Diyarbak?r??n yoksullar? K?rt?e m?zik dinliyor

Dicle ?niversitesi Sosyoloji B?l?m? ??retim ?yesi Yrd Do?. Dr. Recep Cengiz'in, ?Diyarbak?r'?n m?zik tercihi? konulu ara?t?rmas?ndan ilgin? sonu?lar ??kt?.


Dicle ?niversitesi Sosyoloji B?l?m? ??retim ?yesi Yrd Do?. Dr. Recep Cengiz'in, ?Diyarbak?r'?n m?zik tercihi? konulu ara?t?rmas?ndan ilgin? sonu?lar ??kt?.
Ba?lar Semti'nde oturan 150 ki?i ile g?r???lerek yap?lan ankette, kat?l?mc?lara, m?zik t?rleri, tercih e?ilimleri, m?zik tercihlerinde bireysel ve sosyal fakt?rler, m?zi?e atfedilen kutsall?k ve son olarak da alt ve ?st k?lt?r ba?lam?nda m?zik tercihlerini i?eren sorular soruldu. Ankette, T?rk Halk M?zi?i, T?rk Sanat M?zi?i, Tasavvuf M?zi?i, mar?, pop, arabesk, enstr?mantal, s?zl?, Alevi-Bekta?i ve camii m?zi?i t?rlerinin dinleme ve e?lenme amac?yla yap?lan tercihleri ?zg?n bir g?r?n?rl?k sergiledi?i tespit edildi.
Ankete kat?lanlar?n y?zde 27.3?? halk m?zi?i dinledi?ini, y?zde 24?? arabesk, y?zde 10'u ise T?rk sanat m?zi?ine ilgi duydu?unu s?yledi. Kendilerini dindar olarak niteleyen kesimin ise y?zde 90'?n?n s?zs?z, tasavvuf ve s?zl? m?zik dinledikleri belirlendi. ?Neden m?zik dinliyorsunuz?? sorusuna ankete kat?lan 15?20 ya? grubundakilerin y?zde 45.5?i psikolojik rahatlama, 21?30 ya? grubunda olanlar?n y?zde 45.3?? ile 41?50 ya? grubunun ise y?zde 30.8?inin ise ?psikolojik rahatlama ve sosyal tatmin? yan?t? verdi?i kaydedildi. B?t?n ??renim gruplar?nda y?zde 61.3'l?k kesim klip ile ?al?nan ve bu ?ekilde dinlenen m?zi?in sade olarak dinlenilmesinden daha nitelikli oldu?u g?r???n? bildirdi.
?Toplumda ni?an ve d???n t?renlerinde hangi m?zi?i tercih edersiniz?? sorusuna kad?nlar?n y?zde 50?si, erkeklerin ise y?zde 47.8?i y?resel m?zikten yana tercih yapt?. Ankette, ?st ve alt k?lt?r ba?lam?nda yap?lan m?zik tercihlerinde, T?rk?e m?zik dinleme e?ilimleri zenginlerde y?zde 70, yoksullarda y?zde 60 olarak belirlendi. Orta gelir grubu ile fakir olanlar?n y?zde 54.9?unun ise K?rt?e m?zi?i tercih etti?i belirlendi.
M?zik sosyolojik bir olgudur
Ara?t?rmay? de?erlendiren Dicle ?niversitesi Sosyoloji B?l?m? ??retim ?yesi Yrd Do?. Dr. Recep Cengiz, halk k?lt?r?n?n bir ??esi olan m?zik sanat?n?n, toplumlar?n ideolojik, dinsel yap?lar?ndan, giyim tarzlar?na kadar geni? bir yelpazede d???msel ve eylemsel unsurlar?n etkisi alt?nda oldu?unu s?yledi. Sosyal ya?amda, m?zik arac?l??? ile kahramanl?k, nefret, a?k, sevgi, umut, zevkler ve dertler enstr?mantal veya s?zl? olarak dile getirilerek payla??ld???n? belirten Cengiz, ?Bu y?n?yle her bir y?renin kendine has s?ylenilen ve dinlenilmekte olan m?zi?i o y?redeki bireylerin toplumsal ya?ant?lar?na vurgu yapmakta ve toplumsal ya?am?n bir aynas? olabilmektedir. M?zik toplumun tan?mlad??? sosyolojik bir olgudur ve di?er toplumsal unsurlarla i? i?e ge?mi? durumdad?r" dedi.
Cengiz, ankete kat?lanlar?n y?zde 50?sinin K?rt?e, y?zde 50?sinin T?rk?e m?zik dinlemesinin ?ok k?lt?rl?l?k ?rne?ini g?sterdi?ini belirtti. Cengiz, "M?zik eserlerinin, sosyal ve do?al nedenlerle toplumsal ya?amda hak arama s?recinin i?lemedi?i, anla?mazl?klar?n ??z?mlenmedi?i, hak ve adalet duygular?n?n tatmin edilmedi?i durumlarda ortaya ??kmas? da onun toplumsal oldu?unu g?stermektedir" diye konu?tu. (Diyarbak?r/D?HA)
www.evrensel.net