L?MAN ARKASI

 • Ne kadar cicili bicili anlat?l?rsa anlat?ls?n, ?zelle?tirme r?zgar? ile t?m ?lkede b?y?k bir talan ya?an?yor. ?ki katl? kent Zonguldak ve havzada da, meltemle ba?layarak f?rt?naya d?n??en ?zelle?tirme r?zgar?, yeralt? ve yer?st?nde, emek?ilere kazan?mlar?ndan bir k?r?nt? bile b?rakmadan, ?sl?k ?alarak esmeye devam ediyor.


  Ne kadar cicili bicili anlat?l?rsa anlat?ls?n, ?zelle?tirme r?zgar? ile t?m ?lkede b?y?k bir talan ya?an?yor. ?ki katl? kent Zonguldak ve havzada da, meltemle ba?layarak f?rt?naya d?n??en ?zelle?tirme r?zgar?, yeralt? ve yer?st?nde, emek?ilere kazan?mlar?ndan bir k?r?nt? bile b?rakmadan, ?sl?k ?alarak esmeye devam ediyor.
  ? F?rt?naya kar?? koyacak g?? kalmad? m?? Herkes yelkenleri y?km??, kulaklar f?rt?nan?n ?sl?k sesinde! ? derken, hengamede; zor da olsa i?itilen bir sese do?ru y?nelindi.
  TMMOB Mimarlar Odas? Genel Merkezi y?neticileri, iki ay ?nce, ola?an toplant? yapmak i?in Zonguldak?a geldiklerinde, Mimarlar Odas? Zonguldak il y?neticileri nezaretinde kentte k?sa bir gezintiye ??karlar. Liman ve ?evresinde dola??rlarken, lavuar tesisinde mart ay?nda ?retimin durduruldu?unu ve tesisin y?k?m?na ba?land???n? ??renirler. Mimarlar Odas? Genel Merkez y?neticileri, kentin tarihi dokusunu ortaya koyan k?m?r y?kama tesisi Zonguldak Lavuar?? n?n y?k?m?n?n durdurulmas? ve koruma alt?na al?nmas? i?in bas?n a??klamas? yaparak kamuoyunu duyarl? olamaya ?a??r?rlar. Bu a??klama sonras?, Mimarlar Odas? Zonguldak Temsilcili?i, TTK Genel M?d?rl???? ne ait lavuar?n k?lt?r varl??? olarak tescili ile ilgili, K?lt?r ve Turizm Bakanl??? Karab?k K?lt?r ve Tabiat Varl?klar?n? Koruma B?lge Kurulu M?d?rl???? ne ba?vuruda bulunur.
  TTK? ya ba?l? Kozlu ve ?z?lmez m?esseselerinde ?zel sekt?r taraf?ndan kurulun iki ayr? lavuar tesisinin ?retime ge?mesiyle, at?l duruma d??en kent tarihi ile ?zde?le?mi? Zonguldak Lavuar?? n?n ?k?lt?rel bir yap?? olarak korunmas? i?eri?i ta??yan yaz?ya ??ok ivedi? cevap yaz?l?r. K?lt?r ve Tabiat Varl?klar?n? Koruma B?lge Kurulu? nun ?... bu konuda karar verilinceye de?in tesisteki in?aai ve fiziki m?dahalelerin durdurulmas? gerekti?i hususunda...? ?z?n? ta??yan yaz?s?, Zonguldak Belediye Ba?kanl???, T?rkiye Ta?k?m?r? Kurumu ve Mimarlar Odas? Zonguldak Temsilcili?i? ne iletilir.
  B?lge Kurulu? nun yaz?s?na ra?men lavuar tesisinde in?aai ve fiziki m?dahalenin devam etmesi ?zerine bir grup ayd?n ve sanat?? ?nc?l???nde ?Kent ?nisiyatifi? olu?turularak, ?zelle?tirme r?zgar? ve talana kar?? birlik olu?turulmas? i?in ?a?r? yap?l?r. K?lt?rel sahiplenme, ekonomik ve politik nitelik g?sterdi?inden, Zonguldak Demokrasi Platformu, havzada ya?anan kapatma ve ?zelle?tirme politikalar?n? da ele alan bir bas?n a??klamas? yaparak; Zonguldak Belediyesi ve Karaelmas ?niversitesi? nin ambleminde yer alan fakat yap? yo?unlu?u nedeniyle her ge?en g?n g?r?nmez k?l?nan Uzun Mehmet An?t? ile Zonguldak? ? kent yapan end?striyel de?erlerden biri olan lavuar?n y?k?m? konusunda, yetkilileri g?reve davet ettiler. Ayn? g?n, Demokrasi Platformu ?yesi ESM (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emek?ileri Sendikas?) Zonguldak ?ubesi, Merkez Lavuar?? n?n y?k?m i?lemine ili?kin, ?Y?r?tmenin durdurulmas?na ve akabinde i?lemin iptali? konusunda, Zonguldak ?dare Mahkemesi Ba?kanl????na dava a?t?.
  ?zelle?tirme politikalar? sonucu, Zonguldak Lavuar? at?l duruma d???r?lerek, ?z?lmez ve Kozlu? da kurulan ?zel lavuarlar TTK i?in istenilen kapasitede ?al??amad???ndan; yeralt?nda ?retime, yer?st?nde ?evreye ili?kin zarar vermeye devam ediyor. Maden patronlar?, Kozlu-?akmakkaya ve Kilimli ocaklar?nda yeni pay kapma hesaplar? yaparken; ayd?n, sanat?? ve ?niversite ??rencilerinden gelen ses, b?t?n demokrasi g??lerinin sesi olarak havzaya yay?larak, ?zelle?tirme r?zgar?n?n ?sl?k sesini bast?rmak i?in yank?lan?yor. Belediye ve TTK payla??m?nda, yakla??k 500 d?n?ml?k bir alan ?zerine kurulu, 150 y?ll?k madencili?in ve end?strinin kentsel sembol? Zonguldak Lavuar?? n?n demir ve ?elik malzemeleri s?k?l?p par?alanmaya devam ederken, yaln?z beton y???nlar?nda yank?lanan ses olmamak i?in, hengamedeki ses; ?zelle?tirme r?zgar?n? kesecek g?c? bir araya getirmeli!
  Fahri Bozba?
  www.evrensel.net