lm??lerdi. ?srail, Filistin?de yapt??? gibi, i?gal i?in geldi?i G?ney L?bnan?a buldozerlerini de getirmi?ti.
  Bunca y?k?ma ve insanl?k d??? bunca sald?r?ya kar??n, b?lgenin belal?s? haydudun nas?l olup da burnunun s?rt?l?p p?sk?rt?lebildi?inin yan?t?n?, hayat belirtisi, ev kal?nt?s? harabeler aras?nda dola?an ?ocuklar ve ya?l?lardan ibaret olan Ayta ?ab?da tuvalet arayan T?rkiye heyetinden kad?nlar, L?bnanl? kad?nlar taraf?ndan davet edildikleri y?k?nt? halindeki bir evde ald?lar. Israrla oturmaya ve Hizbullah taraf?ndan kendilerine her g?n g?nderilen tay?nlar?n? payla?maya ?a?r?ld?lar. Neredeyse zorla ellerine ya? ve peynir s?r?lm?? ekmekler tutu?turuldu. L?bnan??n katliamdan ge?irilmi?, evsiz, elektriksiz, susuz b?rak?lm?? mazlum halk? dertlerini ve umutlar?n? oldu?u kadar ekmeklerini de payla?maya haz?rd?lar. Yurtlar?n? elde silah savunmu?, k?yde on tank?n?n enkaz?n? b?rakmak zorunda kalan halklar?n kasab?n? y?zgeri etmi?lerdi ve tam birlik halindeydiler. Yeter ki yurtlar?na g?z konulmas?n, iradeleri yok say?lmas?n, yoksa zaten her ?eylerini payla?maktayd?lar. Halk bu nedenle yenilmiyordu. Yenilmeyecekti. Asl?nda b?t?n halklar?n g?c? buradayd?: Birliklerinde ve payla?may? bilmelerinde. Emperyalist ve Siyonist sald?rganl?k, birlik ve birle?ik m?cadele ihtiya?lar?n? ya?amsal k?lm??t?. Ve bu ihtiya?, birlik?i ?rg?tsel d?zeyleri, ittifaklar? zorlam??t?.
  ***
  Beyrut?a, Hizbullah ve L?bnan Kom?nist Partisi?nin ortak d?zenledi?i uluslararas? konferansa kat?lmak i?in gittik. Bir s?redir yerel belirtileri g?r?nmekteydi. ?rne?in L?bnan?da Hizbullah ile L?bnan Kom?nist Partisi, ?srail sald?rganl???na ve emperyalizme kar?? ittifak kurmu?lar, i?gale dayan??ma halinde kar?? koymu?lard?. Aralar?nda anti-emperyalist i?eri?iyle ?ekillenen birliklerini, uzun bir s?re sonra, ilk kez, uluslararas? platforma ta??maya karar vermi?lerdi.
  Farkl? ideolojik e?ilimlere sahip ?e?itli ?lkelerden ?rg?tler, kom?nistler, sosyalist ve demokratlarla ?slami temelli ?rg?tler, ba?l?ca Hizbullah; 1920 Bak? Do?u Halklar? Kurultay??nda ba?layan anti-emperyalist m?cadele birli?inin ard?ndan, yeniden L?bnan Direni?i?ne destek i?in Beyrut Konferans??nda bir araya geldiler. Proletarya devriminin zaferi ?zerinden toplanan Bak? Kurultay? ku?kusuz farkl?yd?. Ancak emperyalizm ve Siyonizm kar??s?nda elde edilen k?smi zaferin ?zerinden toplanan Beyrut Konferans??n?n, yine de, onunla hi? paralellikler ta??mad??? ileri s?r?lemezdi.
  Konferans, yan?lsamal? Nasr ve Baas ?sosyalizmi? g?nlerinden ve ard?ndan gelen ?ye?il ku?ak? kapsam?ndaki kaotik kar??tl?k d?neminden sonra ger?ekle?ti. Ne din ve ?slam?la sosyalizmin sentezine ula??lmaya ?al???ld?, ne de ?ye?il ku?ak??? d??manl?ktan eser vard?. Ne din tart??malar? yap?ld?, ne de birli?in zemini dinsellikti.
  Din ve dinselli?in ba?ka ve ?zel bir alan olu?turdu?u ve herkesin kendisine ait oldu?u, herkesin kendi de?i?ik ideolojik tutumlar?na sahip olabilece?i, ama anti-emperyalist politik tutumlarda birle?ip ortakla?man?n ?nemli oldu?u, konferansta Hizbullah s?zc?leri taraf?ndan da net olarak dile getirildi. Ve konferans, belirgin bir anti-emperyalist platforma sahipti. Emperyalist talan, egemenlik alt?na alma dayatmas? ve i?galci sald?rganl???n, sosyal ve siyasal kurtulu?a, sosyalizm ve ulusal ba??ms?zl?k ve ?zg?rl?k i?in m?cadeleye y?nelen uluslararas? i??i s?n?f?n?, ezilen halklar? ve ?e?itli e?ilimlerden ?rg?tlerini bir araya toplanmaya ve g??lerini birle?tirmeye zorlad??? bir kez daha ortaya ??kmaktayd?.
  Emperyalizm, d?nya hegemonyas? pe?inde ko?arken att??? her ad?mla, d?nya i??i s?n?f?n? ve ezilen halklar? kurtulu?lar? i?in birle?meye ve m?cadeleye te?vik etmektedir. Bu, konferans kat?l?mc?lar?n?n kimli?ine de yans?m??t?r: ???i s?n?f?n? temsilen kom?nist ve emek ?rg?tleri, ezilen halklar? belirtmek ?zere bir dizi ara s?n?f ve tabakay? temsilen sosyalistler, demokratlar ve ?slami ?rg?tler, en ba?ta Hizbullah...
  A??rl?kl? olarak Hizbullah??n ve yan? s?ra LKP?nin emperyalizm ve ?zellikle Amerikan emperyalizminin deste?i ile y?nlendirmesinde L?bnan?a sald?ran Siyonist haydut devleti, b?y?k y?k?mlara ra?men p?sk?rterek yenilgiye u?ratt???na tan?k olduk. Burada tablo nettir. Ancak ?zellikle Amerikan-?ngiliz emperyalizminin ?e?itli milliyet ve mezheplerden halklar? birbirine kar?? k??k?rtmas?na ve buradan yarat?lan karma?aya ra?men, i?galcilerin Irak?ta da tutunmakta zorland?klar? ortada.
  T?rkiye dahil bir?ok ?lkede, bir yandan ?zg?l tarihsel nedenlerle, bir yandan da Amerikan patentli ?Medeniyetler ?at??mas?? doktrininin etkisi alt?nda ?gericilik?, ?yobazl?k? ve ??eriat??l?k?la m?cadele zorunlulu?u ya da ?sosyalizm i?in m?cadele edilmeden anti-emperyalist olunamayaca??? t?r?nden gerek?elerle reddedilmeye ?al???lan i??i s?n?f? ve ezilen halklar?n birlik ihtiyac? ve bu birli?i g??lendirmeye hizmet edecek -?slami olanlar da dahil farkl? e?ilimlerden- emperyalizme kar?? m?cadele eden ?rg?tler aras?ndaki yak?nla?ma, dayan??ma ve birlikler ??phesiz de?erlidir. Beyrut Konferans?, bu y?nde ve geli?meye a??k ciddi bir ad?m olmu?tur. ???i ve kom?nist partilerle dini temellere dayanan bir ?rg?tlenme oldu?undan ku?ku duyulamayacak Hizbullah??n, emperyalizm kar??t? ortak bir platform etraf?nda bir konferansta, ideolojik farkl?l?klar?n? bilerek ama kar??l?kl? sayg?yla bir araya gelmeleri, 5-10 y?l ?nce ?nerilse, herhalde ?neri sahipleri alay konusu olurlard?. Oysa art?k ?e?itli kanatlardan kar?? ??kanlarca bile yok say?lamayacak ve g?l?nemeyecek bir ger?ek haline gelmektedir. Emperyalizmden kurtulu? ve d?nya proleter devriminin uluslararas? i??i s?n?f? ve ezilen halklar?n birli?inden ge?enden ba?ka yolu yoktur.
  Beyrut Konferans??nda bu y?nde at?lan ad?m?n ciddi zorluklarla kar??la?abilece?i ?ng?r?lebilir. Ancak ne devrim kolay i?tir ne de bu y?nde at?lacak ad?mlar. Ve asl?nda daha kat edilmesi gereken mesafe vard?r: T?m emperyalizm kar??t? e?ilimleri kucaklayacak birliklerin yarat?lmas?. Filistin ve Irak direni??ilerinin kat?lma e?ilimi g?stermedikleri Beyrut Konferans? bunu da g?stermi?tir. ?stelik i??i ve kom?nist ?rg?tlerin hem sa?lamla?malar? ve hem de ?lkelerinin i??ileri ve halklar? aras?nda yeniden ve yayg?nl???na k?k salmalar? i?i de ?nlerinde durmaktad?r. At?lan ve at?lacak ad?mlar?n sa?laml??? ve gelece?i en ba?ta buna ba?l?d?r.
  Ku?ku duyulamaz ki, ?slami temellerde birli?in zemini, ba?ar? ihtimali gibi, s?n?rl?d?r. Oysa b?t?n inan?lar ve dillerden, t?m cins ve ?rklardan i??i ve emek?ilerin ayr?cal?ks?z ve ayr?ms?z birli?i ve m?cadelesi ile kurtulu?unun emperyalizm kar??t? emek eksenli birli?inin zemini b?t?n d?nyad?r ve zaferi kesindir. Uluslararas? i??i s?n?f? ve ezilen halklar?n birlik ve kurtulu?lar?n?n sorumlulu?u en ba?ta kom?nistlerdedir ve kom?nistler bu sorumlulu?u ?stlenmekten ka??nmalar? durumunda adlar?na lay?k olamazlar.
  Mustafa Yal??ner
  www.evrensel.net