TABLO

 • Ge?en yaz?lar?m?zda geni? yer verdi?imiz D?nya Muhasebe Kongresi 16 Kas?m 2006 tarihinde sona erdi.D?zenleyiciler i?in, ?ov ve reklam yan?yla ilgilense de kongreye, muhasebe ve sermaye tekelleri hakim olduklar?n? her y?n?yle hissettirdi. Gerek se?ilen konuklar, gerekse toplant?larda tart???lan konular?n se?imi bak?m?ndan olduk?a ihtiyatl? haz?rland?klar?n? g?steriyordu.


  Ge?en yaz?lar?m?zda geni? yer verdi?imiz D?nya Muhasebe Kongresi 16 Kas?m 2006 tarihinde sona erdi.
  D?zenleyiciler i?in, ?ov ve reklam yan?yla ilgilense de kongreye, muhasebe ve sermaye tekelleri hakim olduklar?n? her y?n?yle hissettirdi. Gerek se?ilen konuklar, gerekse toplant?larda tart???lan konular?n se?imi bak?m?ndan olduk?a ihtiyatl? haz?rland?klar?n? g?steriyordu.
  Oturumlarda tart???lan panel konular?ndaki ?eli?kilere dikkat ?ekmek i?in dinleyicilerden gelen sorulara bazen ka?amak, bazen de konunun d???nda yan?tlar verildi. Belki de bu derece sorgulanacaklar?n? d???nmemi?lerdi.
  ?rne?in, ??evre Muhasebesi? ve ?S?rd?r?lebilir Kalk?nma? panellerinde sunum yapan panelistlerin bir?ok ?eli?kisine tan?k olduk. Do?ru ve kamudan yana bilgi ?retim arac? olarak kullan?lmas? durumunda muhasebenin bu alanlarda ?nemi tart??mas?zd?r. Standartlar, kurallar ve ?e?itli ilkelerin tart???lmas? bu anlam?yla ?nemlidir. Ancak bu kurallar? tart??an tekeller ve onlar?n temsilcileri olunca ?eli?kiler ka??n?lmaz oluyor.
  ?irketlerin ?retim yaparken ?evreyi ve do?ay? dikkate almas? ve buna uygun standartlar?n belirlenmesi tart???l?rken, bu standartlara uyulmas? konusunda yapt?r?mlar nelerdir, muhatap kimdir, bug?ne kadar nas?l tutum al?nm??t?r? Bu sorulara yan?t bulmak g??t?r. B?rak?n standartlar?, hukuk bile hi?e say?lmaktad?r. ?rne?in ABD?li tar?m tekeli Cargill b?t?n mahkeme kararlar?na ra?men hukuksuz bir bi?imde faaliyete devam ederken ?evreyi ve do?ay? da katletmektedir. Yine, Bergama?da ?nce Eurogold, sonra Nordmandy ve en son Koza Madencilik ad?yla alt?n ?retimi yaparken, alt?n ?retiminin ?evreye ve insana verdi?i zararlar nedeni ile mahkeme taraf?ndan durdurma karar? verilmesine ra?men faaliyetine devam etmesi nas?l a??klanabilir? ?S?rd?r?lebilir kalk?nma? ad?na ?evre ve insan katliam?nda ?srar etmesi kapitalizmin do?as?na uygundur!Bu ?irketlerin i?lemlerini ve dan??manl?klar?n? y?r?ten muhasebe ve denetim tekelleri hangi standartlara g?re muhasebe yapmaktad?r?
  Kapitalist ?retim bi?iminin k?r u?runa, do?ay? ve insan? dikkate almas?n? beklemek safdillik olur. Dolay?s?yla kapitalist ilkelerle hareket eden tekellerin standartlar? tart??mas? da g?ven vermemektedir. Getirilmeye ?al???lan standartlar?n ama?lar?, k???k i?letmelerin buna uyum sa?lamas?n? zorla?t?rmak i?in y?ksek kriterler ortaya koymak ve b?t?n ?retim alanlar?n?n tekellere b?rak?lmas?n? sa?lamakt?r. Kendileri nas?l olsa uymayacakt?r. Bu nedenle standart getirmenin onlar i?in ?nemi vard?r.
  ABD ve ?srail?in Ortado?u?yu kana bularken kulland??? silahlar ve bu silahlar?n kullan?lmas? i?in ayr?lan b?t?eler, bu b?t?elere destek veren silah ve petrol tekellerinin durumuna ne demeli? Bu tekellerin muhasebe dan??manl???n? ve ?denetimini? y?r?ten tekeller hangi standartlara g?re i?lem yapmaktad?r? ?evre muhasebesine uygun davrand?klar?n? s?ylemek m?mk?n m?d?r?
  Bu ?eli?kilerin d???nda kongre kapan???nda tan?k oldu?umuz bir ba?ka ?eli?kiye gelince: Maliye Bakan? Kemal Unak?tan kongre kapan???nda; ?D?nyadaki sava?lar her taraf? kan g?l?ne ?evirmektedir. Bar?? i?in ?aba g?sterelim. B?t?n ?lkelerin muhasebecileri, ?lkelerinize d?nd???n?zde kalemlerinizi bar?? i?in kullan?n. Muhasebe b?t?n faaliyetlerde ?nemli role sahiptir. B?t?elerde sava?lara b?y?k pay ayr?lmaktad?r, buna izin vermeyin? t?r?nden ifadeler kulland?. Kimin s?yledi?ine bakmadan bu s?zlerin alt?na kesinlikle imzam?z? atar?z. S?ylenenler do?ru, ancak s?yleyen kesinlikle yanl?? ki?idir. Dinleyenler di?er ?lke muhasebecileri, ?ne bar??sever bir adam? diye d???nm??lerdir.
  Unak?tan?a sormak laz?m: Ortado?u?yu kana bulayan ABD ve ?srail ile ili?kileriniz ne anlama geliyor? Filistin?i ve L?bnan?? yerle bir eden ?srail ile yapt???n?z askeri ve ticari anla?malar? unutmu? olamazs?n?z? Bu nas?l ?bar??severlik?tir ki, Irak?ta bir milyona yak?n ki?iyi katleden ABD?ye her t?rl? hizmeti sunmaktas?n?z. D?nya halklar? unutmad?. ABD hizmetine asker g?ndermek i?in ?1 Mart Tezkeresi? Meclis?ten ge?meyince, AKP H?k?meti olarak g?nlerce a?lam??t?n?z! Ancak ?e?itli bi?imlerde halka ra?men ABD?ye hizmetinizi s?rd?rmeye h?l? devam etmektesiniz. ABD?nin talebi ile katil ?srail?in g?venli?i i?in L?bnan?a asker g?ndermek ne anlama geliyor? Kendinizi muhasebeci olarak tan?mlad???n?za g?re, ki TURMOB ?yesisiniz. H?k?met olarak yapt???n?z 2007 B?t?esi?nde, a?l?k s?n?r?nda ?al??an emek?ilere y?zde 5 ?ng?r?l?rken, sava?a ay?rd???n?z pay?n bir ?nceki y?la g?re y?zde 20?den fazla art?r?lmas? ne anlama geliyor? Yakla??k 25 y?ld?r T?rkiye?de devam eden i? sava?ta kullan?lan silahlar ve toplam 200 milyar dolar? a?t??? s?ylenen harcamalar?n alt?na sizler de imza atmad?n?z m?? Kendiniz sava?tan yana bir tutum alacaks?n?z, Nijerya ba?ta olmak ?zere ?o?u yoksul ?lkeden kat?lan muhasebecilere ?bar??? nasihati vereceksiniz. Bu ne yaman bir ?eli?ki!
  4 y?l sonra 18?ncisi Malezya?da yap?lacak olan D?nya Muhasebe Kongresi?ni, tekellerin g?lgesinde ve ?eli?kileriyle geride b?rakt?k. Ancak yoksulluk, yolsuzluk, a?l?k ve adaletsizli?i ?reten emperyalist tekeller faaliyetlerine devam edecektir.
  Hasan H?seyin K?rm?z?toprak
  www.evrensel.net