?Erke D?nerge??e tepkiler s?r?yor

Tan?t?m?na emekli pa?alar?n da kat?ld??? ve kaynak kullanmadan enerji ?retti?i iddia edilen ?Erke D?nerge??, bilim d?nyas?nda ku?kuyla kar??lanm??t?.


Tan?t?m?na emekli pa?alar?n da kat?ld??? ve kaynak kullanmadan enerji ?retti?i iddia edilen ?Erke D?nerge??, bilim d?nyas?nda ku?kuyla kar??lanm??t?. ?Bilimsel d???ncenin g?c?? slogan? ile 29 Ekim?den bu yana reklam? yap?lan ve iki g?n ?nce de kamuoyuna a??klanan ?Erke D?nerge?? isimli makineye, bilim insanlar?n?n tepkileri s?r?yor. Konuyla ilgili g?r??lerini ald???m?z Bo?azi?i ?niversitesi Rekt?r Yard?mc?s? ve Fizik Profes?r? G?len Akta?, ?Erke D?nerge?? aleti konusunda tepkiliydi.
Gazetemizin ?Yak?ts?z makine, takkesiz irtica!? ba?l???yla verdi?i d?nk? man?eti ?yerinde bir man?et? olarak de?erlendiren Prof. Dr. Akta?, konu?mas?n? ?u ?ekilde s?rd?rd?:
??ok yerinde bir man?et kullanm??s?n?z, ben de d?nden (?nceki g?nden) bu yana, b?yle bir durumla kar?? kar??ya oldu?umuzu d???n?yordum. Konuyla ilgili arayanlara da ayn? ?eyi s?yl?yorum. ?ki taraf?n da yapt??? ?ey irtica! Tan?tt?klar? aleti, bas?na dahi g?sterip de?erlendirilmesine izin vermediler. Bir kere, Erke D?nerge? dedikleri ve ne oldu?unu da a??klamad?klar? ??ey?, var olan termodinamik yasalar?na ayk?r?. E?er termodinamik d???nda bir ?eyle a??klayacaklarsa, yeni bir yol bulmalar? laz?m. Bilimde bunun d???nda bir metot buldularsa o ayr?! ??in i?inde politik bir mevzu olabilece?inden bilim ?evrelerinin konu?mas? da kolay olmayabiliyor. Ama i?inde, g?c?nde insanlar? da bu tip safsatalarla me?gul ettikleri ortada. Bilim insanlar?n?n da bir ?ekilde safsatalara cevap verme ?abas? olmal?.? (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net