?tinayla kilim eskitilir

Bir zamanlar gen? k?zlar?n dertlerini d?kt??? kilimlere, hal?lara yurti?inde ve yurtd???nda avu? dolusu para say?l?yor.


Bir zamanlar gen? k?zlar?n dertlerini d?kt??? kilimlere, hal?lara yurti?inde ve yurtd???nda avu? dolusu para say?l?yor. En makbul? de antikas?. Aksaray'?n Sultanhan? beldesinde ?zel sipari?le yurtd???na g?nderilecek hal? ve kilimlere, itina ile eski g?r?n?m kazand?r?l?yor. Bunun i?in kullan?lan y?ntemler ?e?itli: Kilimler ah?rda hayvanlar?n alt?na seriliyor, topra?a g?m?l?yor, ?zerinden ara? ge?mesi i?in yola b?rak?l?yor.
Sultanhan?'nda kurulu hal?-kilim tamir ve ?retim at?lyesi sahibi Metin Bo?a, ?retimindeki kalitesi, tamirindeki titizlik nedeniyle Sultanhan?'n?n y?llard?r hal? ve kilimde ?nl? oldu?unu s?yledi. D?nyan?n d?rt bir yan?ndan y?pranm?? hal?lar?n bak?m ve onar?m i?in getirildi?i beldede, yakla??k 2 bin ki?inin hal?c?l?k sekt?r?nde istihdam edildi?ini vurgulayan Bo?a, Sultanhan?l?lar?n hal? tamirini 10 ya??ndan itibaren ??renmeye ba?land???n? anlat?yor.
Bir dizi i?lem
Beldede ?retilen hal? ve kilimlere eski g?r?nt?s? vermek hi? de kolay de?il. Bo?a bu s?reci ??yle anlat?yor: "?zel boyalarla ?retilen hal? ya da kilim, ?zerindeki fazla boyalar?n at?lmas? i?in ?n y?kamadan ge?irilir. Daha sonra ?r?n, b?y?kba? ya da k???kba? hayvanlar?n alt?na serilerek d??k?lar? arac?l???yla 1 hafta ile 1 ay i?inde bir s?rede y?pranmas? sa?lan?r. Bunun i?in beldedeki bir?ok besici ile anla?mam?z var. Daha sonra 15 g?n topra?a g?m?l? kal?r. Topraktan ??kar?lan hal?lar yollara serilir ve ara?lar ?zerinden ge?erken fazla k?llar? da temizlenir. Son a?amada ise 1 hafta peynir suyuna yat?r?lan hal?lar, hem hayvan d??k?s?n?n kokusundan ar?n?r hem de parlakl?k kazan?r. Bu ?ekilde 20 y?ll?k eski hal? g?r?nt?s? verilmi? olur."
Bu ?ekilde ?rettikleri eskitme hal? ve kilimlere en b?y?k talebin ABD'den geldi?ini dile getiren Bo?a, bu ?lke d???nda ?talya ve Fransa gibi bir?ok Avrupa ?lkesine de ?r?n g?nderdiklerini kaydetti. (Sultanhan?/AA)
www.evrensel.net