?mzalar teslim edildi

T?rk-?? Genel Merkezi?ne gelen i??iler,ta??d?klar? d?vizlerin yan? s?ra att?klar? sloganlarla da ?zelle?tirmeye kar?? ??kt?klar?n? duyurdular. M?cadeleye haz?r olduklar?n? s?ylediler.


Ilg?n, Ere?li ve Bor ?eker fabrikalar?n?n ?zelle?tirilmesine kar?? ??kan ?eker i??ileri, toplad?klar? 300 bin imzay?, h?k?mete iletmek ?zere, T?rk-?? Genel Ba?kan? Salih K?l???a teslim ettiler.
?mzalar? teslim etmek i?in kitlesel bir ?ekilde T?rk-?? Genel Merkezi?ne gelen i??iler ??eker vatand?r, vatan sat?lmaz? slogan?yla, ?zelle?tirme giri?imlerine kar?? f?nd?k ?reticilerinin de yapt?? gibi eylemlere haz?r olduklar?n? duyurdular.
?mzalar?n tesliminden ?nce bir bas?n toplant?s? d?zenleyen ?eker-?? Genel Ba?kan? ?sa G?k, Bor, Ere?li ve Ilg?n ?eker fabrikalar?n?n ?zelle?tirme idaresine devriyle, ?eker sanayiinin b?y?k bir ??kmaza girdi?ini ifade etti. G?k, karl? fabrikalar?n ?zelle?tirilmesinin ?eker sanayiinin ??kmesine ve do?rudan veya dolayl? bir ?ekilde ge?imini pancar ve ?eker sanayinden sa?layan 6 milyon ki?inin olumsuz etkilenmesine neden olaca??n? kaydetti.
G?k, ?eker-???in giri?imleri sonucu ?zelle?tirme ihalelerinin 30 kas?ma kadar ertelendi?ini belirterek, buna ra?men, h?k?metin, ?abalar?n? g?rmezden gelerek somut bir ad?m atmad???n? dile getirdi. ?eker Fabrikalar?n?n ?zelle?tirilmesi ?al??malar?na yard?mc? olmak ?zere, g?revlendirilen ??l? konsorsiyumda yer alan ED & F Man ?irketinin 220 y?ld?r uluslararas? ?eker ticaretiyle u?ra?an bir tekel oldu?unu hat?rlatan G?k, ??lkemizin ?eker fabrikalar? i?in her azal?? bu ?irket i?in kar anlam?na gelecektir? dedi.
?Kadrosuz i??i, ?ks?z vatanda??
Bor, Ere?li ve Ilg?n fabrakalar? dahil olmak ?zere T?rk?eker?in gelece?inin tehdit eden bir ba?ka sorunun kadro ihtiyac? oldu?unu belirten G?k, T?rk?eker?in kadro ihtiyac? acil olarak ??z?mlenmedi?i takdirde ?retim ve verimlili?in tehlikeye at?laca??n? ve ?zelle?tirmelerden ?nce kadrosuzlukla sekt?r?n yok edilece?ini ifade etti. G?k, kadrolar tahsis edilerek y?llarda ?eker sanayinde ?al??an ge?ici i??ilerin kadroya al?nmas? gerekti?ini kaydetti. G?k, ?lkenin ?eker ?retiminde varl???n? s?rd?rmesi i?in, ?ncelikle ?eker fabrikalar?n?n ?zelle?tirme kapsam?ndan ??kar?larak ve ?eker sanayinin devlet taraf?ndan desteklenmesi gerekti?ini s?yledi.
???iler s?k s?k ?Bizi satan? biz de satar?z?, ??ekere uzanan eller k?r?ls?n? sloganlar? atarken, imzalar? teslim alan T?rk-?? Ba?kan? Salih K?l?? da, ?evinize ho?geldiniz? diyerek, m?cadelelerinde ?eker i??ilerinin yan?nda yer alacaklar?nn kaydetti. T?rk?eker?in kamu i?in ?neminin b?y?k oldu?unu belirten K?l??, imzalar? h?k?mete iletirken gerekli g?r??meleri yapacaklar?n? bildirdi. Ula?t?rma sekt?r? de d???n?ld???nde ?eker sanayiindeki geli?melerden 10 milyon civar?nda insan?n etkilenece?ini belirten K?l??, ?eker fabrikalar?n?n ?zelle?tirilmesini kabul etmelerinin m?mk?n olmad???n? ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net