Onlar sakl?yor ama...

?iirlere, ?ark?lara ilham kayna?? olan "s?rma gibi sa?" hayallerini, Afrika, Hindistan ve ?in'den gelen kad?n sa?lar? ger?ekle?tiriyor. Hindistan'da ?retilen ?zel sa? ya?lar? sa?lar? g??lendiriyor.


?iirlere, ?ark?lara ilham kayna?? olan "s?rma gibi sa?" hayallerini, Afrika, Hindistan ve ?in'den gelen kad?n sa?lar? ger?ekle?tiriyor. Hindistan'da ?retilen ?zel sa? ya?lar? sa?lar? g??lendiriyor. Hintli kad?nlar?n ?o?u da bunlar? kullan?yor. Afrikada ise kabile ya?ant?lar?n?n devam etti?i kesimlerde, uzun sa?? halen bakirelik sembol? olarak g?renler var. K?zlar?n sa?lar? evleninceye kadar kesilmiyor. Adana'da, takma sa? firmas?n?n sahibi Kas?m G?ne?, posti? veya ??t??t i?in gerekli olan sa?lar?n, genelde Afrika, Hindistan, Ortado?u ?lkeleri ve son d?nemlerde de ?in'den ithal edildi?ini s?yledi. "Sa??n fiyat?n? kalitesi, kalitesini ise tellerinin kal?nl??? ve dayan?kl?l??? belirliyor" diyen G?ne?, sa?lar?n kilosuna 500 YTL ?dediklerini s?yledi. G?ne?, ?Afrikal? ve Hintli kad?nlar?n sa?lar?n?n kalitesi nedeniyle 300-1000 YTL aras?nda al?c? buluyor. Her sekt?rde oldu?u gibi sa? sekt?r?ne de el atan ?in, ucuz fiyat?yla haks?z rekabete neden olsa da ucuzlu?u sat???n? art?r?yor" diye konu?tu.
www.evrensel.net