Vatikan?dan diplomatik polemik

Papa?n?n 28 Kas?m-1 Aral?k 2006 tarihleri aras?nda T?rkiye?ye ger?ekle?tirece?i ziyaret s?ras?nda NATO zirvesinde olan Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ve D??i?leri Bakan? Abdullah G?l ile g?r??ememesi nedeniyle ortaya at?lan ??z?m ?nerileri t?kand?. Ziyarete say?l? g?n kala hem Vatikan?dan hem de T?rkiye?den ?gergin? a??klamalar yap?l?yor.


Papa?n?n 28 Kas?m-1 Aral?k 2006 tarihleri aras?nda T?rkiye?ye ger?ekle?tirece?i ziyaret s?ras?nda NATO zirvesinde olan Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ve D??i?leri Bakan? Abdullah G?l ile g?r??ememesi nedeniyle ortaya at?lan ??z?m ?nerileri t?kand?. Ziyarete say?l? g?n kala hem Vatikan?dan hem de T?rkiye?den ?gergin? a??klamalar yap?l?yor.
Papa 16?nc? Benedictus?un tart??mal? T?rkiye ziyaretinin ?zor? bir ziyaret olaca?? ?ne s?r?ld?. Roma?daki Papal?k Arap ve ?slami Et?tleri Enstit?s? (PISA?) profes?rlerinden Papaz Justo Lacunza Balda, uluslararas? Katolik Haber Ajans? Zenit ile yapt??? s?yle?ide, Ba?bakan Erdo?an??n, Papa 16?nc? Benedictus ile g?r??meyecek olmas?n? ?anlaml?? olarak nitelendirdi.
Papaz Balda, Erdo?an??n, T?rkiye ziyareti s?ras?nda Papa ile g?r??memesini de?erlendirirken ?Ba?bakan Erdo?an??n Papa?y? kabul etmeyecek olmas?, Papal?k ile T?rkiye aras?ndaki ili?kilerin g??lendirilmesine katk?da bulunmayan anlaml? bir geli?medir? dedi.
Papa?n?n T?rkiye ziyaretinin ?zor? bir ziyaret olaca??n? da savunan Balda, ?Zor bir ziyaret ??nk? bu hayati d?nemde T?rkiye?nin AB?ye kat?l?m? tehlikede? ifadesini de kulland?.
Balda, ?Evet, T?rkiye, Avrupa?n?n bir par?as?d?r? demeden zorluklar?n tek tek incelenmesi gerekti?ini de s?yledi.
?te yandan, Papa 16?nc? Benedictus, D??i?leri Bakan? G?l??n, NATO zirvesi d?n??? ?stanbul?da bir yemekte bulu?ma ?nerisini ?yemek d?nyevi zevke girer? gerek?esiyle reddetti.
?Muhataps?zl?k biliniyordu?
D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Nam?k Tan da haftal?k ola?an bas?n toplant?s?nda Papa ile ilgili sorulan bir soru ?zerine, ziyaret i?in Vatikan taraf?ndan belli bir zaman dilimi ?ng?r?ld???n? hat?rlatt?.
Tan, ziyaret ?ncesinde Vatikan?a Ba?bakan Erdo?an ve D??i?leri Bakan? G?l??n bu tarihlerde T?rkiye?de olmayaca??n? ilettiklerini ve NATO zirvesine denk gelen ziyaret tarihini iki g?n ?nce ya da sonraya al?nmas?n?n uygun olaca??n? s?ylediklerini belirtti.
Tan, ?Papa burada bir ba?ka ayine kat?lmak amac?yla birtak?m d?zenlemeler yapt???n? s?yleyerek bu tarihlerde gelmenin kendisi i?in elzem oldu?unu bizlere iletmi?tir? dedi. Tan, bu konuda Vatikan??n da rahats?zl?klar? olmad???n? kendilerine iletti?ini s?yledi.
G?l ya da Erdo?an??n Papa?yla g?r??mek istemedi?i y?n?nde ??kan haberlerin ?kendilerini ?zd???n?? kaydeden Tan, Papa?n?n ziyaretinin ger?ekle?ece?i s?rada Ba?bakan vekili olan Mehmet Ali ?ahin?in, Papa?yla h?k?met ad?na g?r??meler yapaca??n? ifade etti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net