Narenciye hayvan yemi oldu

Bu y?l sezona buruk ba?lang?? yapan, bah?ede kilosu 20-30 YKr?ye kadar d??mesine ra?men t?ccarn da ilgi g?stermedi?i narenciyenin ?hayvan yemi? oldu?u, ?reticilerin ??k?? yolu arad??? bildirildi.T?rkiye?nin narenciye ?retim merkezlerinden Mersin?de, Erdemli-Anamur karayolunda, yol kenarlar?na d?k?len narenciye, yak?nlardaki merada otlayan hayvanlar taraf?ndan t?ketiliyor.


Bu y?l sezona buruk ba?lang?? yapan, bah?ede kilosu 20-30 YKr?ye kadar d??mesine ra?men t?ccarn da ilgi g?stermedi?i narenciyenin ?hayvan yemi? oldu?u, ?reticilerin ??k?? yolu arad??? bildirildi.
T?rkiye?nin narenciye ?retim merkezlerinden Mersin?de, Erdemli-Anamur karayolunda, yol kenarlar?na d?k?len narenciye, yak?nlardaki merada otlayan hayvanlar taraf?ndan t?ketiliyor. Erdemli Turun?gil ?reticileri Birli?i ve T?rkiye Turun?gil ?reticileri Merkez Birli?i Platformu D?nem Ba?kan? Cemalattin Kurt, yapt??? a??klamada, T?rkiye genelindeki 9 turun?gil ?reticisi birli?inin platform ?at?s? alt?nda sorunlar?na ortak ??z?m arad???n? bildirdi.
Vekilllere davet
Kurt, T?rkiye?nin toplam narenciye ?retiminin 3 milyon ton civar?nda oldu?unu, bunun 500-750 bin tonunun ihra? edildi?ini, i? pazarda ise en az 2 milyon 250 bin ton t?ketim olmas?n? ?mit ettiklerini anlatt?.
Kurt, sorunlar?n? anlatmak i?in bakanlar? ve milletvekillerini de davet edecekleri hasat g?nleri program? d?zenlediklerini, bu kapsamda ilk etkinli?i, 25 Kas?m Cumartesi g?n? Erdemli?nin T?m?k beldesi kav?a??nda ger?ekle?tireceklerini s?zlerine ekledi.
TZOB?tan destekleme ?a?r?s?
T?rkiye Ziraat Odalar? Birli?i (TZOB) Ba?kan? ?emsi Bayraktar, narenciye ?reticilerinin son y?llarda satt??? ?r?nlerden zarar etti?ini belirterek, ?Narenciye ?retimi her a?ama desteklenmelidir? dedi.
Bayraktar, yapt??? yaz?l? a??klamada, narenciye ?retimi bak?m?ndan 2004-2005 pazarlama sezonu iyi ge?medi?i gibi 2005-2006 sezonunun da tam anlam?yla ?felaket? oldu?unu kaydetti. 2006-2007 sezonunun Eyl?l ay?nda enterdonat limonunun hasad? ile ba?lad???n?, ancak Arjantin?de hasad?n devam etmesiyle birlikte pazarda bir t?kanma ya?and???n?, enterdonat limonun ?reticinin elinde kald???n? ifade eden
Bayraktar s?zlerini ??yle tamamlad?: ?Ya? meyve ?retimi i?inde ?nemli bir ?r?n grubumuzu olu?turan, yakla??k 400 milyon dolar ihracat geliri ile ?lke ekonomisine ?nemli katk?da bulunan ve ihracat iadeleri d???nda ?zel bir destek almayan narenciye ?reticileri daha fazla desteklenmeli, maliyetlerin d???r?lmesi i?in g?bre, ila?, mazot, ambalajlama, nakliye destekleri uygulanmal?d?r.? (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net