?skenderun toza teslim

Hatay??n ?skenderun il?esinde ge?ti?imiz hafta ya?anan sel felaketinin ard?ndan ?amur deryas?na d?nen il?ede, ?amurlar?n kurumas? ile olu?an tozlar, halka nefes ald?rm?yor. ?areyi maske takmakta bulan ?skenderun halk?, sabah i?lerine maske takarak giderken, esnaflar da i?yerlerini maske takarak temizliyor.


Hatay??n ?skenderun il?esinde ge?ti?imiz hafta ya?anan sel felaketinin ard?ndan ?amur deryas?na d?nen il?ede, ?amurlar?n kurumas? ile olu?an tozlar, halka nefes ald?rm?yor. ?areyi maske takmakta bulan ?skenderun halk?, sabah i?lerine maske takarak giderken, esnaflar da i?yerlerini maske takarak temizliyor. Maske bulamayanlar ise atk? ve ?e?itli mendillerle a??zlar?n? kapat?yor.
?skenderun?da cadde ve sokaklar?n temizlenmesi i?in yetkililere ?a?r?da bulunan esnaf ve halk, caddelerin sulanmas? ve temizlenmesi gerekti?ini, ?nlem al?nmamas? durumunda salg?n hastal?klar?n ba?layabilece?ini belirtiyor.
?skenderun?da hemen hemen t?m halk, ?ehir merkezinde ve i?yerlerinde maske takarak gezerken, bu i?ten en ?ok k?rl? ??kan ise maske satan eczane ve medikalciler oldu. Toz k?tlelerinin ?zellikle solunum yoluna do?rudan temas etmesi nedeni ile nefes almakta g??l?k ?eken ki?iler ?areyi naneli ?eker ve di?er nefes a??c? ila?lar? almakta buluyor.
?skenderun Devlet Hastanesi eski ba?hekimi ve i? hastal?klar? uzman? Dr.Yusuf Civelek, ya?murun ard?ndan kent genelinde olu?an toz k?tlelerinden korunmak i?in maske tak?lmas?n?n ?ok faydal? oldu?una dikkat ?ekti.
Civelek, ??l?e merkezinde ?amurlar?n kurumas? ile olu?an tozlar, ?zellikle ast?m hastal???n? tetikler, solunum yollar? i?in zararl?d?r. Bu nedenle vatanda?lar?m?z ?zellikle ya?l? insanlar?m?z?n zorda kalmad?k?a d??ar?ya ??kmamalar?n?, ??kan vatanda?lar?m?z?n ise mutlak suretle maske takmalar?n? tavsiye ediyoruz? dedi.
?skenderun Sa?l?k Grup Ba?kan? Dr. O?uz Zafer Karahan ise ?Toza ?nlem i?in belediye ekiplerinin ?ehri sulad???n? ancak bu defa da ?amurun kayganla?mas? ile kazalar meydana gelmesi ?zerine ?u an i?in herhangi bir ?nlem alam?yoruz. Ancak ?amurlar yetkili birimlerce temizleniyor. ?u an i?in salg?n hastal??a kar?? sa?l?k ekiplerimiz aral?ks?z g?rev yapmaktad?r? diye konu?tu. (Hatay/EVRENSEL)
www.evrensel.net