Beyrut?ta tansiyon y?kseliyor

L?bnan?da ?o?unlu?u H?ristiyan binlerce ki?i, u?rad??? suikast sonucu ?ld?r?len ve d?n topra?a verilen Sanayi Bakan? ve Falanjist Parti lideri Pierre Cemayel?in suikast?n? protesto i?in cenaze t?reninden ?nce ba?kent Beyrut?ta Suriye kar??t? bir g?steri d?zenledi.


L?bnan?da ?o?unlu?u H?ristiyan binlerce ki?i, u?rad??? suikast sonucu ?ld?r?len ve d?n topra?a verilen Sanayi Bakan? ve Falanjist Parti lideri Pierre Cemayel?in suikast?n? protesto i?in cenaze t?reninden ?nce ba?kent Beyrut?ta Suriye kar??t? bir g?steri d?zenledi.
Saint George Katedrali?nde ger?ekle?en cenaze ?ncesinde Beyrut merkezindeki ?ehitler Meydan??n? dolduran binlerce ki?i, Suriye ve Suriye lideri Be?ar Esad kar??t? sloganlar atarken, Suriye yanl?s? olmakla su?lad?klar? Cumhurba?kan? Emil Lahud, Suriye Devlet Ba?kan? Be?ar Esad ve ?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad??n posterlerini yerlere at?p ?i?nedi.
G?steriler ve cenaze ?ncesinde g?venli?i sa?lamak i?in kentte binlerce asker ve polis g?revlendirildi.
Kentte yas ilan edildi?inden ve halk?n cenaze t?renine kat?lmas?n? sa?lamak i?in okullar ve resmi i?yerleri de tatil edildi.
Lahud?a su?lamalar
G?sterilerde Esad ve Suriye yanl?s? olmakla itham edilen Cumhurba?kan? Emil Lahud aleyhine sloganlar at?l?rken, kalabal?k, Lahud?a at?fta bulunarak, ?Be?ar??n ajan?, L?bnan Ba?kanl?k Saray??ndan ??k?, Hizbullah?a at?fta bulunarak ise, ?Sadece orduda silah istiyoruz? sloganlar? att?.
Bu arada protestolar?n, 2005 y?l?nda Suriye kar??t? eski L?bnan Ba?bakan? Refik Hariri?nin yine bir suikast sonucu ?ld?r?lmesinin ard?ndan d?zenlenen ve ABD destekli ?kadife? darbenin ba?lang?c? olarak g?r?len g?sterilerin boyutuna, birka? g?n i?erisinde ula?abilece?i yorumlar? yap?l?yor.
Cenaze t?reni
Bu arada son iki y?l i?erisinde ?ld?r?len alt?nc? bakan olan Pierre Cemayel, do?du?u k?y olan Bikfaya?ya g?m?ld?. Cenaze ?ncesinde L?bnan askerleri kentte geni? g?venlik ?nlemleri ald?. Cenazeye, binlerce ki?i kat?ld?. Cemayel?in na??, ?nceki g?n b?y?k bir kalabal?k e?li?inde Bikfaya?ya getirilmi?ti.
Pierre Cemayel?in babas? eski Cumhurba?kan? Emin Cemayel ise, cenazede s?kunet ?a?r?s?nda bulundu. Emin Cemayel ayr?ca, Frans?z ?Le Figaro? gazetesine verdi?i deme?te ise, Cumhurba?kan? Lahud?u, ?Suriye?nin L?bnan?daki ??karlar?n? temsil etmek?; hi?bir sald?r?y? k?namayan General Aoun?u da ?L?bnan?daki Suriye oyununu saklamakla? su?lad?.
Tart??mal? ekip soru?turacak
?te yandan eski Ba?bakan Refik Hariri?nin cinayetini tart??mal? bir bi?imde soru?turan ve sonucunda Suriye?yi su?layan Birle?mi? Milletler (BM) heyetinin, Cemayel cinayetini de soru?turaca?? bildirildi.
L?bnan Ba?bakan? Fuad Sinyora?n?n bu y?nde bir ?a?r? yapmas?n?n ard?ndan, Birle?mi? Milletler G?venlik Konseyi?nin soru?turmaya onay verdi?i ??renildi. Konsey?in, bu talebe ?y?ld?r?m h?z?? ile onay vermesi de dikkat ?ekti.
G?venlik Konseyi?nin kabul etti?i karara g?re BM?nin, cinayetin soru?turulmas? konusunda teknik destekte de bulunaca?? ifade edildi. Hariri suikast?n? soru?turan Bel?ikal? Savc? Serge Brammertz, Cemayel cinayetinin soru?turulmas?na da yard?m edecek. (DI? HABERLER)
FT: Suikast ?atla?? ortaya ??kard?
?ngiltere?de yay?mlanan ?Financial Times? gazetesi, L?bnanl? bakan Pierre Cemayel?e y?nelik suikast?n, L?bnan?daki H?ristiyanlar aras?ndaki b?l?nm??l??? tekrar ortaya ??kard??? yorumunu yapt?.
Financial Times??n haberinde, L?bnanl? H?ristiyan General Mishel Aoun?un, Beyrut?un H?ristiyan kesimindeki posterlerinin, Cemayel?in ?l?m?nden sadece birka? sonra y?rt?l?p at?ld???na dikkat ?ekildi ve Falanjist Parti lideri Cemayel ile General Aoun aras?ndaki fikir ayr?l???n?n daha iyi betimlenemeyece?i yorumunda bulundu.
?Suikast, L?bnan?daki k?r?lgan ve kavgac? Hristiyan toplulu?undaki ?atla??n ne kadar derin oldu?unu bir kez daha ortaya ??kard?? denilen haberde, Cemayel?in Suriye kar??t? g?r??lerine, General Aoun?un ge?en y?l yap?lan se?imlerde Suriye yanl?s? parti liderleriyle ittifak kurmas?na ve Hizbullah?a yak?n olmakla ele?tirilmesine dikkat ?ekildi.
Aoun?un, Emil Lahud?dan sonraki Cumhurba?kan? olma arzusunun, izledi?i siyasete y?n verdi?i yorumunu yapan FT, ?Aoun, bir?ok L?bnanl? H?ristiyan?n g?z?ndeki ?karizmatik ve ileriye d?n?k H?ristiyan lider? imaj?n? halen koruyor? diye yaz?ld?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net