?Ranta d?n???m?e onay

Talan ve rant tasar?s?? olarak nitelendirilen D?n???m Alanlar? Yasa Tasar?s? Bay?nd?rl?k Komisyonu?nda kabul edildi. Bay?nd?rl?k, ?mar, Ula?t?rma Komisyonu?nda ele al?nan D?n???m Alanlar? Yasa Tasar?s??n?n g?r??meleri tart??mal? ge?ti.


Talan ve rant tasar?s?? olarak nitelendirilen D?n???m Alanlar? Yasa Tasar?s? Bay?nd?rl?k Komisyonu?nda kabul edildi.
Bay?nd?rl?k, ?mar, Ula?t?rma Komisyonu?nda ele al?nan D?n???m Alanlar? Yasa Tasar?s??n?n g?r??meleri tart??mal? ge?ti. CHP ?zmir Milletvekili Erdal Karademir, tasar?n?n ?lke topraklar?n?n t?m?n? yap?la?maya a?an bir anlay?? ta??d???n?, koruma ama?l? bir ?ok yasan?n devre d??? b?rak?ld???n? kaydederken, tasar? ile Sevda Tepesi?nin Kral Abdullah?a verilmesinin ?n?nde hi? bir engelin kalmayaca??n? savundu.
Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakan? Faruk Nafiz ?zak da tasar?n?n problemli alanlar? kapsad???n?, ya?ma ve talan?n s?zkonusu olmad???n? s?yledi.
CHP komisyonu terk etti
G?r??meler s?ras?nda CHP?li ?yeler verdikleri ?nergelerin dikkate al?nmamas?na itiraz ederek toplant?y? terkettiler. Toplant?y? Ankara B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek ba?tan sona izlerken, s?k s?k m?dahalelerde bulunarak tasar?da de?i?iklikler yapt?rd?. Tasar?y? savunan G?k?ek, ?Kent rant sa?layacaksa ba?kas?na rant vermekten korkmamak laz?m? dedi. D?n???m alanlar?ndaki hak sahiplerine konutun yan?s?ra arsa verilmesi h?km?n? de tasar?ya ekleten G?k?ek?e, ?stanbul?lu belediye ba?kanlar? kar?? ??kt?.
100 binler ?l?rse...
Tasar?da yer alan d?n???m projeleri i?in yap?lacak al?mlar?n Kamu ?hale Yasas? kapsam? d???nda tutulmas?na Maliye Bakanl??? temsilcisi kar?? ??kt?. Maliye Bakanl??? temsilcileri ayr?ca, deprem b?lgelerinde d?n???m i?in vergi gelirlerinin y?zde 10?a kadar belediyelere kaynak aktar?lmas? h?km? ile d?n???m i?lemlerinin KDV ve ?TV?den muaf tutulmas?na da itiraz ederken, ?Bizim b?t?emiz denk de?il. Bu b?yle ??karsa, belediyelere bor?lanma yaparak kaynak aktarma anlam?na gelir. Hazine de buna kar?? ??kar? dedi. AKP?li Nusret Bayraktar ise ?Deprem olur 100 binlerce insan ?l?rse g?r?rs?n finansman?? dedi.
Tasar?, belediyelere ve il ?zel idarelere d?n???m alan? olarak belirlenen yerlerde, Bakanlar Kurulu karar? olmadan kamula?t?rma, toplula?t?rma, sat?n alma, y?kma, g??lendirme gibi yetkiler veriyor. Tasar?da ayr?ca bu uygulamalar i?in yap?lacak al?mlarI Kamu ?hale Kanunu d???nda tutuluyor. Deprem b?lgelerinde g??lendirme yada y?k?m i?in kat maliklerinin hepsinin onay? aranmayacak, g??lendirme i?in harcanacak para maliklere ortak olarak b?l?necek. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net