ssk?n?n son 3 y?l? - 2 -

ssk?n?n son 3 y?l? - 2 -

Fotoğraf: MA

SSK, ??kartt??? dergide emeklilik ya??n?n art?r?lmas?n?n nedenini sosyal g?venlik kurumlar?n?n a??k vermesi olarak g?steriyor.


SSK, ??kartt??? dergide emeklilik ya??n?n art?r?lmas?n?n nedenini sosyal g?venlik kurumlar?n?n a??k vermesi olarak g?steriyor.
Dergide ?Sorularla Sosyal G?venlik Reformu? kutucuklar?ndan birinde ?sosyal g?venlik kurumlar? neden a??k veriyor?? sorusunun cevab? olarak ?unlar s?yleniyor: ?Bu kurumlar?m?z?n gelirlerinin giderlerini kar??layamamas?n?n en ?nemli nedeni erken emekliliktir? Erken emeklilik sonucunda orta ya?l? hatta gen? insanlar ya?l?l?k ayl??? almaktad?r. B?ylece hem sosyal g?venlik kurumlar? prim gelirinden mahrum olmakta, hem de prim ald?klar? s?reden daha uzun s?re ya?l?l?k ayl??? ?demektedir. Erken emeklilik olgusu hem mali hem de aktif/pasif dengesi a??s?ndan sisteme zarar vermektedir. Ayr?ca, erken ya?larda emekli olan vatanda?lar?m?z ?al??amaz durumda olmad?klar? i?in ?al??maya devam etmektedirler. Gen? emeklilerimiz kay?t d??? olarak daha d???k ?cretlerle ?al??may? kabul etmekte, bu durumsa istihdam?n yap?s?n? gen?lerimiz aleyhine bozmaktad?r.? T?rk-?? Sosyal G?venlik Dan??man? Celal Tozan ise, Sosyal G?venlik Kurumlar??n?n a??klar?n?n, sadece emeklilik ya?? ile a??klanamayaca??n?, e?er bu a??klar?n ?n?ne ge?ilmek isteniyorsa, sendikalla?man?n desteklenerek kay?t d??? istihdam?n ?nlenmesi gerekti?ini s?yledi.
?A??klar, daha fazla primle kapanmaz?
Sosyal g?venlik kurumlar?n?n ?zerk olmamas?ndan dolay? iyi y?netilmedi?ini ve a??klar?n as?l sebebinin de bu oldu?unu ifade eden Celal Tozan, 1999 y?l?ndan sonra kay?t d??? istihdamda art???n g?zlendi?ini kaydetti. ??verenlerin ve i??ilerin prim ?demekten ka??nd??? i?in kay?t alt?na girmedi?ini, ancak bu kay?t d???l???n tek ba??na kurumlar?n a??k vermesine neden olamayaca??n? s?yledi. Tozan; ?Sendika ?rg?tl?l???n?n ?n?ne ge?ilerek, b?y?k kaynak kayb? olu?turuldu. Bu da kurumlar?n daha verimsiz hale gelmesine neden oldu. Kurumlar?n iyi bir duruma gelebilmesi i?inse, sendikal ?rg?tlenmeye destek verilmesi ve etkin denetim sa?lanmal?. Sosyal g?venlik kurumlar?n?n a??k vermesinin nedenini tek boyutta a??klamak m?mk?n de?ildir. Bu nedenle de a????n sebebi olarak sadece emeklilik ya?? g?r?lmemelidir? ?eklinde konu?urken, aksi takdirde a??klar?n daha fazla prim ?detilerek kapat?lamayaca??n? s?yledi. Mevsimlik i??iler gibi y?lda ortalama 90 g?n prim ?deyen i??ilerin 118 ya??nda emekli olabilece?ini belirten Tozan, bunun mezarda emeklilik anlam?na geldi?ini s?yleyen Tozan, ?unlar? s?yledi; ?5 bin 400 g?n prim ?deyen ise 68 ya??nda emekli olabilecek. Emeklilik maa??yla ya?ayabilirse ya?ayacak. ?leriki g?nlerde ise kay?t d??? istihdam artaca?? i?in sistemin a??klar? daha da b?y?yecek. E?er bu istenmiyorsa ?ncelikle sosyal hukuk devletinin yapmas? gereken, sosyal g?venli?in ger?ekle?tirmesi gerekir.?
?Kimse emekli olacak kadar ya?ayamayacak?
SSK?n?n dergisinde ??kan yaz?larla ilgili g?r??lerini ald???m?z emekliler, hastanelerdeki uygulamalardan ?ikayet?i olurken, emeklilik ya??n?n da ?ok fazla oldu?unu dile getirdiler
Zekiye B?t?n
Ba?-Kur?luydum yeni SSK?l? oldum. ?zel hastanelerin ?cretsiz oldu?u yalan. ??nk? ?O?lumu g?t?reyim, ben de muayene olurum? dedim ge?en g?n, 25 milyon para ?dememi istediler. Param olmad??? i?in muayene olamad?k. Birde emeklilik ya?? ?ok fazla, T?rkiye?de kimse bu kadar uzun ya?ayamaz ki. En fazla 60 ya??na kadar. Mezarda m? emekli olsunlar yani? Avrupa?da ?al??anlara her ay doktoru geliyor, bak?m? yap?l?yor. T?rkiye?de hasta olup doktor ?a??rsan, zaten doktor gelene kadar ?l?rs?n. Devlet hastanesi de ?zel hastane de para istememeli bizden. Zaten 400 milyon emekli maa?? al?yoruz. Onu da hastaneye verirsek ilac? nas?l alaca??z?
Cevat Do?an
Hastaneye geliyorsun do?ru d?zg?n bakm?yorlar. Saatlerdir oraya git, bunu al, ?unu getir. Yani resmen s?r?nd?r?yorlar. Hi?bir i?in hallolmuyor, di?er g?nlere kal?yor her seferinde. ?zel hastane de ayr?ca para istiyor senden. Sigortadan da devletten de hi? memnun de?ilim. Ge?en g?n ?zele gittim 10 milyon almas? gerekirken 40 milyon para ald?lar benden. Ald???m?z ancak elektri?e suya gidiyor. Bir de muayene paras? al?yorlar bizden. Emekli olmam bir ?eyi de?i?tirmedi. ?u an in?aatta ?al??mak zorunday?m. Ba?ka t?rl? sadece emeklilikle ge?inemeyiz ki. ?zel yerine devlete b?t?e ay?rs?nlar bari. Devlet hastanesi do?ru d?zg?n bir hizmet versin, ?zel hastane zaten kendi ??kar? i?in ?al???yor, sadece kendini d???n?yor.
?Tedbirler bir i?e yaramayacak?
SSK taraf?ndan haz?rlanan dergide de?inilen konulardan biri de ila? sekt?r?yle ilgili. Dergide ila? kuyruklar?n?n ortadan kalkt??? ifade edilirken; baz? ila?lar?n ?deme listesinden ??kart?lmas? ve SSK ?la? Fabrikas??n?n kapat?lmas? gibi ?e?itli konulara ise hi? de?inilmiyor.
SSK?n?n son y?llarda yapt??? de?i?ikliklerle ila? harcamalar?n?n 2 kat?na ??kt???n? belirten 1. B?lge ?stanbul Eczac? Odas? Ba?kan? Zafer Kaplan; bakanl???n ald??? tasarruf tedbirlerinin bir i?e yaramayaca??n?, SSK ila? fabrikas?n?n kapat?lmas? i?inse yetkililerin ellerinden gelen her ?eyi yapt???n? vurgulad?.
?Ama? farkl?!?
SSK?ya ait b?t?n sa?l?k kurulu?lar?n?n, personeliyle birlikte Sa?l?k Bakanl????na devredildi?i 19 ?ubat 2005 tarihinden ?nce ve sonra ayr? d?nemlerin olu?tu?unu anlatan Zafer Kaplan, SSK hastaneleri devredilmeden ?nce 30 milyon SSK?l?n?n buralardan hizmet ald???n?, ancak bu hastanelere yat?r?m yap?lmad??? i?in baz? s?k?nt?lar?n ortaya ??kt???n? hat?rlatt?. Kaplan, hastanelerin i?erisindeki SSK eczanelerinin kapat?lmas?yla birlikte; hastalar?n serbest eczanelere y?nlendirildi?ini, bu sayede ila? kuyruklar?n?n azald???n?, ancak ila? t?ketiminin artt???n? s?yledi. SSK?n?n ila? harcamalar?n?n 2 kat?na ??kt???n? ifade eden Kaplan; konu?mas?n? ?u ?ekilde s?rd?rd?: ??laca yap?lan harcamalar art?nca, bu sefer de tasarruf tedbirleri al?nd?. Bu tedbirlerin al?nmas?nda ise, b?y?k ?l??de IMF?nin sa?l?k harcamalar?n? k?sma y?n?ndeki istekleri etkili oldu. Zaman zaman ak?lc? i?ler yapsalar da, vatanda?? zor durumda b?rakan kararlar da al?yorlar. Al?nan tasarruf tedbirleri tasarruf sa?lamayacak. ??nk? ?deme listesinden ??kart?lan ila?lar zaten ucuz diye tabir etti?imiz ila?lar. Ancak burada ama? farkl?. Yap?lan de?i?iklik, firmalar?n i?ine geliyor. ??nk? o ila?lar art?k re?etesiz bir ?ekilde sat?lacak. Fiyatlar ise firmalar taraf?ndan belirlenecek. Son ??la? Fiyat Kararnamesi? ge?i?tiriliyor ve re?etesiz sat?lan ila?lar serbest b?rak?l?yor. B?ylece ucuz ila?lar pahal? hale getirilecek. ?la?lar?n maliyetinin ?zerine promosyon ve reklam giderleri de konulacak. Devlet bunu yaparken, ucuz ila?larla tedavi olana??n? ortadan kald?rm?? oldu. Tasarruf ad? alt?nda yapt?klar? ise, firmalara istedi?ini yapma hakk? tan?mak.?
?la? fiyat? 15 kat artt?
?stanbul Eczac? Odas? Ba?kan? Zafer Kaplan, SSK ?la? Fabrikas??n?, yetkililerin bilerek k???ltt???n? ve kapanmas?na neden oldu?unu s?yledi. ?la? fabrikas?na yat?r?m yap?lmad???n? belirten Kaplan; ?Zaten 20 trilyon liral?k ila? ?retiyor diyerek, fabrikay? k???k g?rd?ler. Oysa SSK kendi ?retti?i ilac? maliyetine sat?yordu. ?rne?in Novalgin ?u an 1.50YTL ise, o onu 10 Ykr?ye ?retiyordu. Yani 10 kat?ndan daha az paraya maliyeti vard?. Hem b?ylece piyasadaki di?er ila?lar?n da fiyat?n? d???k seviyede tutuyordu. SSK ila? fabrikas?n?n k?relmesi i?in ellerinden geleni yapt?lar. Halbuki iyi niyetli davranarak o fabrikaya yat?r?m yapabilirlerdi. Fabrikay? ?stanbul d???na ta??yarak, 100 milyon dolarl?k bir harcamayla, SSK?n?n 4.5 milyar dolar olan ila? masraflar?n?n 2 milyar dolarl?k k?sm?n? kar??lard?. B?ylece SSK?n?n ilaca ?dedi?i harcama neredeyse yar?s?na d??erdi. Bunu yapmad?lar ve T?rkiye?deki ila? pazar?n? tamamen yabanc?lara terk ettiler. T?rkiye?deki yerel ila? fabrikalar? ise yabanc?lar taraf?ndan sat?n al?n?yor? ?eklinde konu?urken, kan ?r?n? ila?lar?n bulunamamas?n?n ise ayr? bir konu oldu?unu, ??nk? T?rkiye?de kan ba???? diye bir ?ey olmad???n? s?yledi.
YARIN: Esin yasas? m?, SSK yanl??? m??
Haz?rlayan: Nihat Karada? - Sevim Kahraman

İLGİLİ HABERLER

21 Ekim 2018 17:18
İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden 'yaptığınız gazetecilik değil, maskaralık’ diyen Tarım ve Orman Bakanı'na yanıt: Soru sormak gazetecinin görevidir
21 Ekim 2018 17:13
CHP’li Gürer, elektrik faturalarındaki ‘TRT payı’nın akıbetini sordu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı yanıt vermek yerine TRT payının devam edeceğini söyledi
21 Ekim 2018 17:06
Irak Kürdistan Bölgesi'nde milletvekili seçiminin nihai sonuçlarına göre, Mesut Barzani liderliğindeki KDP birinci parti oldu.

Toplam Query: 38