?Kentsel d?n???m de?il, kentsel talan?

?n?aat M?hendisleri Odas? (?MO), Meclis g?ndeminde bulunan ?D?n???m Alanlar? Hakk?nda Kanun Tasar?s??n?n neoliberal politikalar?n, kentlerin gelece?ini ipotek alt?na alan k?resel uygulamalar?n bir par?as? oldu?unu bildirdi.


?n?aat M?hendisleri Odas? (?MO), Meclis g?ndeminde bulunan ?D?n???m Alanlar? Hakk?nda Kanun Tasar?s??n?n neoliberal politikalar?n, kentlerin gelece?ini ipotek alt?na alan k?resel uygulamalar?n bir par?as? oldu?unu bildirdi.
?MO?dan yap?lan yaz?l? a??klamada yasa tasar?s?n?n alt komisyonlarda g?r???lmekte oldu?u ve ?lke kamuoyunun yasaya ihtiyatl? yakla?t??? belirtildi. AKP iktidar?n?n bu yasayla ilgili olarak kamuoyunu maniple etti?i ve pembe tablo ?izdi?inin hat?rlat?ld??? a??klamada, yasan?n deprem tehlikesi alt?ndaki kentleri kurtaracak bir sihirli de?nek olarak sunuldu?u hat?rlat?ld?. A??klamada ?oysa yasa tasar?s? ne sa?l?kl? kentle?me yolunda at?lm?? bir ad?md?r, ne de depremden koruyacak h?k?mler i?ermektedir? denildi.
Yasa tasar?s?n?n rant ama?l? imar planlar?n?n, tar?m, orman ve ye?il alanlar?n imara a??larak yok edilmesinin, kamusal alanlar?n ?zelle?tirilmesinin devam? niteli?inde oldu?unun vurguland??? a??klamada, tasar?yla kentlerin uluslararas? sermayeye a??laca?? kaydedildi. AKP iktidar?n?n b?t?n de?erleri bir meta gibi g?ren ekonomik-politik hatt?na bu yasayla kentlerin de dahil edilece?inin belirtildi?i a??klamada, ?bunun ad? kentsel d?n???m de?il kentsel taland?r? denildi. A??klamada, yasan?n toplumsal me?rulu?unun deprem tehlikesi ?zerinden sa?lanmaya ?al???lmas?n?n da tam bir k?yl? kurnazl??? oldu?u ifade edildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net