Aky?l i??isine her g?n destek

T?rk-???e ba?l? sendikalar?n Diyarbak?r ?ubeleri, grevdeki Aky?l i??ilerine her g?n destek verme karar? ald?. Al?nan karar do?rultusunda d?n T?rk-?? 7. B?lge Temsilcisi Bahri Karako? ve beraberindeki sendikac?lar fabrikaya gelerek i??ileri ziyaret etti.


T?rk-???e ba?l? sendikalar?n Diyarbak?r ?ubeleri, grevdeki Aky?l i??ilerine her g?n destek verme karar? ald?. Al?nan karar do?rultusunda d?n T?rk-?? 7. B?lge Temsilcisi Bahri Karako? ve beraberindeki sendikac?lar fabrikaya gelerek i??ileri ziyaret etti.
TEKS?F Diyarbak?r ?rtibat B?ro Sorumlusu Aziz B?r??n Aky?l Tekstil i??ilerinin grevinin 6. g?n?ne girdi?ini belirtti.
?Ka?ak i??i ?al??t?ran patron su? i?liyor?
?Sendikal? olduklar? i?in at?lan 120 i??i, i?eride ?al??maya devam eden 120 i??i ve sendikal? olmayan 30 arkada??m?z bu greve kat?ld?. ?u an 270 i??i ile grevdeyiz. Fabrikada ?retim y?zde 80 oran?nda d??m?? durumdad?r? diyen B?r??n, patronun k?ylerden getirdi?i 15-17 ya? aras?ndaki ?ocuklar? ka?ak olarak ?al??t?rd???n? dile getirdi. Patronun su? i?ledi?ini vurgulayan B?r??n, Aky?l i??ilerinin m?cadelesini b?y?tmenin t?m sendikalar?n g?revi oldu?unu ifade etti.
????ilerin T?rk-???te el?isi olaca??z?
T?rk-?? 7. B?lge Temsilcisi Bahri Karako? ise yapt?klar? toplant?da Aky?l grevi ile ilgili bir dizi kararlar ald?klar?n? s?yledi. T?rk-???e ba?l? sendika ba?kanlar?n?n her g?n grevci i??ileri ziyaret edece?ini dile getiren Karako?, grevde g?revli olan i??ilerin yemek, giyecek gibi ihtiya?lar?n? T?rk-?? olarak kar??layacaklar?n? s?yledi. ???ilerin taleplerini rapor haline getirerek sendika genel merkezlerine ve T?rk-?? Genel Merkezi?ne ileteceklerini dile getiren Karako? ?Biz Aky?l i??isinin T?rk-???te el?ili?ini yapaca??z? dedi. Aky?l i??ilerinin ?rg?tlenme m?cadelesini takdirle izlediklerini belirten Bahri Karako?, ya?anan sorunlar? hep birlikte a?acaklar?n? s?yledi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
EMEP?ten destek ziyareti
Emek Partisi (EMEP) Kocaeli ?l ?rg?t?, 10 Kas?m?da greve ??kan Trakya Sanayi i??ilerine destek ziyaretinde bulundu. Ziyarete Emekli-Sen ve E?itim Sen y?neticileri de kat?ld?. Patronun uzla?maz tutumu ?zerine 12 g?n ?nce greve ??kan i??iler, ?u ana kadar hi?bir geli?me olmad???n? belirterek, talepleri kabul edilinceye kadar grevi s?rd?rmeye kararl? olduklar?n? ifade ettiler. Patronun, i??ilerin ?rg?tl?l???n? da??tmak istedi?ini belirten EMEP ?l Ba?kan? G?ner Kizir, ?Sizlerin direni?ini di?er i??ilere anlatan bildiriler da??taca??z. Sizin grevinizin ba?ar?ya ula?mas?n?n yolu, di?er s?n?f karde?lerinizle birle?mekten ge?iyor? dedi. Emekli-Sen ?ube Ba?kan? Osman Nuri ?enol da, sald?r?lara kar?? ortak m?cadele ?a?r?s? yapt?. H?k?metin tercihlerinde emek?ilerin yerinin olmad???n? dile getiren E?itim Sen ?ube Y?neticisi Osman ?olako?lu, 14 Aral?k?ta i? b?rakma eylemi yapacaklar?n? bildirdi. Trakya Sanayi i??ileri de ?Gelin m?cadelemizi birle?tirmenin ad?m?n? atal?m. KESK ?ubeler Platformu?na, eylemi fabrikam?z?n ?n?nde yapma ?nerimizi iletin? dediler. (Kocaeli/EVRENSEL)
www.evrensel.net