Irgatlar grevde emek?i eylemde

?ukurova tar?m i??ileri, Adana Tar?m Arac?lar? Derne?i?nin ?a?r?s?yla s?resiz i? b?rakt?. Yevmiyelerin valili?in belirlemi? oldu?u 19.3 YTL?ye ??kar?lmas? talebiyle ba?layan eyleme kat?l?m y?ksek oldu. Yevmiyelerin h?l? ge?en y?lki ?cretten verildi?ini s?yleyen i??iler ve arac?lar, haklar?n? alana kadar m?cadeleye devam edeceklerini s?ylediler.


?ukurova tar?m i??ileri, Adana Tar?m Arac?lar? Derne?i?nin ?a?r?s?yla s?resiz i? b?rakt?. Yevmiyelerin valili?in belirlemi? oldu?u 19.3 YTL?ye ??kar?lmas? talebiyle ba?layan eyleme kat?l?m y?ksek oldu. Yevmiyelerin h?l? ge?en y?lki ?cretten verildi?ini s?yleyen i??iler ve arac?lar, haklar?n? alana kadar m?cadeleye devam edeceklerini s?ylediler.
Sabah i?e gitme saatinde Adana Havutlu K?pr?s??nde bekleyen arac? ve i??iler, i?e gitmek i?in yola ??kan servislerdeki arac? ve i??ilere yapt?klar? eylemi anlat?p kendilerine destek olmalar? ?a?r?s? yapt?lar. Haberdar olmayan arac? ve i??ilerin b?y?k k?sm? ?a?r?ya olumlu yan?t verdi.
Tar?m i??ilerine ?a?r? yapan tar?m arac?s? Sebahat Me?e ise, jandarman?n engeliyle kar??la?t?. ?Baz? elciler diyor ki ????iler arabadan inmesin?, ben diyorum i??iler insin, bizim ald???m?z para ayn?d?r, ezilen i??ilerdir? diyerek i??ileri eyleme ?a??ran Me?e?ye kar?? Jandarma; ?Bu kadar erkek, bir kad?n?n laf?n? m? dinleyeceksiniz? Siz ne bi?im erkeksiniz?? dedi. Jandarma tar?m arac?lar?na eylemi bitirmezlerse ara?lar? ile yolu i?gal etmekten dolay? ceza kesilece?i tehdidinde bulundu. ???iler ise engellemelere kar?? ????i karde?, patron kalle?? ve ????iyiz hakl?y?z kazanaca??z? sloganlar?n? att?lar.
Eyleme destek b?y?k
Eylem esnas?nda g?r??t???m?z arac? Ahmet Salt?k, ihracat??lar?n i??inin paras?n? vermedi?ini, firmalar?n fabrikalar?nda sigortas?z i??i ?al??t?rd???n? ve tar?m i??ilerinin de haklar?n? yedi?ini s?yledi. Remzi Kaya ise ??cretler verilene kadar i?e gitmeyece?iz, bug?n t?m i??ilerimiz burada de?il, bizler temsili olarak buraday?z, e?er i??inin hakk?n? vermeye raz? olmazlarsa t?m i??ilerimizle birlikte burada olaca??z? dedi.
???i, birlik olsa kazan?r
Tar?m i??ileri s?zc?s? Vedat Dolan ise i??ilerle el?ilerin eylemi birlikte ?rg?tlememesinin eksiklik oldu?unu s?yledi. Dolan, eksikliklere kar??n eylemin do?ru oldu?unu ve kat?lacaklar?n? bildirdi. Arac?lar?n ?nayak olduklar? bu eylemi desteklediklerini s?yleyen tar?m i??isi Nuri Kara da, ?Bu iyi bir eylem, fakat t?m i??iler burada olsa daha iyi olurdu? dedi. ??e giderken yoldan d?nen i??ilerden biri olan Mustafa Yemen ise eylemden haberleri olmad???n?, fakat ?imdi eyleme kat?laca??n? ifade etti. Yemen, ??? ayd?r paralar?m?z? alam?yoruz, e?er i??i birlik olup grev yapsa kazan?r?z? diye konu?tu.
40 bin i??i kat?ld?
Adana Tar?m Arac?lar? Derne?i Ba?kan? Nevzat Alban, dernek binas?nda yapt??? a??klama ile eylemin, talepleri kabul edilene kadar s?rece?ini bildirdi. Valilik b?nyesinde olu?turulan komisyonda Ba?bakanl?k Asgari ?cret Komisyonu?nun a??klad??? 17.70 YTL?lik ?cretlere ek olarak 1.60 YTL tar?m arac?lar? komisyonunun verilmesinin kararla?t?r?ld???n? dile getiren Alban, bu karar?n say?lar? 15?i bulan firma taraf?ndan kabul edilmemesi nedeniyle i? b?rakma eylemi ger?ekle?tirdiklerini bildirdi. Adana?da bulunan yakla??k 40 bin i??inin kendi iradesiyle bu eylemi ger?ekle?tirdi?ini kaydeden Alban, i??ileri haklar?na sahip ??kmaya ?a??rd?. (Adana/EVRENSEL)
?yile?tirme istediler
Ceylanp?nar Tar?m ??letmesi?nde ?oban, kahya ve kahya yard?mc?s? olarak g?rev yapan, ve ?al??ma ko?ullar?n?n zorlu?undan ?ikayet eden 46 personel, i?veren hakk?nda su? duyurusunda bulundu. ?al??anlar, ?anl?urfa Cumhuriyet Ba?savc?l????na verdikleri dilek?ede, g?n?n tamam?n? hayvanlar?n bak?m?yla ge?irdiklerini ve bu nedenle 2 veya 3 ayda bir evlerine gidebildiklerini belirttiler. ??veren taraf?ndan konaklayacak yer tahsis edilmedi?i i?in hayvanlarla ayn? ortamda uyumak durumunda kald?klar?n? belirten ?al??anlar, ko?ullar?n iyile?tirilmesini ve sorumlular?n yarg? ?n?ne ??kar?lmas?n? istediler. (Urfa/EVRENSEL)
Mevsimlik i??iler rehin kald?
Hatay??n Reyhanl? il?esine ba?l? k?ylerde pamuk toplamaya gelen Urfal? tar?m i??ileri, hasat bitmesine ra?men, arazi sahibinin paralar?n? vermemesi nedeniyle memleketlerine d?nemiyor. 2 ayd?r paralar? ?denmeyen i??iler, paralar?n? alabilmek i?in Reyhanl? Cumhuriyet Savc?l??? ile valili?e ba?vurdular. Ancak ba?vurular? ??ikayet mercii biz de?iliz? denilerek reddedildi. Tar?m i??ilerinin el?isi ?brahim Ka?ar, ge?ti?imiz Ramazan Bayram??ndan bu yana i?leri bitmesine ra?men arazi sahiplerinden almalar? gereken 33 bin YTL?nin sadece 17 bin YTL?lik k?sm?n? ald?klar?n? s?yledi. Arazideki pamu?un t?m?n? toplad?klar?n? belirten Ko?er, para alamad?klar? i?in 30?u ??renci 70 i??inin so?uk k?? g?n?nde ?ad?rda ya?amak zorunda kald???n? dile getirdi. (Hatay/D?HA)
Beyza Metin
www.evrensel.net