Kad?n programlar? i?in acil toplant?

Radyo ve Televizyon ?st Kurulu (RT?K), baz? televizyon kanallar?nda sabah saatlerinde yay?nlanan ku?ak programlar?n?n durumunu g?r??mek ?zere, s?z konusu kanallar?n genel yay?n y?netmenlerini, izleyici temsilcilerini ve programlar?n sorumlular?n? toplant?ya ?a??rd?. RT?K?ten yap?lan a??klamaya g?re, Sal? g?n? ?stanbul?da yap?lacak toplant?da ?st Kurul kamuoyunun tepkilerinin dikkate al?nmas? konusunda uyar?da bulunacak.


Radyo ve Televizyon ?st Kurulu (RT?K), baz? televizyon kanallar?nda sabah saatlerinde yay?nlanan ku?ak programlar?n?n durumunu g?r??mek ?zere, s?z konusu kanallar?n genel yay?n y?netmenlerini, izleyici temsilcilerini ve programlar?n sorumlular?n? toplant?ya ?a??rd?. RT?K?ten yap?lan a??klamaya g?re, Sal? g?n? ?stanbul?da yap?lacak toplant?da ?st Kurul kamuoyunun tepkilerinin dikkate al?nmas? konusunda uyar?da bulunacak. RT?K yetkilileri, her g?n 444 1 178 RT?K ?leti?im Merkezine yap?lan ba?vurular?n y?zde 55?ini sabah ku?a??nda yay?nlanan programlarla ilgili ?ikayetlerin olu?turdu?unu bildirdi. Vatanda?lar ?ikayetlerinde, ?programlar?n ?ocuklara k?t? ?rnek oldu?unu, T?rk aile yap?s?na uygun olmad???n?, programlarda kad?n haklar?n?n ve ki?ilik haklar?n?n ihlal edildi?ini? belirtiyor. (Ankara/AA)
Babao?lu s?zlerinde ?srar ediyor
??ki tokat ?akmadan olmaz? s?zleriyle g?ndeme oturan k??eyazar? Ha?met Babao?lu, s?ylediklerinin arkas?nda oldu?unu belirtti. R?portajda ?Mutlaka yaz? dedikleri i?in ?arkada??a r?portaj d??? anlatt?klar?n?n? birbirine kar??t???n? ?ne s?ren Babao?lu, ilgin? bir itirafta bulundu: ?Belki benim ?fkemden, belki bu pat?rt?n?n yaratt??? ?a?k?nl???n onlar?n kafas?n? buland?rmas?ndan ortaya tuhaf bir tablo ve imaj ??km??. Olmasa iyi olurdu ama olur b?yle ?eyler. R?portaja k?zm?yorum. Zaten k?zsam kendime k?zar?m. B?t?n bu ya?ad?klar?m?n her halde var bir hikmeti deyip ge?iyorum.? Ayn? r?portajda ??erefsiz? diye hakarete u?rayan Ak?am??n genel yay?n y?netmeni Serdar Turgut da Babao?lu?na kar??l?k verdi. ?Medyan?n Ajdar??? ifadesini kullanan Turgut, ?Sen sadece yazd???n yaz?larla rezil ol, ya?am?nla da ayr?ca rezil olman gerekmiyor, bunu anla art?k? dedi. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net