?stikbal i??ileri hareketli

?stikbal i??ileri, ge?ti?imiz y?ldan alacaklar? i?in patronu mahkemeye vermelerinin ard?ndan, sendikalar? ?z ?plik-???e duyars?z tutumundan dolay? tepki g?sterdiler.

?stikbal i??ileri, ge?ti?imiz y?ldan alacaklar? i?in patronu mahkemeye vermelerinin ard?ndan, sendikalar? ?z ?plik-???e duyars?z tutumundan dolay? tepki g?sterdiler. Yakla??k 6 bin ki?inin ?al??t??? Merkez ?elik Fabrikalar??nda i??iler, ?n?m?zdeki aylarda ba?layacak olan T?S ve haklar i?in sendikadan bilgi istediler. 80 civar?nda i??inin sendikay? bast??? iddia edilirken, ?z ?plik-??, ?B?yle bir ?ey olmad?, anla?mal? bir toplant? yap?ld?? a??klamas?n? yap?yor. ???iler ise haklar? konusunda sendikan?n vurdumduymaz tavr?n? ele?tirmek i?in sendikaya gittiklerini ifade ettiler. ?te yandan yak?n zamanda ismini BOY?EL?K olarak de?i?tirilen Merkez ?elik Fabrikalar??n?n ve Bellona?daki yay ?retim b?l?mlerinin tek fabrika olarak toparlanmas?n?n ard?ndan, i?kolu de?i?ikli?i nedeniyle 300 civar?nda i??i, ?elik-?? Sendikas??na ?ye oldu. Yetki ba?vurusunda bulunduklar?n? s?yleyen ?elik-?? Kayseri ?ube Ba?kan? Yunus De?irmenci, ?yeliklerin devam etti?ini bildirdi. (Kayseri/EVRENSEL)
www.evrensel.net