14 Aral?k yakla??rken

Uzunca s?ren bir sessizlik ve dura?anl?k d?neminden sonra yeni bir eylemlilik d?neminin ?n g?nlerindeyiz.


Uzunca s?ren bir sessizlik ve dura?anl?k d?neminden sonra yeni bir eylemlilik d?neminin ?n g?nlerindeyiz. KESK?in ald??? karar do?rultusunda, kamu emek?ileri 14 Aral?k 2006 Per?embe g?n? hizmet ?retimini durdurarak, illerde alanlara ??kacak. Bu karar; m?cadeleden yana olan i?kollar? ve ?ubelerde tatl? bir tela?la haz?rl???n yan? s?ra, eylem bi?imini be?enmeyen, zaman darl??? ve kitlelerin haz?r olmad???n? ?ne s?ren sorumsuz sol gevezelikleri de art?rd?. Oysa son haftalarda sendikalarda, i?yerlerinde eylemin ?rg?tlenmesine odaklanmak; s?n?ftan yana, m?cadeleci bir sendikal anlay?? ve ba?ar?l? bir 14 Aral?k i?in do?ru bir tutum olacakt?r.
Sendikalar i??i ve emek?ilerin ?rg?tlenme, m?cadele ve direni? merkezleridir. Tarihsel olarak ve siyaseten bu ihtiya?tan ortaya ??km??lard?r. 150 y?ld?r bu ger?ek de?i?memi?tir. Sendikal m?cadelenin en etkili ve yayg?n hak alma bi?imi de toplu pazarl?k ve grevdir. KYTK, Personel Reformu Yasa Tasar?s?, ?cretler, ?al??ma ko?ullar?, kadrola?ma, b?t?e, e?itimin niteli?i gibi mesleki; TMY, kal?c? bar??, demokrasi ve ?zg?rl?kler gibi konularda taraf olmak ve ciddiye al?nmak i?in kitlesel m?cadeleden ba?ka se?ene?imiz yoktur. Yetkiyi yeniden alabilmemizin yolu da buradan ge?mektedir. Bu y?zden 14 Aral?k genel eylemini, artan sorunlar?m?z?n ??z?m? yolunda yeni bir ba?lang??, toparlanma, emek?i kitlelerle bulu?ma f?rsat? olarak iyi de?erlendirmeliyiz.
KESK ve E?itim Sen?in son y?llarda izledi?i yetersiz ve yanl?? politikalar sonucu ?ye kayb?, ili?kilerde darl?k, g?vensizlik ve inan? kayb? olu?tu?u bir ger?ektir. Bu durum elbette i?inden ge?ti?imiz d?nemin olumsuz ve k?t? yan?d?r. Ama bu durum d?zeltilebilir. Planl? ve azimli bir ?al??mayla olumlulu?a evrilebilir. KESK?in toplu g?r??melerden ?ekilmesi ve o d?nem ortaya koydu?u platformu iyi de?erlendirilebilseydi, fiili ve me?ru m?cadele g?nlerine, m?cadeleci bir platforma evrilmede epeyce bir mesafe kat edebilirdik. Ama maalesef s?reci b?yle de?erlendiremedik. KESK ve E?itim Sen?in hata ve yanl??lar? az de?ildir. Ama genel eyleme az bir s?re kalm??ken soyut ele?tirilerle zaman ve enerji yitirmemeliyiz. Genel merkezlerin m?cadele etmedi?i ?zerinden politika yapanlar?n; bug?n eylemin bi?imi, zaman darl??? vb. konularda m?zm?zlanmaya haklar? yoktur. Aral?k ay?nda b?t?eye y?nelik genel bir eylemin yap?laca?? a?ustostan belliydi. Okullar?, i?yerlerini gezme planlar? yapmayan y?neticiler ve bu ?al??malara kat?lmayan s?zde aktivistlerin, bug?n mazeret ?retmeye haklar? yoktur. Zaman?m?z daralm??t?r. Ko?turan kadrolar ge?mi? y?llara g?re azd?r. Olanaklar?m?z? en verimli ?ekilde nas?l kullanabiliriz, buna kafa yormal?y?z.
Biz m?cadelenin, eylemin do?rulu?u ve gereklili?i konusunda kafa kar???kl?l??? ya?amamal?y?z ki, kitleleri ikna edelim. 2007 B?t?esi b?t?n emek?ileri birle?tirecek kadar emek d??man?, emek?i d??man? de?il mi? T?m g?c?m?zle ?al???rsak olumsuz gibi g?r?nen ko?ullar? olumluya ?evirebiliriz. 14 Aral?k AKP gericili?ine ve ?Sendikalar bitmi?tir? diyenlere bir tokat olmal?d?r. Belki b?t?n i?yerlerinde tam kat?l?ml? i? durdurmay? ba?aramayabiliriz, fakat hedefimiz belirli i?yerleri, okullar, hastaneler olmal?. B?t?n enerjimizle i?yerlerine!.. G?n seferber olma g?n?. G?n ger?ek anlamda y?z?m?z? i?yerlerine d?nme g?n?. Haydi ne duruyoruz, ge?mi?te ba?armad?k m??
*E?itim Sen 3 No?lu ?ube ??yeri Temsilcisi (?STANBUL)
Nebat B?krek*
www.evrensel.net