A????n?n c?ppesi Adalet Bakanl????na g?nderildi

F tipi cezaevlerindeki tecrit ko?ullar?nda iyile?tirmeler yap?lmas? talebiyle, 233 g?nd?r ?l?m orucu eyleminde olan Avukat Behi? A????n?n c?ppesi, meslekta?lar? taraf?ndan Adalet Bakan? Cemil ?i?ek?e g?nderildi. Avukatlar, Bakan ?i?ek?i duyarl? olmaya ve tecrit uygulamalar?na son vermeye ?a??rd?.


F tipi cezaevlerindeki tecrit ko?ullar?nda iyile?tirmeler yap?lmas? talebiyle, 233 g?nd?r ?l?m orucu eyleminde olan Avukat Behi? A????n?n c?ppesi, meslekta?lar? taraf?ndan Adalet Bakan? Cemil ?i?ek?e g?nderildi. Avukatlar, Bakan ?i?ek?i duyarl? olmaya ve tecrit uygulamalar?na son vermeye ?a??rd?.
Tecride Kar?? Dayan??ma Komitesi ad?na Galatasaray Lisesi ?n?nde d?n a??klama yapan Avukat Mihriban K?rd?k, A????n?n bedenini ?l?me yat?rmas?n?n ?zerinden 233 g?n ge?ti?ini hat?rlatt?. K?rd?k, A????n?n pek ?ok ceza davas?na bak?p, F tipi hapishanelerin insan haklar?na ayk?r? oldu?unu her zaman dile getirdi?ini, ayr?ca bas?n?n ve kamuoyunun pek ?ok bilgisine kaynakl?k etti?ini an?msatt?.Tecridin i?kence oldu?unu ve ortadan kald?r?lmas? gerekti?ini belirten K?rd?k, Adalet Bakanl????na ?Tarihin ve kamu vicdan?n ?n?nde sorumlu olmak istemiyorsan?z tecrit sorununu ??z?n, tecrit uygulamalar?na son verin? ?eklinde seslendi. A??klaman?n ard?ndan komite ?yesi avukatlar, Galatasaray Postanesi?nden Behi? A????n?n c?ppesini Adalet Bakanl????na g?nderdiler.
Savc? da greve gidiyor
?te yandan ?bisikletli savc?? olarak tan?nan ?smet Tuncer de A????ya destek verdi?ini a??klad?. Tuncer, 12 Eyl?l yasalar?n?n devam etti?ini dile getirerek Anayasa?n?n 140, 144, 159. maddelerine dikkat ?ekmek i?in Behi? A????n?n izledi?i yolu se?erek kendisinin de yak?n gelecekte s?resiz a?l?k grevine ba?layaca??n? s?yledi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net