Yanl?? yat?r?ma ?rnek; Adana HRTS

B?lgenin ve kentin ula??m sorunlar? ile ilgili TMMOB ?KK, ger?ekle?tirdi?i ?Ula??m ve Ula??m Teknolojilerini Arama Konferans??n?n sonu?lar?n? kamuoyuna duyurdu. TMMOB?a ba?l? odalar?n kat?ld??? bas?n a??klamas?, ?ukurova Gazeteciler Cemiyeti?nde ger?ekle?ti.


B?lgenin ve kentin ula??m sorunlar? ile ilgili TMMOB ?KK, ger?ekle?tirdi?i ?Ula??m ve Ula??m Teknolojilerini Arama Konferans??n?n sonu?lar?n? kamuoyuna duyurdu. TMMOB?a ba?l? odalar?n kat?ld??? bas?n a??klamas?, ?ukurova Gazeteciler Cemiyeti?nde ger?ekle?ti. TMMOB ?KK ad?na konu?an ?MO ?ube Ba?kan? Ali Olgun, Adana?n?n ula??m sorunlar?na bilimsel ?a?da? ve uygulanabilir ??z?mler ?retmek amac?yla ?Ula??m ve Ula??m Teknolojilerini Arama Konferans?? ger?ekle?tirdiklerini s?yledi.
TMMOB ve ba?l? odalar?n kamu yarar? g?zeterek yap?lan t?m yat?r?mlar?n etkin takip?isi olaca??n? belirten Olgun, ?Konferansta; Adana?da 10 y?l ?nce ihale edilen, ama bug?n kent i?inde boydan boya uzanan imar kirlili?i olarak duran Hafif Rayl? Ta??ma Sistemi (HRTS) incelenmi?, bu projenin T?rkiye?de yanl?? yat?r?ma ?rnek bir proje oldu?u tespiti yap?lm??t?r. Tamamlanmayan HRTS?nin uygulanabilirli?i, i?letilebilir y?n?nden pahal? bulunmu? ve teknik olarak hatal? oldu?u g?r?lm??t?r. Ayr?ca HTRS projesine ayl?k ne kadar para ve faizin ?dendi?i bilinmiyor, bu kamuoyuna a??klanmal?d?r. ?n?m?zdeki y?l d?zenlenecek yanl?? yat?r?mlar sempozyumunda HRTS projesini inceleyece?iz? diye konu?tu.
Toplu ta??maya ?nem
Konferansta yap?lan ortak de?erlendirme sonucunda, Adana?n?n bir ula??m plan?na sahip olmad???n? ifade eden Olgun, birbirinden kopuk olarak yap?mlar? s?ren Mersin-Karaman illeri ile Adana ilinin ?evre d?zeni planlar?n?n eksik oldu?unun tespit edildi?ini ve b?lgesel ula??m ba?lant?lar?n?n eksikli?inin giderilmesinin ?nemi ?zerinde duruldu?unu aktard?.
Adana ve ?evresinin g?n?n ko?ullar?na, karakteristik ?zelliklerine ve gereksinimlerine dikkat edilerek bir ?al??ma planlanmas? gerekti?ine vurgu yapan Olgun, ??Kent insan i?indir? yakla??m?yla gereken alanlarda ta??t trafi?ine kapal? alanlar olu?turulmal?d?r. Kent merkezine y?nelen ara? yava?lat?lmal? ve toplu ta??maya ?nem verilmelidir? ?eklinde konu?tu. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net