erke d?nenge

 • Bele?e enerji ?reten yak?ts?z makinenin bas?n toplant?s? gizemli bir hava i?ersinde, derin emekli pa?alar?n da deste?iyle, ?nceki g?n yap?ld?. Ad?: Erke D?nerge?! Irk?: T?rk. Makinenin ?rk? olur mu, demeyin. T?rkler yaparsa olur.


  Bele?e enerji ?reten yak?ts?z makinenin bas?n toplant?s? gizemli bir hava i?ersinde, derin emekli pa?alar?n da deste?iyle, ?nceki g?n yap?ld?. Ad?: Erke D?nerge?! Irk?: T?rk. Makinenin ?rk? olur mu, demeyin. T?rkler yaparsa olur.
  Aletin temel prensibi ?maddenin atalet ?zelli?i?ni kullanmas?ym??. Atalet: Yani bildi?imiz eylemsizlik... Eylemsizli?i eyleme d?n??t?ren m?thi? T?rk zekas?! Ama herkesin akl?nda ?u soru var: ?Tamam, ?ok g?zel bir bulu? da, neyle ?al???yor bu alet?? Bu s?r a??klanm?yor. Ama teknik olarak bir makinenin i?lemesi i?in enerjiye gereksinimi var.
  ?lk duydu?u andan beri konuyla yakinen ilgilenen G?zleme?nin Teknoloji ve ?catlardan Sorumlu biriminde g?revli arkada?lar meseleyi hemen masaya yat?rarak tart??maya ba?lad?lar:
  ?Aga tamam da teknik olarak imkans?z bu! Buharla, elektrikle, k?m?rle, gazla... Bi ?eyle ?al???yor olmas? laz?m bu aletin!?
  ?Gazla ?al???yor olabilir??
  ?Karbon monoksit gaz?yla m???
  ?Hay?r hay?r bildi?imiz gaz!?
  ?Nas?l bildi?imiz??
  ?Hani ?Y?r? be ko?um, enerjinin alas?n? ?retirsinsin sen! Bak?n bak?n nas?l da ?retiyor! Hadi Erke?m! Kral?n?yapars?n sen! ?eklinde.
  ?Yok can?m, daha neler!?
  ?Olur mu olur aga!?
  ?Bence tam tersi!?
  ?Nas?l tersi??
  ?Yani gazla ?al???yor ama gaz tersten veriliyor Erke?ye!?
  ?Nas?l??
  ???yle ki: ?Erke enerjiiii ?retemiyoooo! Erke enerji ?retemiiyooo! Beceriksiz Erke! Beceriksiz Erke! Bi enerji ?retemiyon ?len! ?retemez ki, ?retemez kiii!? ?eklinde...?
  ?Bence elmayla ?al???yor Erke D?nerge?!?
  ?Elmayla m???
  ?Evet elmayla!?
  ?Ne gibi??
  ?Bildi?imiz elma i?te! Erke D?nerge??in bir yak?t haznesi var ve 3 adet k?z?l elmay? bu hazneye at?nca ?retmeye ba?l?yor!?
  ?Ne ?retiyor peki??
  ?Spek?lasyon
  M.?.
  www.evrensel.net