?Kaybettiklerimizi m?cadeleyle geri kazan?r?z?

D?SK?in d?zenledi?i 2?nci Ulusal Sosyal Politika Kongresi ba?lad?. Prof. Dr. Korkut Boratav, i??i s?n?f?n?n kaybetti?i haklar? m?cadele ile yeniden kazanabilece?ini ifade etti.


D?SK?in d?zenledi?i 2?nci Ulusal Sosyal Politika Kongresi?nin a??l???nda, giderek yo?unla?an sermaye sald?r?lar?na kar?? i??i s?n?f?n?n birle?mesi gerekti?i belirtilerek, ?Kaybedilen haklar ancak m?cadele ile yeniden kazan?l?r? vurgusu yap?ld?.
?Sosyal Adalet ??in Ekonomi Politikalar?? temas? ile toplanan 2?nci Ulusal Sosyal Politika Kongresi, d?n Dedeman Otel?de ba?lad?. D?SK?in Friedrich-Ebert Vakf??n?n katk?lar?yla ger?ekle?tirdi?i kongreye, Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer mesaj g?nderdi. ?ki g?n s?recek kongrenin a??l???nda konu?an T?rkiye Friedrich-Ebert-Vakf? y?neticisi ?smail Duymaz, k?reselle?menin ?al??anlar? olumsuz etkiledi?ini kaydederek, k?reselle?me kar??s?nda ancak birlik ile ayakta kal?nabilece?ini vurgulad?.
Uluslararas? ?al??ma ?rg?t? (ILO) T?rkiye Temsilcisi G?lay Aslantepe, insan odakl? sosyal politikalar?n ger?ekle?tirilmesi durumunda, k?reselle?menin insanile?tirilebilece?ini iddia etti. CHP Milletvekili Yakup Kepenek ise, emek ve sermaye aras?ndaki sava?ta, emek?ilerin da??n?kl?ktan kurtulmas? ve ?rg?tlenmesi gerekti?ini dile getirdi.
D?SK Genel Ba?kan? S?leyman ?elebi, eme?in haklar?na y?nelik sald?r?lar?n giderek h?z kazand???na dikkat ?ekerek, ?Yeni liberal anlay??, emek ve sermaye aras?nda ge?mi?te sa?lanan uzla?may? ve toplumsal anla?may? yok saym?? ve bu d?nemde elde edilen kazan?mlar? yok etmi?tir? dedi. S?n?flar, b?lgeler ve ?lkeler aras?ndaki e?itsizliklerin giderek derinle?ti?ini kaydeden ?elebi, ?Emek, piyasa egemenli?i i?in ba?lat?lan sald?r? kar??s?nda yaln?z ve korumas?z b?rak?lm??t?r. Ger?ekte bug?n ?lkemizdeki t?m emek?ilerin birli?e, emek ?rg?tlerinin g?? birli?inin yaratt??? sinerjiye ihtiyac? vard?r? diye konu?tu.
?elebi, Uluslararas? H?r ???i Sendikalar? Konfederasyonu ile D?nya Emek Konfederasyonu?nun birle?erek Uluslararas? Sendikalar Konfederasyonu?nu kurdu?unu an?msatt?. Kurulu? bildirgesindeki ?enternasyonal dayan??ma? ?a?r?s?na dikkat ?eken ?elebi, ?D?SK olarak bu ?a?r?ya uymak ve d?nya emek?ileri ile birle?mek, T?rkiye emek?ilerinin g?c?n? bu g?ce katmak, tarihi bir g?rev oldu?u kadar D?SK?in varl?k nedeninin de gere?idir? dedi. ?elebi, k?dem tazminat?, sa?l?k ve sosyal g?venlik hakk?n?n hedefte oldu?una dikkat ?ekerek, ?Haklar?m?za y?nelik her giri?ime kar?? direnerek, m?cadelemizi s?rd?rmeye kararl?y?z? diye konu?tu.
?Piyasalar e?itsizli?e dayan?r?
A??l?? konu?mas?n?n ard?ndan Prof. Dr. Korkut Boratav bir konferans verdi. ??g?c? piyasalar?ndaki e?itsizliklerin di?er t?m piyasalara da yans?d???na dikkat ?eken Boratav, ?Piyasalar e?itsizli?e dayan?r, bu y?zden anti-demokratiktir. ?Herkes paras? kadar konu?sun? ilkesi ge?erlidir? dedi. ???i s?n?f?n?n bu e?itsizliklere kar?? hem sokakta, hem de siyasi alanda ba?kald?rd???n? belirten Boratav, uzun y?llar verilen m?cadeleler sonucunda bir?ok hak elde edildi?ini ifade etti.
Sermaye ve emek aras?nda kurulan dengenin 1970?lerde sermaye lehine bozuldu?unu kaydeden Boratav, yeni liberal politikalar?n ?nce ?ili, Arjantin ve T?rkiye?de uyguland???n?, daha sonra yayg?nla?t?r?ld???n? ifade etti. ???i s?n?f?n?n t?m kazan?mlar?n?n tasfiye edilmek istendi?ini, bir?ok hakk?n ?imdiden yok edildi?ini vurgulayan Boratav, m?cadeleyle kazan?lan ancak daha sonra kaybedilen haklar?n yeniden m?cadeleyle kazan?labilece?ini vurgulad?. Boratav, mevcut haklar? koruman?n yolunun da m?cadeleden ge?ti?ini dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net