?2007 B?t?esi sa?l??a zararl?

Ankara Tabip Odas? taraf?ndan d?zenlenen bas?n toplant?s?nda 2007 b?t?esinin yat?r?mlar? g?z ard? eden ve b?ylece ?n?m?zdeki d?nemde halk?n yararland??? kamu hizmetlerinin niteli?ini daha da d???ren bir b?t?e olaca?? vurguland?.


Ankara Tabip Odas? taraf?ndan d?zenlenen bas?n toplant?s?nda 2007 b?t?esinin yat?r?mlar? g?z ard? eden ve b?ylece ?n?m?zdeki d?nemde halk?n yararland??? kamu hizmetlerinin niteli?ini daha da d???ren bir b?t?e olaca?? vurguland?.
ATO Y?netim Kurulu ?yesi Figen ?ahbaz, Sa?l?k Bakanl??? 2007 b?t?esinin ?nceki y?la g?re y?zde 12 oran?nda azalt?ld???n? ifade etti. ?ahbaz 2007 b?t?esinin genel olarak yat?r?mlara yer vermedi?ini, 8,8 milyar Ytl?lik ?sermaye aktar?m?? kaleminin ?nemli bir k?sm?n?n ise ??zel sa?l?k sekt?r??ne, yat?r?m ?eklinde aktar?laca??n? s?yledi.
DTP de KESK?e destek verdi
KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul ile beraberindeki KESK heyeti d?n Demokratik Toplum Partisi?ni ziyaret ederek, b?t?e referandumuna destek ?a?r?s?nda bulundu. DTP E?ba?kan? Ahmet T?rk, ?Her zaman yan?n?zda yer alaca??z? yan?t?n? verdi.
?Halk i?in b?t?e platformu?, 2007 b?t?e g?r??melerine kar?? ?al??ma ba?latt?lar. MMO ?stanbul ?ubesi toplant? salonunda yapacaklar? ?al??malarla ilgili bilgi veren platform bile?enleri, b?t?enin yabanc? tekellere bor? ?deme b?t?esi oldu?unu dile getirdiler. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net