?zmir naz?m plan? tart???ld?

?zmir Barosu ve Ege ?niversitesi ?evre Merkezi taraf?ndan ortakla?a d?zenlenen panelde, bilim adamlar? ve hukuk?ular, ge?ti?imiz g?nlerde ?l Genel Meclisi taraf?ndan onaylanan Naz?m ?mar Plan??n? tart??t?.


?zmir Barosu ve Ege ?niversitesi ?evre Merkezi taraf?ndan ortakla?a d?zenlenen panelde, bilim adamlar? ve hukuk?ular, ge?ti?imiz g?nlerde ?l Genel Meclisi taraf?ndan onaylanan Naz?m ?mar Plan??n? tart??t?.
?zmir Adliyesi Sosyal Tesisler Konferans Salonu?nda yap?lan panelin a??l?? konu?mas?n? panele ba?kanl?k yapan Ege ?niversitesi ?evre Merkezi M?d?r? ve Peyzaj Mimarl??? B?l?m? ??retim ?yesi Prof. Dr. ?mit Erdem yapt?. Prof. Dr. ?mit Erdem, yap?lan i?lerin bir?o?unun g?n? kurtarma amac?yla oldu?unu belirterek, ?Bu nedenle bug?n Bayrakl??ya g?kdelen yap?ls?n m?, Fuar??n alt?na otopark yap?ls?n m?, ?nciralt??na ne yap?lacak, gibi sorular? tart???yoruz? dedi.
?zmir Naz?m ?mar Plan??n? haz?rlayanlardan DE? ?ehir Planc?l??? B?l?m? ??retim ?yesi Prof. Dr. Sezai G?ksu, planc?lar?n d???nda herkesin planc?l?k hakk?nda s?z s?yledi?ini belirterek, planlama alan?nda her b?lgede birden fazla otorite olmas?n? ele?tirdi. Plan?n n?fusun belli bir seviyeye kadar artaca?? ve o seviyeden sonra duraca?? hesaplamalar? ?zerine kuruldu?unu aktaran G?ksu, ?zmir?in n?fusu artmayaca?? i?in konut ve sanayi tesisi a??s?ndan geni?lemeye ihtiyac? olmad???n? s?yleyerek, plan? savundu.
Plan hukuksuz
Av. Enis Din?ero?lu konu?mas?nda, plan?n hukuksuz oldu?unu belirtti. Plan? haz?rlayan ekipte hukuk?u bulunmad???n? ifade eden Din?ero?lu, planda ?imdiye kadar ?st ?l?ekli planlar dahil, al?nan yarg? kararlar?ndan hi? bahsedilmedi?ini belirtti. N?fusun artmayaca??, hesaplamalar?na g?re planlama yap?lamayaca??n? s?yleyen Din?ero?lu, plan?n vizyonunun olmad???n? belirtti.
?Planlama yaparken hem sanayi ve yap?la?ma, hem de ekoloji, do?al denge ve tar?m diyemezsiniz. ?kisinden birini tercih etmek durumundas?n?z? diyen Av. Murat Fatih ?lk? ise, haz?rlanan plan?n ikisini birden se?meye ?al??t???n? ifade etti. Plan?n en b?y?k sorunlar?ndan birinin, il?e belediyelerinin eskiden, d?nemin hukuk kurallar?na uygun olarak yapt??? naz?m planlar?yla birbirini tutmamas? oldu?unu s?yleyen ?lk?, ?Sanayi ve yap?la?ma olmadan ?zmir geli?ebilir? dedi.
Ege ?niversitesi M?hendislik Fak?ltesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Orhan Y?ksel ise, planda son d?nem kronikle?en ula??m sorununa hi?bir ?nerinin getirilmedi?ini ifade etti. Belediye y?netimlerinin ula??m sorunu konusunda hafif rayl? sistemin de ?tesinde metro sistemini benimsemesi gerekti?ini s?yleyen Y?ksel, ?zmir?de deniz ula??m?n?n ?nem kazanmas? gerekti?ini vurgulad?.
?lkemizde planlaman?n istenmedi?ini ifade eden Ya?ar ?niversitesi Meslek Y?ksek Okulu M?d?r? Tayfun Taner de, ?Planlama olursa, her yerde ne yap?laca?? belliyse, siyaset?iler nas?l istedi?i gibi at ko?turacak?? diye sordu. Kimsenin ?zmir?in gelece?i hakk?nda kafas?ndan plan yapmamas? gerekti?ini s?yleyen Taner, ??zmir?in plan? binlerce y?ll?k tarihinde, ?zmir?i ?zmir yapan de?erlerdedir? dedi.
Tar?m alanlar? korunmal?
Ziraat M?hendisleri Odas? ?zmir ?ube Ba?kan? ve Ege ?niversitesi Ziraat Fak?ltesi ??retim ?yesi Kamil Okyay S?nd?r da, B?y?k?ehir Belediyesi?nin kentteki tar?m alanlar? ve havzalar? korumak gibi bir zorunlulu?u oldu?unu s?yledi. S?nd?r, ?nciralt? gibi tar?m arazisi ve 1., 2. 3. derece sit alan? oldu?u onaylanm?? bir alanda, yap?la?ma tart??mas? yap?ld???n? hat?rlatt?. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net