Kad?nlar, kahvede kad?na ?iddeti anlatt?lar

Diyarbak?r Kad?n Platformu ?yeleri, kad?na y?nelik ?iddetin s?k s?k g?ndeme geldi?i Diyarbak?r?da, kahvehaneleri dola?arak, erkeklerden, kad?nlara ?iddet uygulamamalar?n? istedi.


Diyarbak?r Kad?n Platformu ?yeleri, kad?na y?nelik ?iddetin s?k s?k g?ndeme geldi?i Diyarbak?r?da, kahvehaneleri dola?arak, erkeklerden, kad?nlara ?iddet uygulamamalar?n? istedi.
Platform ?yesi bir grup kad?n, Diyarbak?r Sur Belediyesi Ba?kan? Abdullah Demirba? ile Sur beldesindeki kahvehaneleri dola?arak, kad?na y?nelik ?iddet konusunda erkeklerle g?r??t?.
25 Kas?m?a kadar s?recek
Diyarbak?r Kad?n Platformu D?nem S?zc?s? H?lya Demirci Kanat, kahvehanelerdeki etkinliklerini ?25 Kas?m Kad?na Y?nelik ?iddete Kar?? Hay?r? g?n?ne kadar s?rd?receklerini s?yledi. Bu uygulamada ba?ar?l? olacaklar?n? d???nd?klerini belirten Kanat, ?Biz hep bu t?r konular? kad?nlarla konu?uyorduk. ?iddeti uygulayan erkekler oldu?u i?in onlarla konu?mam?z gerekti?ini d???nd?k? dedi.
?E?it f?rsatlar yaratal?m?
Kahvehanedeki erkeklere hitaben konu?ma yapan Uluslararas? Af ?rg?t? T?rkiye ?ubesi y?neticilerinden Avukat M?zeyyen Nergiz ise kad?na y?nelik ?iddetle ilgili yasalarda yap?lan de?i?iklikleri anlatt?.
Kad?nlar i?in evin, sokaktan daha tehlikeli bir duruma geldi?ini, aile i?i ?iddette kad?nlar?n ?ok daha fazla yaraland??? veya ?ld?r?ld???n? ifade eden Nergiz, ?Kad?nlara, ya?amda hak ettikleri e?it f?rsatlar? yaratmak laz?m. Erkek ?ocuklar?n?za verdi?imiz f?rsatlar? k?z ?ocuklar?n?za da vermeniz gerek? dedi.
Sur Belediye Ba?kan? Abdullah Demirba? ise kad?na y?nelik ?iddetin do?ru olmad???n? ve ortadan kald?r?lmas? gerekti?ini s?yledi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net