?SS?de ?a??k u?lu? sorular g?ndemde

??renci Se?me S?nav??nda (?SS) test usul? sorular?n yan? s?ra, adaylar?n klasik yaz?l? s?navlardaki gibi cevap yazaca?? ?a??k u?lu? sorular da y?neltilmesi i?in ?deneme? haz?rl?klar? ba?lat?l?yor.


??renci Se?me S?nav??nda (?SS) test usul? sorular?n yan? s?ra, adaylar?n klasik yaz?l? s?navlardaki gibi cevap yazaca?? ?a??k u?lu? sorular da y?neltilmesi i?in ?deneme? haz?rl?klar? ba?lat?l?yor.
??renci Se?me ve Yerle?tirme Merkezi (?SYM) Ba?kan? Prof. Dr. ?nal Yar?ma?an, ilk a?amada, s?nava giren ??renci say?s? az oldu?u i?in bu y?ntemin KKTC?de 2008 y?l?nda uygulanaca??n? bildirdi. T?rkiye?de ?SS?ye giren ??renci say?s? birka? y?z bin ki?iye indirilirse bunun uygulanabilece?ine i?aret eden Prof. Dr. Yar?ma?an, ?T?rkiye bu s?navdan kurtulmak istiyorsa bir siyasi liderin veya bir bakan?n ??SS?yi kald?raca??z? demesi yetmez? dedi.
S?nav sistemi ile ilgili g?r??lerini de anlatan Yar?ma?an, bug?nk? ?SS sisteminden kimsenin memnun olmad???n? belirterek ?Herkes sistemi ele?tiriyor. Toplant?lar yap?l?yor, ??rada ele?tiriliyor, sa?da solda ele?tiri yap?l?yor ve hakl?lar? dedi. Sorunun ?niversite kontenjanlar?n?n yetersizli?i ve y?ksek??retime talebin fazla olmas?ndan kaynakland???n? vurgulayan Yar?ma?an, ?Sonu? olarak bir memnuniyetsizlik var. Analizi iyi yaparsan?z, bunun giderilmesi i?in neler yap?laca?? da kendili?inden ortaya ??k?yor? de?erlendirmesinde bulundu.
?SYM Ba?kan? Prof. Dr. ?nal Yar?ma?an, ?SS ba?vurular?n?n ?ubat-mart aylar?nda al?naca??n? belirterek, ba?vuru, i?erik ve yerle?tirme ko?ullar? a??s?ndan 2007-?SS?nin 2006?dakinden farkl? olmayaca??n? bildirdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net