G?NCEL

 • Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi?nin (A?HM) 21 Kas?m 2006 tarihli karar?, kamu ?al??anlar? sendikalar? i?in ?nemli bir karar.


  Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi?nin (A?HM) 21 Kas?m 2006 tarihli karar?, kamu ?al??anlar? sendikalar? i?in ?nemli bir karar.
  Gaziantep Belediye Meclisi ile T?m Bel-Sen, 1993 y?l?nda bir toplus?zle?me imzalam??. ?dare Mahkemesi bu toplus?zle?meyi yasalara uygun bulmayarak iptal etmi?. T?m Bel-Sen, ?dare Mahkemesi?nin iptal karar?n? Dan??tay?a g?t?rm??, Dan??tay da 4688 say?l? Yasa?ya g?re kurulan Kamu Emek?ileri Sendikalar? toplus?zle?me yapamaz diyerek, iptal karar?n? onam??. T?m Bel-Sen bunun ?zerine A?HM?e ba?vurmu?. A?HM 21 Kas?m 2006 tarih ve Demir and Baykara v. Turkey ( 34503/97) karar?nda, Gaziantep Belediyesi ile T?m Bel-Sen aras?nda imzalanan toplu hizmet s?zle?mesinin iptal edilmesini sendikal hak ve ?zg?rl?klere m?dahale edilmesi, Avrupa ?nsan Haklar? S?zle?mesi?nin 11. maddesinin ihlal edilmesi olarak de?erlendiriyor.
  AKP H?k?meti?nin bu geli?meler kar??s?nda yapmas? gereken ?ey 4688 say?l? Kanun?a ek yaparak kamu emek?ilerinin de toplu s?zle?me hakk? tan?mas?d?r.AKP bunu yapar m?? Sanm?yorum.
  Kamu ?al??anlar? sendikalar?na toplus?zle?me yapma hakk? tan?nmas?, asl?nda gecikmi? bir ad?m olacakt?r. AKP H?k?meti de kendinden ?nceki h?k?met gibi bu konuyu oy i?in eveledi geveledi ama ad?m atmaktan da ?srarla ka??nd?.??nk?, AKP H?k?meti bir taraftan demokrasi edebiyat? yaparken, kamu ?al??anlar?n?n sendikal ?zg?rl?klerine en ?ok sald?ran h?k?met olarak da tarihe ge?ti.
  Kamu hizmetlerinin ?zelle?tirilmesi, kamu personel say?s?n?n azalt?lmas? ve memurlar?n i? g?vencesi ve sosyal haklar?n?n ortadan kald?r?lmas? i?in kapsaml? bir sald?r? ba?latan AKP H?k?meti, bu politikas?n?n ?n?nde engel olarak g?rd??? sendikalar? da (?zellikle KESK?e ba?l? sendikalar) etkisizle?tirmek i?in ?zel bir ?aba i?inde oldu.
  Okmeydan? ba?hekimli?inin yaz?l? beyan?na g?re, Sa?l?k Bakan? Okmeydan? Hastanesi?ne geldi?inde di?er ?eylerin yan? s?ra SES?in panolara ast??? ilanlar?n indirilmesini istiyor. G?r?yor musunuz AKP?nin KESK?e yakla??m?n??AKP?li bakanl?klara ba?l? il, il?e m?d?rleri ve i?yeri y?neticileri KESK?e kar?? di?er sendikalar? g??lendirmek i?in militanca ?al???yor. 4688 say?l? Kamu ?al??anlar? Sendikalar? Kanunu?nu her g?n binlerce kez ?i?niyor AKP?li politikac?lar ve b?rokratlar.
  AKP, kamu ?al??anlar?n?n yasa ile korunan haklar?n? yok farz ederek, kamu ?al??anlar?n?, h?k?metlerinin ve partilerinin serfleriymi??esine y?netmek istiyor. Cevab?n? elbette kamu emek?ilerinden alacakt?r. Yak?nd?r.
  Kamil Tekin S?rek
  www.evrensel.net