23 Kasım 2006 00:00

Yak?ts?z makine takkesiz irtica!

Bilimsel d???ncenin g?c? slogan? ile 29 Ekim?den bu yana reklam? yap?lan, ?nceki g?n de kamuoyuna a??klanan ?Erke D?nerge?? isimli makineye, makine m?hendisleri ??pheli yakla?t?. Makine M?hendisleri Odas? Ba?kan? Emin Koramaz, ?Spek?latif bir durum s?z konusu? de?erlendirmesini yapt?.

Paylaş

Bilimsel d???ncenin g?c? slogan? ile 29 Ekim?den bu yana reklam? yap?lan, ?nceki g?n de kamuoyuna a??klanan ?Erke D?nerge?? isimli makineye, makine m?hendisleri ??pheli yakla?t?. Makine M?hendisleri Odas? Ba?kan? Emin Koramaz, ?Spek?latif bir durum s?z konusu? de?erlendirmesini yapt?.
Erke Ara?t?rmalar? ve M?hendislik isimli firman?n ?nceki g?n d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda Erke?nin petrol, su ve gaz kullanmadan enerji ?reten bir makine oldu?u iddia edilmi?, 2007?de piyasaya s?r?lece?i a??klanan makineyle ilgili sorular ?gizlilik gerek?esiyle? yan?ts?z b?rak?lm??t?. Erke?nin tan?t?m?n?n emekli pa?alar?n da kat?ld??? bir toplant?da yap?lmas? dikkat ?ekmi?ti. ?Enerji t?ketmeden bedava enerji ?reten bir teknoloji? iddias?n?n ortaya at?lmas? yeni bir tart??ma s?recini de beraberinde getirdi.
TMMOB Makine M?hendisleri Odas? ise Erke?ye ??pheli yakla?t?. Oda Ba?kan? Emin Koramaz gazetemize yapt??? a??klamada, ?Bu konuda bize ula?m?? bilimsel bir bilgi yok. ?ok spek?latif bir durum s?z konusu. Bu nedenle doyurucu bir ?ey s?ylememiz m?mk?n de?il. Ancak her makinenin enerji ?retebilece?i, bunun i?in de mutlaka bir kaynak, bir enerji kayna?? kullan?lmas? gerekti?i a??kt?r, ?u anki bilimsel bilgi ve teknoloji ?retme ?er?evesinde herhangi bir enerji kayna?? olmaks?z?n bir makinenin enerji ?retmesi m?mk?n de?ildir diyebiliriz? dedi.
?Bunlar?nki, ?D?nyay? Kurtaran Adam? rol?!?
Konuyla ilgili g?r???ne ba?vurdu?umuz bir di?er ??retim ?yesi ise ?stanbul ?niversitesi fizik B?l?m? Ba?kan? Gediz Akdeniz oldu. ?Bunlar?n kar??s?nda s?ylenebilecek tek bir s?z var, o da; ?D?nyay? Kurtaran Adam? rol?ne b?r?nd?kleridir? diyen Akdeniz, ??yle devam etti:
?Yapt?klar? fanteziden ?te bir ?ey de?ildir! Fantezi olsa bile sevinirdik. Pratik anlamda b?yle bir ?devr-i daim? makinesi m?mk?n olmad??? ortadad?r, bilim tarihinde, T?rkiye?yi bu t?rden bir ?D?nyay? Kurtaran Adam?la da tan?yacaklar!?
Emekli Pa?a Yavuz?dan a??klama
Emekli Orgeneral Kemal Yavuz, bir elektrik ?retim makinesi buldu?u y?n?nde a??klama yap?lan toplant?ya kendisinin ve arkada?lar?n?n birbirinden ?habersiz?, sadece davetli olarak kat?ld???n? savundu. Yavuz, ANKA?ya yapt??? a??klamada, s?z konusu toplant?ya bilimsel bir a??klaman?n yap?laca?? y?n?ndeki daveti kabul ederek kat?ld???n? savundu.
Yavuz, hem kendisinin hem de toplant?ya kat?lan di?er emekli orgeneral arkada?lar?n?n s?z konusu elektrik makinesi konusuyla ilgili ki?isel katk?s?n?n ya da y?nlendirmesinin ?asla? s?z konusu olmad???n? savundu. Yavuz, ?Ben davet edildim ve gittim. Bilimsel bir a??klama yapacaklar?n? biliyordum. Di?er kat?l?mc?lar hakk?nda bilgim yoktu. Hatta oraya gidip de arkada?lar?m? g?rd???mde ?ok ?a??rd?m ve sizin burada ne i?iniz var diye sordum. Onlar da bana ayn? soruyu sordular? dedi.
Pa?a da ikna olmad?
S?z konusu ke?fin mevcut bilimsel bilgilerle m?mk?n olmad???n? belirten Yavuz, enerji ?retimi i?in mutlaka bir kayna?a ihtiya? oldu?unu hat?rlatt?. Ke?fi yapt?klar?n? iddia edenlerin bu geli?menin mevcut ?zeri bilgiler ?????nda yap?ld???n? savundu?una i?aret eden Yavuz, binde bir ihtimal bile olsa b?yle bir ?eye ihtiya? duyulmas? gerekti?ini ifade etti.
?irketin s?z konusu ke?fi 2017?de de?il 2007 y?l?nda tan?tacaklar?n? s?ylemesini ?ok ilgin? buldu?unu s?yleyen Yavuz, ?Bu yolla kimseden de para toplanamayaca??na g?re bu balonu ?i?irmelerindeki menfaatleri ne olabilir. ?ok ilgin?? dedi. Yavuz, ?Garip bir durumla kar?? kar??yay?z. O ?midin ger?ekle?mesini istiyoruz. Ama iki tarafl? bir a?maz bu? diye konu?tu.
Pa?alar ?n s?ralardayd?
Aralar?nda eski Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?s? Vural Sava?, emekli Orgeneral ?smail Hakk? Karaday?, Karakuvvetleri eski Komutan? Muhittin Fisuno?lu?nun da bulundu?u pa?alar?n en ?n s?rada yan yana oturduklar? toplant?da, ?r?n ile ilgili sunumu da ??irket dan??man?? s?fat? ile emekli T?mgeneral ?etin U?ural yapm??t?. U?ural, bulu?u a??klamama gerek?elerini ??yle gerek?elendirmi?ti: ?Bug?n?n bilim literat?r?nde, bulu?un a??klanmas? i?in temel te?kil edecek bilgi yok. Bu nedenle bulu?un dayand??? fizik ve matematik esaslar? Erke taraf?ndan uygun g?r?len bir zamanda bilim d?nyas?na sunulacak. Bu y?zden konuyu tart??maya a?m?yoruz. Kimseyi inand?rma gibi bir amac?m?z da yok. Hatta bu bulu?a inan?lmamas? bizi mutlu eder. ??nk? ba?ar?lmas? imkans?za yak?n bir i? oldu?unun delili. Bas?n toplant?s?nda amac?m?z bu bulu?un T?rk milletine aidiyetinin tescil edilmesi.? (?stanbul-Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

?K?rt sorunu yok diyerek yanl?? yapt?k?

SONRAKİ HABER

Çavuşoğlu: ABD'de FETÖ tutuklamaları başladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa