Bir ?m?r beklenen a?k...

Bir?ok ?d?l alan ?Yaz?-Tura? n?n ard?ndan, ikinci filmi merakla beklenen U?ur Y?cel?in senaristli?ini ve y?netmenli?ini yapt???, ba?rollerini T?rkan ?oray ve kendisinin payla?t??? ?Hayat?m?n Kad?n?s?n? adl? filmi bug?n izleyiciyle bulu?uyor.


Bir?ok ?d?l alan ?Yaz?-Tura? n?n ard?ndan, ikinci filmi merakla beklenen U?ur Y?cel?in senaristli?ini ve y?netmenli?ini yapt???, ba?rollerini T?rkan ?oray ve kendisinin payla?t??? ?Hayat?m?n Kad?n?s?n? adl? filmi bug?n izleyiciyle bulu?uyor.
Daha ?nce ?ingene filmi ?Roman? ve mafya konulu ??mparator? u yaz?p y?netece?ini s?yleyen y?netmen, rotas?n? de?i?tirerek ?Hayat?m?n Kad?n?s?n? ile klasik Ye?il?am melodramlar?na selam g?nderiyor.
1980?li y?llarda radyo ve gazino d?nyas?nda ?nlenmi? eski bir ?ark?c? olan Asuman Karaca (T?rkan ?oray) ile Tophaneli Tayfur?un (U?ur Y?cel) b?y?k a?k hikayesini anlat?yor.
Hepsi k?r?k kalpler...
U?ur Y?cel; filmi ?Hayat?m?n Kad?n?s?n? i?in ?unlar? s?yl?yor, ??ki yaln?z insan?n filmi. ?stanbul?a, onun k???k insanlar?na, T?rk filmlerine dair bir film gibi d???n?yorum. ?zledi?im bir ?eyleri yazd?m. Eseng?l, Orhan Gencebay, Bergen, T?rk sanat m?zi?i duydum yazarken.
Birka? sahnenin seyirciyi g?ld?rece?ini de biliyorum. Ev kad?nlar?, arabesk?iler, m?zikseverlerin, foto roman sevenlerin, melodram sevenlerin g?zleri ya?l?, ama g?l?mseyen y?zlerini hayal ettim baz? sahnelerde. Bu filmi seyirciler i?in yazd?m. Ger?e?in romantizmini g?r?yorum resimlerde. ?zlem ve g?ndermeler var eskilere, ama bug?n?n dilini konu?an, mahallemizdeki insanlar bunlar. Severek yazd?m her insan?. Hepsi k?r?k kalpler??
Ge?ti?imiz a?ustos ay?nda Balat, Karak?y ve Sirkeci?de ?ekimleri ger?ekle?tirilen filmin g?r?nt? y?netmenli?ini ise, daha ?nce de T?rk y?netmenlerle ?al??an d?nyaca ?nl? isim J?rgen J?rges yapt?.
Asuman ile Tayfur...
U?ur Y?cel ve T?rkay ?oray d???nda Settar Tanr???en, Ezgi Mola, Y?ld?r?m Memi?o?lu, Binnur Kaya gibi oyuncular?n da rol ald??? filmin konusu ise ??yle; Asuman Karaca (T?rkan ?oray) 1980?li y?llarda radyo ve gazino d?nyas?nda ?nlenmi? eski bir ?ark?c?d?r. H?z?nl? sesinden ?ok, dillere destan g?zelli?iyle o d?nemin erkeklerini kendine hayran b?rakm??t?r.
Sahneleri b?rakt?ktan sonra evlendi?i kocas?yla birlikte Balat?ta iki katl? eski bir evde, s?radan bir hayat ya?amaya ba?lam??t?r. Evlendikten bir s?re sonra Asuman, kocas?n?n alkol ve kumar al??kanl???yla tan??m??, y?llar i?inde art?k kocas?n?n geceleri evin d???nda s?rd?rd??? gece hayat?na da g?z yummaya ba?lam??t?r. ?lk e?iyle olan evlili?inden do?an k?z? Ahu, gen? k?zl???n?n daha ba?lar?nda evi terk etmi?, erkek arkada??yla birlikte bir otel odas?nda ya?amakta, kaset ??kar?p ?nl? bir ?ark?c? olma hayalleri kurmakta, annesiyle de ancak gerekli oldu?unda g?r??mektedir.
Hayat? de?i?iyor
Asuman s?r?p gitmekte olan bu ya?ant?s?ndan mutlu de?ildir. Ancak bir g?n Tophaneli Tayfur?un (U?ur Y?cel) ?st katlar?na kirac? olarak yerle?mesiyle Asuman??n hayat? tamamen de?i?ecek, renklenecektir.
Tophaneli sayesinde Asuman??n k?z?yla olan ili?kisi geli?ecek, hayat?nda ger?ekten nelerin ?nemli oldu?unu anlayacak, ge?mi?inden kalm?? mutlu an?lar?n canlanmas?yla ya?ama s?ms?k? sar?lacakt?r.
Tayfur, Asuman??n ve k?z?n?n hayat?nda bulunan t?m pislikleri temizleyecek, onlar? mutlu ve huzurlu bir hayata do?ru yola ??karacakt?r. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net