GER?EK

 • Aky?l i??ileri son iki y?ldan beri Diyarbak?r?da ve b?lgede emek m?cadelesinin bayra??n? ta??yorlar. ?nce, uzun ve me?akkatli bir direni?le, yo?un m?cadelelerden ge?erek sendikal? olmay? ba?aran Aky?l i??ileri, patronun oyunlar?na kar?? m?cadele ettiler.


  Aky?l i??ileri son iki y?ldan beri Diyarbak?r?da ve b?lgede emek m?cadelesinin bayra??n? ta??yorlar. ?nce, uzun ve me?akkatli bir direni?le, yo?un m?cadelelerden ge?erek sendikal? olmay? ba?aran Aky?l i??ileri, patronun oyunlar?na kar?? m?cadele ettiler. Bu s?re i?inde 120 dolay?nda i??i i?ten at?ld?. Ama, bu bile Aky?l i??ilerinin sendikal? olma iradesini k?rmaya yetmedi. Ve dahas? Aky?l i??ileri, Diyarbak?r?da son ?eyrek y?zy?l?n ilk yasal grevini yaparak b?lgedeki i??ilere ?nc?l?k ediyorlar.
  ?ncelikle belirtmek gerekir ki, g?n?m?z ko?ullar?nda en zor ?eylerden birisi; y?llard?r ?iddet ve bask?n?n yaratt??? a??r ortam?n sindirip ezdi?i emek m?cadelesinin ayaklar? ?st?ne kalkmas?d?r. Bu y?zdendir ki Aky?l i??ilerinin ba?ard??? ?eye ?yle; ?Can?m ne olacak, sendikal? oldular, ?imdi de patron taleplerini kabul etmedi?i i?in greve gittiler. T?rkiye?de ilk kez olmuyor? denip ge?ilemez. Tersine Aky?l i??ileri, Diyarbak?r?da ?eyrek y?zy?l? a?k?n bir zamandan beri ba?ar?lamayan? ba?arm??lard?r. Ve b?lge i??ileri onlar?n a?t??? yoldan ilerleyebilecektir.
  Asl?na bak?l?rsa; Aky?l i??isi iki y?nl? bir m?cadele i?indedir. ??nk? bir yandan patronun sendikala?an i??ilerin kar??s?na ge?ip, ?al??ma ko?ullar?n? iyile?tirmek i?in ?ne s?rd??? taleplere kar?? direncini k?rmaya ?al???rken, ?te yandan da sendikal ?rg?tlenme s?reci i?inde at?lan i??ilerin i?e geri d?nmesi i?in m?cadele ediyorlar. Bu m?cadelenin ikinci yan? mahkemede ve muhtemeldir ki, ?n?m?zdeki ?? hafta i?inde i??iler lehine sonu?lanacakt?r. Ama, m?cadelenin kazan?lmas? i?in mahkemenin karar vermesinin yetmedi?ini de biliyoruz. Tersine, ancak i??iler birlik ve b?t?nl?k i?inde olurlarsa ve kazanmalar?n?n ba? ko?ulunun birlik ve b?t?nl?klerini sa?lamla?t?rmak oldu?unu, bunun i?in de i?ten at?lan i??ilerle at?lmayanlar aras?ndaki birli?in s?rd???n? g?sterebilirlerse, mahkeme karar? da anlam kazanacakt?r. Dahas?, burada at?lacak ad?m ayn? zamanda patron kar??s?nda grevin kazan?lmas?n?n da ?n ad?m? olacak, en az?ndan patronun iki y?ld?r ?evirdi?i dolaplar?n p?sk?rt?lmesinin verdi?i moralle grev daha g??lenerek ilerleyecektir.
  Gelen haberler, Diyarbak?r?daki T?rk-???e ba?l? sendikalar?n Aky?l i??ileriyle dayan??ma karar? ald?klar?, ?Aky?l i??isini yaln?z b?rakmayacaklar?? do?rultusundad?r. Ancak bu grevin Diyarbak?r, b?lge, hatta T?rkiye i??i s?n?f? i?in ?nemini dikkate ald???m?zda; sadece Diyarbak?r?daki T?rk-???e ba?l? sendikalar?n de?il, i??i ve kamu emek?isi, b?lgedeki ve T?rkiye?deki t?m sendikalar ve i??ilerin y?re?inin Aky?l i??ileriyle atmas? gerekir.
  Bu protokol icab? olarak b?yle de?ildir. Tam tersine Aky?l m?cadelesinin ger?e?i budur. Ve Aky?l i??ileri de kendi sorumluluklar?n?, sadece Aky?l i??ilerinin ??karlar? a??s?ndan de?il, T?rkiye i??i s?n?f?n?n m?cadelesinin b?t?n? a??s?ndan g?rd?kleri ?l??de grevlerinin g?c?n?n b?y?d???n? g?receklerdir.
  K?sacas? Diyarbak?r Aky?l i??ileri, tarihsel ?nemde bir rol oynuyorlar ve s?n?f kayg?s?, hak-hukuk kayg?s? olan herkes, bu m?cadeleye omuz vermek y?k?ml?l???ndedir.
  ?. Sabri Durmaz
  www.evrensel.net