Baykal?dan ?301?i deldirmem? anlay???

Ana muhalefet partisi lideri Deniz Baykal, her f?rsatta ?sosyal demokrat? ?izgide politika yapmaya devam ettiklerini savunmas?na ra?men, T?rk Ceza Kanunu?nun ?T?rkl??e hakarete? cezai yapt?r?m ?ng?ren 301. maddesini savunmay? s?rd?r?yor.


Ana muhalefet partisi lideri Deniz Baykal, her f?rsatta ?sosyal demokrat? ?izgide politika yapmaya devam ettiklerini savunmas?na ra?men, T?rk Ceza Kanunu?nun ?T?rkl??e hakarete? cezai yapt?r?m ?ng?ren 301. maddesini savunmay? s?rd?r?yor.
Adalet Bakan? Cemil ?i?ek?i ?nceki g?n ziyaret eden ATO Ba?kan? Sinan Ayg?n ba?kanl???ndaki Ankara Sivil Toplum Meclisi ?yeleri, CHP Genel Ba?kan? Baykal?? da parti genel merkezinde ziyaret ederek, TCK?n?n 301. maddesiyle ilgili olarak haz?rlad?klar? raporu sundu.
Ayg?n, 264 dernek ve sivil toplum ?rg?t?n? temsil ettiklerini belirterek, 301. maddenin virg?l?ne dahi dokunulmamas?, e?er bir de?i?iklik yap?lacaksa bunun cezalar?n art?r?lmas? y?n?nde olmas? gerekti?ini savundu.
?301?e sahip ??k?yoruz?
Konuya sahip ??kt?klar? i?in sivil toplum ?rg?tlerini kutlayan Baykal, ?AB?nin taleplerinin bu maddeyle s?n?rl? kalmayaca??n? bir s?re sonra ba?ka maddelerin de g?ndeme gelece?ini iddia etti. Baykal, kendi yasalar?nda benzer d?zenlemeler varken Avrupa ?lkelerinin T?rkiye?den de?i?iklik talep etmelerini anlaman?n m?mk?n olmad???n? savundu.
?Bir toplumun kendi temel kurumlar?n?n ve milli kimli?inin tahkir ve tezyife u?ramas?n? reddetmek istemesinden daha do?al ne olabilir?? diye soran Baykal 301. maddenin ?zele?tiriye engel olmad???n? savunarak AB?nin de?i?iklik talepleri kar??s?nda Ba?bakan Erdo?an??n ?S?z verdi?inin anla??ld???n?? ileri s?rd?.
Baykal, Erdo?an??n yasa de?i?ikli?i i?in ?nceleri CHP ile birlikte harekete ge?mekten s?z etti?ini ifade ederek, ?unlar? s?yledi:
?Ba?bakan bizden ne bekliyordu? Say?sal deste?e mi ihtiyac? vard?? Hay?r, Meclis?te ??te ikiye yak?n oyu var. Ancak bu i?i yapman?n utanc?n? bizimle payla?ma ihtiyac? i?indeydi. ?imdi, h?k?met bu payla?may? sivil toplum ?rg?tleriyle ger?ekle?tirme ihtiyac? i?inde. Birdenbire Ba?bakan??n demokratik bir bi?imde, sivil toplum kurulu?lar?yla i?birli?i i?inde kanun ??karma anlay???na girdi?ini d???nmeyin. Sadece bu konudaki s?k?nt?y?, mahcubiyeti birisiyle payla?ma ihtiyac? i?indedir.? (Ankara/EVRENSEL)
?D???nceye ?zg?rl?k? imzalar? Ar?n??a sunulacak
?nsan Haklar? Derne?i (?HD) Siirt ?ubesi ?D???nceye ?zg?rl?k kampanyas?? ad? alt?nda ba?lat?lan imza kampanyas?na, ?zbel ??han? ?n?nde bir bas?n a??klamas? yapt?ktan sonra kurdu?u imza stand? ile destek verdi. Bir?ok Sivil Toplum ?rg?t? y?neticisi ve yurtta? kampanyaya ilgi g?sterdiler.
Helsinki Yurtta?lar Derne?i, ?HD, Mazlum-Der ve Uluslararas? Af ?rg?t? T?rkiye ?ubesi taraf?ndan olu?turulan platform taraf?ndan d?zenlenen ?D???nceye ?zg?rl?k kampanyas??nda toplanacak imzalar, 10 Aral?k 2006 tarihinde TBMM Ba?kan? B?lent Ar?n??a sunulacak. (Siirt/EVRENSEL)
www.evrensel.net