Erke ile yar? ?aka yar? ciddi

Enerjisiz makine a??klamalar?, medyan?n olduk?a ilgisini ?ekti. Bir yandan alayc? haberler yapan gazeteler, di?er yandan ??nce biz bulduk? diyenlerin haberlerine geni? yer veriyor.


Enerjisiz makine a??klamalar?, medyan?n olduk?a ilgisini ?ekti. Bir yandan alayc? haberler yapan gazeteler, di?er yandan ??nce biz bulduk? diyenlerin haberlerine geni? yer veriyor.
H?rriyet iki g?nd?r Erke?nin ne oldu?una karar veremedi. ?ar?amba g?n? man?etten ?Con Ahmet?in makinesi mi? diye sormu?tu. D?n de ?Erke?nin atas? Emi?li Memi? mi? man?etini kulland?. Bu habere g?re, 1985 y?l?nda T?mgeneral ?zdemir Kandemir?in yapt??? ?Emi?li Memi?? de ayn? makineydi. Benzer bir sistem geli?tirdi?ini ?ne s?ren Denizlili f?r?nc? Fahri Akan da H?rriyet?in birinci sayfas?nda yerini ald?.
Milliyet ?Bilim d?nyas? Erke?ye mesafeli? diye olduk?a yorumsuz bir haber yapt?. Ba?yazar G?neri C?vao?lu da, aylar ?nce birinin ayn? iddiayla kar??s?na ??kt???n?, o zaman ciddiye almad???n? anlatt?ktan sonra, ?Telefon numaras?n? h?l? ar?yorum? dedi.
?lk g?n ?Do?ruysa y?rtt?k? man?eti atan Takvim ise, ayn? iddian?n birka? ay ?nce ?rlandal? bir ?irket taraf?ndan ortaya at?lmas?n? man?etine ??kard?: ??rlandal? Erke?.
Yeni ?afak ?General motor? man?etinde ?Erke d?nerge? ?lkeyi k?rd? ge?irdi? yorumunu yapt?. Magazin ?nl?leri Ajdar ve Meri??ten de ?iki ?nl? m?hendis? olmalar? sebebiyle g?r?? ald?.
Zaman??n man?eti de farkl? bir ayr?nt?yd?: ?Erke, esrarengiz icad? i?in patent ba?vurusu yapmam???. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net