A??r k?? ?artlar? Irakl?lar? zorlayacak

??gal alt?ndaki Irak?ta, mezhep ?at??malar? nedeniyle evlerinden olan ve m?lteci kamplar?nda ya?amak zorunda kalan Irakl?lar?, zor k?? g?nleri bekliyor. Yaz?, Irak?taki kavurucu s?ca??, su ve g?da s?k?nt?s?na ra?men atlatmay? ba?aran Irakl?lar?n, ?k???n bir hayatta kalma m?cadelesi daha verecekleri? ifade edilirken, BM?nin konuya ili?kin raporunda, ?Yakla?an k?? ?artlar?, en ?ok ma?dur durumda olanlar?n refah? konusunda yeni endi?eleri de su y?z?ne ??kard?? ifadeleri kullan?ld?.


??gal alt?ndaki Irak?ta, mezhep ?at??malar? nedeniyle evlerinden olan ve m?lteci kamplar?nda ya?amak zorunda kalan Irakl?lar?, zor k?? g?nleri bekliyor. Yaz?, Irak?taki kavurucu s?ca??, su ve g?da s?k?nt?s?na ra?men atlatmay? ba?aran Irakl?lar?n, ?k???n bir hayatta kalma m?cadelesi daha verecekleri? ifade edilirken, BM?nin konuya ili?kin raporunda, ?Yakla?an k?? ?artlar?, en ?ok ma?dur durumda olanlar?n refah? konusunda yeni endi?eleri de su y?z?ne ??kard?? ifadeleri kullan?ld?.
?te yandan Irakl?lar? bekleyen a??r k?? ko?ullar?n?n yan? s?ra, Irakl? doktorlar?n ?lkeyi terk etmesi nedeniyle sivillerin sa?l?k hizmetlerinden de yararlanamad??? ??renildi.
Ba?dat yak?nlar?ndaki m?lteci kamp?nda kalan a?iret lideri H?seyin Sacid, kampta 7 bini a?k?n ?ii Irakl?n?n ya?ad???n? belirterek, ?O?lum ka??r?ld? ve ?ld?r?ld?. Evimizi terk etmek zorunda kald?k. Arabam?z? satarak, bu parayla biraz demir ve tu?la ald?k. Bunlarla kamptaki yeni evimizi kurduk? dedi.
Doktorlar ka??yor
Bu arada, Irakl? milletvekili Dr. Raca El Kuzi, Irakl? bir?ok deneyimli doktorun, tehditler nedeniyle ?lkeyi terk etti?ini ve hastanelerin t?p ??rencileri ya da deneyimsiz doktorlar?n sorumlulu?una kald???n? s?yledi.
Kuzi, ?Bir?ok doktor ka??r?ld? ve ?l? bulundu. Baz?lar? ise, fidye kar??l???nda sal?verildikten sonra ?lkeyi terk etti? ifadelerini kulland?. Irak?taki hastanelerin, doktor s?k?nt?s?n?n yan? s?ra, ila? ve t?bbi malzeme yoklu?u tehlikesiyle de kar?? kar??ya oldu?unu belirten Kuzi, ?Bize, yeni hastanelerin ve sa?l?k merkezlerinin in?a edilece?i taahh?t edilmi?ti. Biz de, buna inanm??t?k. Fakat, yak?n zamanda yeni bir hastane hizmete girmedi. Aksi gibi, olanlar da doktor ve ila? s?k?nt?s? ile y?z y?zeler? diye konu?tu.
Bu arada Irak?ta silahl? ki?ilerin, Sa?l?k Bakanl????na sald?r? d?zenledi?i ??kan ?at??mada ?len ya da yaralanan baz? ki?ilerin hastaneye kald?r?ld??? ??renildi.
??retmenlerin en zor dersi
Di?er yandan e?itim sistemindeki ??k???n, sa?l?k sistemindekinden farkl? olmad??? ifade edildi. Irakl? ??retmen Avatef Ala?a, g?nl?k sald?r?lar ve ?at??malar nedeniyle okula gitmekte olduk?a zorland???n? ifade ederek, ?Bir?ok ??renci de okula gelmiyor. Ama, okula varabilmek ve gelenlerle ders yapabilmek i?in her g?n b?y?k m?cadeleler veriyoruz? diye konu?tu.
Ba?dat sokaklar?nda, ??retmen ve ??renci ka??rma olaylar?n?n, ?art?k s?radan bir olay? haline geldi?ini belirten Ala?a, ?Ald???m?z maa?larla ge?inmemiz neredeyse imkans?z. ?yi bir akademisyen olan kocam? da, i?ten att?lar. Evimize ?imdi 300 dolar giriyor, ama sadece kiram?z 150 dolar? diye konu?tu. Her g?n eve geldi?inde, yeni bir ka??rma olay?n? anlatmaktan b?kt???n? belirten Ala?a, ???retmenler, ??rencilerinin g?zleri ?n?nde katlediliyor; ??renciler, fidye i?in ka??l?yor? dedi.
T?m zorluklara ra?men, ??rencilerle birlikte olman?n sokakta olmaktan daha iyi oldu?unu belirten Ala?a, ?Ge?en g?n bir meslekta??m okula gelirken ka??r?ld? ve 4 ki?inin tecav?z?ne u?rad?. Bu nedenle depresyona girdi ve ?imdi tek d???nd??? ?ey intihar. Fakat, t?m bunlara ra?men g??l? olmal?y?z. T?m bu ?iddete kar?? ba????kl?k kazand???m?z? d???nmeliyiz. ??nk? Irak?ta ya?am?n?n tek yolu bu? dedi. (DI? HABERLER)
?ocuklara su i?kencesi!
Irak?taki i?gal askerlerinin, skandal video g?r?nt?leri bitmek bilmiyor. Yeni video g?r?nt?s? ise, i?gal askerlerinin, zalimli?ini ve insanl?k d??? y?nlerini bir kez daha ortaya koydu. ?nternet sitesi ?youtube?da yer alan g?r?nt?lerde, i?gal askerlerinin Irakl? ?ocuklarla zalimce e?lendiklerini ortaya koydu. Bir arac?n arkas?ndan ?ocuklara, ?i?e su uzatan ve ?ocuklar? dakikalarca ko?turan askerler, ?ocuklar?n araca yakla?mas? ?zerine daha da h?zlan?yor ve kahkahalar at?yor. Kovalamac?n?n ard?ndan da, askerler suyu a?a?? at?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net