?K?rt sorunu yok diyerek yanl?? yapt?k?

TESEV?in, Birle?mi? Milletler Kalk?nma Program??n?n da deste?iyle bir grup akademisyen ve bilim adam?na haz?rlatt???, ?Do?u ve G?neydo?u Anadolu?da Sosyal ve Ekonomik ?ncelikler? ba?l?kl? raporun tan?t?m?nda konu?an ANAP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mehmet Ke?eciler, K?rt sorununun kabul edilmemesi, ?kart-kurt? diye a??klanmas?yla b?y?k bir yanl?? yap?ld???n?, sorunun bug?n kangren olma noktas?na geldi?ini kabul etti.


TESEV?in, Birle?mi? Milletler Kalk?nma Program??n?n da deste?iyle bir grup akademisyen ve bilim adam?na haz?rlatt???, ?Do?u ve G?neydo?u Anadolu?da Sosyal ve Ekonomik ?ncelikler? ba?l?kl? raporun tan?t?m?nda konu?an ANAP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mehmet Ke?eciler, K?rt sorununun kabul edilmemesi, ?kart-kurt? diye a??klanmas?yla b?y?k bir yanl?? yap?ld???n?, sorunun bug?n kangren olma noktas?na geldi?ini kabul etti.
TESEV raporunun tan?t?m? s?ras?nda siyasi parti temsilcilerinin kat?ld??? bir oturum yap?ld?. Oturumda konu?an AKP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Dengir Mir Mehmet F?rat, Cumhuriyet?in kurulu?undan beri b?lgeye hep ?g?venlik? sorunu olarak bak?ld???n?, bug?n 30 ya??ndaki bir insan?n son birka? y?l hari? hep s?k?y?netim, OHAL uygulamalar? ile ya?ad???n? ve normal bir ya?am? bilmedi?ini s?yledi.
??nsanlar? ?ivi olarak g?rd???m?zde, kendimizi de ?eki? olarak g?r?r ve ?eki? g?revini yapar?z? diyen F?rat, son y?llarda olumlu ad?mlar var ise bunun temel hak ve ?zg?rl?klerin, insan haklar?n?n geli?mesiyle e? zamanl? oldu?unu belirterek, tebaa anlay???ndan fert, insan anlay???na do?ru olumlu bir gidi?in ya?and???n? ifade etti.
?B?lgeye ?zel yakla?al?m ama...?
CHP Genel Sekreter Yard?mc?s? Algan Hacalo?lu da rapora sahip ??kacaklar?n?, ?nemsediklerini belirtti. K?rt sorununa ?niter devlet ve ulus devlet anlay??? ile bakt?klar?n?, ?niter devletin yerel, demokratik kat?l?m? engellemedi?ini savunan Hacalo?lu, ?B?lgeye ?zel yakla?al?m, ama ter?r ?rg?t?n?n ve baz? siyasi yanda?lar?n?n siyasi varl???n? hi? g?z ard? etmeyelim? diye konu?tu.
?Karde? kavgas? tehlikesi?
Uzun y?llar bakanl?k yapan, Turgut ?zal??n sa? kolu, ANAP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mehmet Ke?eciler ise devletin, partilerin bug?ne kadar b?lgeye, insanlara bak???n?n, yakla??m?n?n yanl?? oldu?unu teyit etti.
Al?nacak tedbirlerin gecikmemesini isteyen ve olay?n kangrene do?ru gitti?ini belirten Ke?eciler, ??ok ciddi s?k?nt?lar var. T?rkiye karde? kavgas?na do?ru gidiyor. Bin y?llard?r birlikte ya?ad???m?z, ayr??mam?z m?mk?n olmayan bu insanlarla k?t? bir y?ne do?ru g?t?r?l?yoruz? dedi. Sorunun; b?lgenin, T?rkiye?nin sorunu olmaktan ??k?p, uluslararas? boyut kazand???n? kaydeden Ke?eciler, y?re insan?n?n ?lkesine, devletine ba?l? oldu?unu, tek bayrak, tek vatan, tek millet dedi?ini, ancak K?rt oldu?unu ve K?rt?e konu?tu?unu da ifade etti?ini dile getirdi.
?Kart-kurt? yanl??t?
Bug?ne kadar yanl?? politikalar uyguland???n?, ?K?rt yok? denildi?ini, ?kart-kurt? diye a??kland???n?, K?rt?e konu?man?n, ?ark? s?ylemenin, k?lt?rlerini ifade etmelerinin yasakland???n? ve yanl?? yap?ld???n?, koruculuk sisteminde de yanl??l?klar oldu?unu belirten ve b?lge halk?n?n ?adil davran?lmad???? ?ikayetlerine yer veren eski bakan Mehmet Ke?eciler, h?k?met edenlerin, devletin bunlara dikkat etmesini istedi.
Diyarbak?r Ticaret ve Sanayi Odas? Ba?kan? Kudbettin Arzu ise b?lge i?in Acil Eylem Plan? al?nmas?n? istedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net