301?de esneklik ?nerisi

T?rkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve T?rk Ceza Hukuku Derne?i?nin, komisyon olu?turarak TCK?n?n 301. maddesine ili?kin de?i?iklik ?nerisi haz?rlad??? bildirildi. H?k?mete, cumhurba?kan?na ve baz? parti liderlerine sunulan ?neri ile, 301?de yumu?atma istendi.


T?rkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve T?rk Ceza Hukuku Derne?i?nin, komisyon olu?turarak TCK?n?n 301. maddesine ili?kin de?i?iklik ?nerisi haz?rlad??? bildirildi. H?k?mete, cumhurba?kan?na ve baz? parti liderlerine sunulan ?neri ile, 301?de yumu?atma istendi. Haz?rlanan ?neriye ili?kin TGC Lokali?nde d?zenlenen bas?n toplant?s?nda konu?an TGC Ba?kan? Orhan Erin?, ?neride ?T?rkl?k? kavram?n?n yerine vatanda?l?k ba??n? ifade edecek ?ekilde ?T?rk milleti?, ?T?rk ulusu? yerine de yine ?T?rk milleti? ifadesinin kullan?ld???n? s?yledi.
Erin?, s?z konusu maddedeki ?a?a??lama? s?zc??? yerine de tahkiri ifade eden ?hakaret? s?zc???ne yer verildi?ini dile getirerek, hakaretin s?n?rlar? daha belirgin, daha objektif bir kavram oldu?unu ve a?a??lamay? da i?erdi?ini kaydetti.
Erin?, hakaretin, an?lan varl?klar?n sayg?nl???n? tehlikeye d???recek ?ekilde yap?lmas? hususunun da eklendi?ine i?aret ederek, ?hakaret? teriminin i?erisinde sayg?nl??? zedelemenin de mevcut oldu?unu, bununla birlikte bu zedelemenin belirli bir d?zeye ula?mas? gereklili?ini belirtmek bak?m?ndan da bu ifadenin konuldu?unu anlatt?.
Haz?rlanan ?neride yapt?r?m sisteminin de de?i?tirilerek, se?enek bir ceza sistemi getirildi?ini kaydeden Erin?, ?su?un konusunun ?nemi, fiilin i?leni? bi?im ve ?zelliklerine, a??rl???na g?re hakimin hapis veya para cezas? verebilece?ini? s?yledi.
?neri Ba?bakan?a iletildi
Erin?, ayr?ca bir tak?m bilim adamlar?n?n ve sanat??lar?n eylemlerinin de a??k?a hukuka uygunluk sebebi olu?turdu?u hususunu belirtecek ?ekilde, ?bilim ve sanat ?zg?rl???n?n? de hukuka uygunluk sebebi olarak ?ng?r?ld???n? kaydederek, ?cezay? gerektirmez? ifadesinin de ?su? olu?turmaz? olarak de?i?tirildi?i bildirdi. TGC Ba?kan? Orhan Erin?, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?Madde ile ilgili sansasyonel ve ideolojik sebeplerle yap?lan her t?rl? su? duyurusunun etkilerini ortadan kald?rmak ve korunan hukuki menfaatin ger?ek anlamda ihlaline ba?l? olarak soru?turma yap?labilmesine olanak sa?lamak i?in, T?rk ulusu ve Cumhuriyet d???nda di?er organ ve kurumlara hakaret halinde, soru?turma ilgili organ veya kurumun iznine ba?l? tutulmu?tur. B?ylece hem hakarete maruz kalan kurum veya organ?n bu husustaki de?erlendirmesine ?st?nl?k tan?nm?? olacak, hem de gereksiz ve ba?ka ama?larla adli mekanizman?n bo? yere harekete ge?mesi ve me?gul edilmesi ?nlenmi? olacakt?r.?
Erin?, ?nerinin d?n Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Devlet Bakan? ve Ba?m?zakereci Ali Babacan, Adalet Bakan? Cemil ?i?ek, CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal ile ANAP Genel Ba?kan? Erkan Mumcu?ya iletildi?ini belirterek,
?nerinin Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer ile TBMM Ba?kan? B?lent Ar?n??a da bilgi edinmeleri amac?yla sunuldu?unu bildirdi.
?Ele?tiri su? say?lamaz?
T?rk Ceza Hukuku Derne?i Ba?kan? Duygun Yarsuvat da, 301. maddede baz? kavramlar?n ?flu? oldu?unu belirterek, ?T?rkl?k? kavram?n?n ?rk??l??? ?a?r??t?rd??? gerek?esiyle, ?T?rk milleti? olarak de?i?tirildi?ini s?yledi. Yarsuvat, ?Bu ?neride ele?tiri kast?yla yap?lanlar?n su? te?kil etmeyece?i ?eklinde bir yenilik getirdik. B?ylece ifade ?zg?rl???n? geni? bir bi?imde korumu? olduk? dedi.
Duygun Yarsuvat, 301. maddenin tamamen kald?r?lmas? yolunda AB komiserlerinin g?r?? bildirdiklerini an?msatarak, bu ?lkelerde de 301. madde benzeri maddeler bulundu?unu, bunlar? g?rmezlikten gelmelerini ise anlamad?klar?n? s?yledi.
Yarsuvat, 301. maddenin tamam?n?n kald?r?lmas?ndan yana olmad?klar?n?, ancak bu ?neri ile maddenin daha anla??l?r, uygulamada kolayl?k sa?lanabilir hale getirildi?ini s?yledi. Yeni TCK?n?n t?mden ceza bilimi hukuku a??s?ndan ?ok k?t? oldu?unu belirten Yarsuvat, ?TCK reform de?il, kaostur. Uygulad?k?a sorun ve eksiklikler ortaya ??kmaktad?r? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net