Sa?l?kta y?k?m? durdurmak i?in...

?zmir Sa?l?k Platformu, herkesi sa?l?k hakk?na sahip ??kmaya ?a??rd?. ?zmir?de bulunan sa?l?k ?al??anlar?n?n ?rg?tleri taraf?ndan olu?turulan platform, aile hekimli?i ad? alt?nda ?zelle?tirme uygulamalar?n?n durdurulmas?, sa?l?k ocaklar?n?n kapat?lmas?n?n ?n?ne ge?ilmesi ve sa?l?k hakk?na sahip ??k?lmas? i?in herkesin pazar g?n? G?ndo?du Meydan??nda yap?lacak mitinge kat?lmas?n? istedi.


?zmir Sa?l?k Platformu, herkesi sa?l?k hakk?na sahip ??kmaya ?a??rd?. ?zmir?de bulunan sa?l?k ?al??anlar?n?n ?rg?tleri taraf?ndan olu?turulan platform, aile hekimli?i ad? alt?nda ?zelle?tirme uygulamalar?n?n durdurulmas?, sa?l?k ocaklar?n?n kapat?lmas?n?n ?n?ne ge?ilmesi ve sa?l?k hakk?na sahip ??k?lmas? i?in herkesin pazar g?n? G?ndo?du Meydan??nda yap?lacak mitinge kat?lmas?n? istedi.
?zmir Tabip Odas??nda yap?lan bas?n toplant?s?nda konu?an ?zmir Tabip Odas? Ba?kan? Suat Kaptaner, ?zmir?in bug?ne dek ?lkemizde ?rnek g?sterilen bir sa?l?k hizmeti yap?s?na sahip oldu?unu belirterek, bu yap?n?n h?k?metin ?Sa?l?kta D?n???m? program?n?n tehdidi alt?nda bulundu?unu s?yledi. Kaptaner, ?Cennet vaat eder gibi anlat?lan bu program, asl?nda IMF ve D?nya Bankas??n?n ?Bize olan bor?lar?n?z? ?demek i?in sa?l?ktan da tasarruf edin? emri sonucudur. Program, T?rkiye?nin sa?l???n? iyile?tirmeyi de?il, gelirimizden daha y?ksek prim kesintisi ya da cepten daha fazla harcama yoluyla daha fazla ?deme yapmam?z? istiyor? diye konu?tu.
Program?n haz?rl?klar?n?n uzun s?redir ya?and???n? belirten Kaptaner, katk? pay?, devlet kaynaklar?n?n ?zel sekt?re aktar?lmas? gibi uygulamalar? ?rnek g?sterdi. ?Sa?l?kta D?n???m? program? ile sa?l?k ocaklar?n?n kapat?laca??n?n alt?n? ?izen Kaptaner, ?Sa?l?k ocaklar?n?n tabelalar? indirilip odalar? aile hekimlerine kiralanacak. Aile hekimlerinden beklenen hizmet ise sadece muayenehanesine gelen hastalara bakmak. Ama ?nce, hastalar?n d?zenli prim ?deyip ?demedi?ini kontrol etmesi ko?uluyla!? diye konu?tu.
Biz gideriz tersine!
Programla birlikte ila? paralar?n?n yan? s?ra, sa?l?k primi i?in ?cretlerden ek kesinti yap?laca??n?, her ba?vuruda ?katk? pay?? ad? alt?nda ek ?cretler ?denmek zorunda kal?naca??n? kaydeden Kaptaner, ?T?m d?nyada, tedavi edici hekimli?in yerini, daha ak?lc?, daha ekonomik ve daha insani, koruyucu hekimlik al?rken, ?lkemiz, uluslararas? sermayenin dayatmalar?na boyun e?dirilmeye ?al???l?yor? diye konu?tu. Program?n pilot olarak uyguland??? D?zce ve Eski?ehir?de ya?anan olumsuzluklar?n g?rmezden gelindi?ini belirten Kaptaner, ?Bizler, aile hekimli?i pilot uygulamas? ?al??malar?n?n durdurularak, var olan b?t?nc?l birinci basamak hizmetlerinin g??lendirilip s?rd?r?lmesini istiyoruz? dedi.
?zmir Tabip Odas?, ?zmir Di? Hekimleri Odas?, ?zmir Eczac?lar Odas?, ?zmir Veteriner Hekimler Odas?, SES ?zmir ?ubesi, T?rk Sa?l?k-Sen ?zmir ?ubesi, T?rk Hem?ireler Derne?i ?zmir ?ubesi ve Pratisyen Hekimler Derne?i ?zmir ?ubesi temsilcilerinin kat?ld??? bas?n toplant?s?nda ?zmirlilere, pazar g?n? G?ndo?du Meydan??nda yap?lacak ?Sa?l?k Hakt?r? mitingine kat?larak, sa?l?kta y?k?m program?n? ?nleme ?a?r?s? yap?ld?. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net