Baykal: ?Koalisyonu d???nmek i?in erken?

CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal, son g?nlerde artan ?MHP ile koalisyon? senaryolar?na kar??l?k olarak ?Koalisyon i?in ?ok erken? dedi.Deniz Baykal, parti genel merkezinde toplanan Merkez Y?netim Kurulu toplant?s?nda, g?ndeme ili?kin de?erlendirmelerde bulundu.


CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal, son g?nlerde artan ?MHP ile koalisyon? senaryolar?na kar??l?k olarak ?Koalisyon i?in ?ok erken? dedi.
Deniz Baykal, parti genel merkezinde toplanan Merkez Y?netim Kurulu toplant?s?nda, g?ndeme ili?kin de?erlendirmelerde bulundu. Edinilen bilgiye g?re Baykal, son g?nlerde se?im sonras? CHP-MHP koalisyonu kurulaca?? yolundaki senaryolar? de?erlendirirken, CHP?nin tek ba??na iktidar? hedefleyen bir parti oldu?unu, zaten koalisyonu d???nmek i?in ?ok erken oldu?unu dile getirdi. B?yle bir konunun CHP?nin g?ndeminde olmad???n? belirten Baykal, AKP?nin cumhuriyetin temel niteliklerini hazmedemedi?inin MHP taraf?ndan da te?his edilerek, ortaya konulmas?n?n ?nemli oldu?una i?aret etti. T?rkiye?de siyasetin dinamiklerinin ?ekillenmeye ba?lad???n?, art?k T?rkiye?nin AKP?ye teslim olmayaca??n?n, AKP?nin T?rkiye?nin gelece?ini ipotek alt?na alamayaca??n?n yava? yava? herkesin bilincine, bilin?alt?na yans?maya ba?lad???n? anlatan Baykal, T?rkiye?nin AKP?yi sand?kta a?aca??n?n art?k netlik kazanmaya ba?lad???n? savundu.
Baykal, T?rkiye?deki yeni y?kseli?in alt?nda yatan temel dinami?in ?ulusal duyarl?l?klar? oldu?unu vurgularken, ulusal duyarl?l?klar noktas?nda ba?ta CHP olmak ?zere, AKP d???ndaki partilerin oylar?n?n y?kseli?e ge?ti?ine i?aret etti. Baykal, MHP ile koalisyon gibi bir d???nceleri olmad???n?, tek ba??na iktidar? hedeflediklerini ve ?al??malar?n? bu y?nde s?rd?rd?klerini vurgularken, koalisyon s?ylentilerinin zamans?z oldu?unu kaydetti.
Baykal, DYP Genel Ba?kan? A?ar??n, ?Dinden de laiklikten de elinizi ?ekin? ba?l???yla yer alan r?portaj?n? da de?erlendirdi. A?ar??n s?z konusu a??klamalar?n? ele?tiren Baykal, devleti de ilgilendiren bir konu olan laikli?i koruman?n devletin de g?revi oldu?unu s?yledi. Bu nedenle devletin laiklikten elini ?ekmesinin d???n?lemeyece?ini kaydeden Baykal, bu s?zlerinin A?ar??n laiklik ilkesini sahiplenmedi?ini g?sterdi?ini savundu. (AnkaraANKA)
www.evrensel.net