?T?rkiye kar??tlar?n?n elini g??lendirmeyin?

T?rkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu E?ba?kan? Joost Lagendijk, Avrupa Birli?i i?indeki T?rkiye kar??tlar?n?n elinin g??lendirilmemesi i?in T?rkiye?nin 301. madde i?in gereken ad?m? atmas? gerekti?ini s?yledi.


T?rkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu E?ba?kan? Joost Lagendijk, Avrupa Birli?i i?indeki T?rkiye kar??tlar?n?n elinin g??lendirilmemesi i?in T?rkiye?nin 301. madde i?in gereken ad?m? atmas? gerekti?ini s?yledi.
NTV - CNBC-e canl? yay?n?nda Murat Akg?n??n sorular?n? yan?tlayan Lagendijk, 301. maddenin bir Avrupa meselesi oldu?unu belirtti ve bu maddenin de?i?tirilmesi durumunda hem T?rkiye?nin hem de Avrupa Birli?i?nin kazanaca??n? savundu.
Hollandal? parlamenter, Finlandiya d?nem ba?kanl???n?n 14 Aral?k?taki zirveyi bir T?rkiye zirvesi haline getirmek istemedi?ini bu y?zden 11 Aral?k?taki D??i?leri Bakanlar? zirvesinde ?u ya da bu ?ekilde bir ??z?m bulunaca??n? belirtti. AB D??i?leri Bakanlar? zirvesinden olumlu bir sonu? ??kmad??? takdirde gerginlik ??kabilece?ini ifade eden Lagendijk, ?11 Aral?k?ta ??z?m bulunmazsa 14-15 Aral?k?ta ??z?m bulmak daha zor olacakt?r. Ancak Avrupa Birli?i m?zakereleri ask?ya alma yolunu se?meyecektir? diye konu?tu. T?rkiye ve AB aras?ndaki g?ven bunal?m?na da de?inen Joost Lagendijk, ??z?m bulunmad??? s?rece olumsuzlu?un artaca??n? belirtti. ?K?br?s?? bir kenara atmam?z gerekir? diyen Lagendijk, K?br?s??n Birle?mi? Milletler?in meselesi oldu?unu s?yledi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net