EMEK G?NL??

 • Son bir hafta i?inde, ?stanbul ve T?rkiye?nin ?e?itli b?lgelerinde f?r?n i?verenleri taraf?ndan ekme?in fiyat? y?zde 25 oran?nda art?r?ld?. Arkas?ndan ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi 150 Ykr olan ekme?i 50 Ykr art?rarak 200 Ykr?ye ??kard?. F?r?nlarda ?retilip, bakkallarda sat?lan ekme?in fiyat? 350 Ykr ile 400 Ykr aras?nda de?i?iyor.


  Son bir hafta i?inde, ?stanbul ve T?rkiye?nin ?e?itli b?lgelerinde f?r?n i?verenleri taraf?ndan ekme?in fiyat? y?zde 25 oran?nda art?r?ld?. Arkas?ndan ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi 150 Ykr olan ekme?i 50 Ykr art?rarak 200 Ykr?ye ??kard?. F?r?nlarda ?retilip, bakkallarda sat?lan ekme?in fiyat? 350 Ykr ile 400 Ykr aras?nda de?i?iyor.
  Ekme?e yap?lan y?zde 25 zamma kar??l?k, asgari ?crete reva g?r?len zam ise alt??ar ayl?k dilimler halinde y?zde 4! Ba?bakan son ?zmit gezisinde, ?E?er asgari ?cretle ald???n?z ekmek, s?t ve kimi temel g?da maddelerinde azalma varsa bana oy vermeyin? diye meydan okumaya devam ediyor. Ba?bakan??n s?ylemlerinden ortaya ??kan mesaj ?udur. Asgari ?cret 4 ki?ilik bir ailenin ya?amas? ve hayat?n? devam ettirmesi i?in yeterlidir. Dolay?s?yla asgari ?cretin art???nda fazla bir ?ey beklemeyin demek istiyor.
  Ba?bakan??n asgari ?cretle k?yaslad??? temel g?da maddelerinin ba??nda ekmek geliyor. Arkas?ndan t?p gaz, beyaz e?ya t?r?nden ?r?nleri saymaktad?r. Sanki her g?n beyaz e?ya al?n?yor gibi konu?uyor. Tamam? ?arp?tmaya uygun veriler olarak s?ylenmektedir. Ba?bakan asgari ?cretle ?al??an?n ve kirada oturan?n ne yapaca??n? hi? s?ylemiyor. Yani asgari ?cretin yar?s?na bile kiral?k ev bulunmamaktad?r. Ve son d?rt y?lda artan ev kiralar?ndan hi? bahsetmeyi d???nmemektedir. Ald??? asgari ?cretin ??te birine al?nan Mavi Akbil ?cretinden de haberi yok. Asgari ?cretlinin evine hi? mi et ve benzeri de?erde g?da maddesi girmeyecektir. Ayda birka? defa da olsa, ?ocuklar?n?n doyabilece?i bir sofra kurmas?n m? asgari ?cretle ?al??anlar.
  Sinema, tiyatro, tatil ve benzeri ihtiya?lar?n? hangi b?t?eden kar??las?n? ?ocuklar?n okul ihtiya?lar?n? ve giyim masraflar?n? nas?l ??zs?n? B?t?n bunlara cevap vermeden, konu?mas? kolay. Bizim zaman?m?zda paran?n de?eri artt?, ?imdi ekme?i daha ?ok alabiliyoruz laflar?na i??ilerin karn? tok. Milyonlarca asgari ?cretli, asgari ?crete yap?lacak art??? d?rt g?zle bekliyor. Ama a??k ve belli olan bir ?ey var ki, ekme?e gelen zam asgari ?crete d???n?len zamm? ?oktan al?p g?t?rm??t?r. Ba?bakan?a bir ?nerimiz var. Gelin asgari ?cretlilere verdi?iniz paray? al?n, asgari ?cretlinin ge?imini siz sa?lay?n. Artan olursa biz istemiyoruz, devlet b?t?esine yard?m?m?z olsun.
  ?imdi bir kez daha komisyon toplanacak ve asgari ?creti belirlemek i?in g?r??meler yapacak. Hangi veriler ?zerinden hareket edecek, neyi baz alacak? T?rkiye en ?ok ekmek t?ketenler listesinde birinci s?rada yer alarak rekor k?rm??t?. Asgari ?crete yap?lacak zamm?n miktar? belli oldu?una g?re, yeni rekorlar k?rmaya devam edece?iz. ??nk? sadece ekme?e zam gelmiyor, hayat?n her alan?na zamlar yans?yor. Ve asgari ?cretliye yine ekmekten ba?ka se?enek kalm?yor. Birka? g?n ?nce ??pl?kte bulduklar? salam? yiyen ailenin zehirlenmesi ve birinin ?lmesi her ?eyi anlatmaya yetiyor.
  Seyit Aslan
  www.evrensel.net