E?itim Sen?den h?k?mete uyar?

?Herkese e?it, paras?z ve nitelikli e?itim hizmeti? verilmesi talebiyle E?itim Sen taraf?ndan ba?lat?lan kampanya ?er?evesinde ?zmir?de 10 bin imza topland?.


?Herkese e?it, paras?z ve nitelikli e?itim hizmeti? verilmesi talebiyle E?itim Sen taraf?ndan ba?lat?lan kampanya ?er?evesinde ?zmir?de 10 bin imza topland?.
Kampanyadaki son durum hakk?nda bilgi vermek amac?yla E?itim Sen ?zmir 1 No?lu ?ube?de d?zenlenen bas?n toplant?s?nda, imzalar?n 24 Kas?m?da Milli E?itim Bakan? H?seyin ?elik?e iletilece?i, imza metnindeki taleplerin yerine getirilmemsi durumunda ise 14 Aral?k?ta i? b?rakma eylemi yap?laca?? belirtildi.
Bas?n toplant?s?nda konu?an E?itim-Sen 4 No?lu ?ube Ba?kan? Sezai Turan, e?itim alan?ndaki ?zelle?tirme uygulamalar?n?n AKP iktidar? ile birlikte daha da h?zland???n? s?yledi. Devletin sorumlulu?unda olmas? gereken e?itimin y?k?n?n, h?k?metlerin sistemli politikalar? sonucu velilerin s?rt?na y?k?ld???n? anlatan Turan, b?t?eden e?itime daha fazla pay ayr?lmas? gerekti?ini ifade etti.
Mersin?de ise AKP ?l Ba?kanl??? ?n?nde bas?n a??klamas? yapan E?itim Sen ?yeleri, e?itime ayr?lan b?t?enin yetersizli?i nedeniyle, veliler olmadan okullar?n ihtiya?lar?n? gideremedi?ine dikkat ?ektiler.
Kampanya hakk?nda bilgilendirmede bulunmak amac?yla ?anl?urfa?da da bas?n toplant?s? d?zenlendi. E?itim Sen Urfa ?ube Ba?kan? ?brahim Ayan, sendika olarak taleplerini ??yle s?ralad?:
B?t?eden e?itime ayr?lan pay art?r?ls?n, okullara yeterli ?denek aktar?ls?n,
E?itimin ?zelle?tirilmesine y?nelik uygulamalardan vazge?ilsin,
?kili e?itimden tekli e?itime ge?ilerek, s?n?f mevcutlar?n?n en fazla 24 ??renciyle s?n?rland?r?lmas? i?in ?al??malar ba?lat?ls?n,
Anaokulu ve ilk??retim ??rencilerine g?nl?k ?cretsiz s?t verilsin,
E?itim emek?ilerinin ald?klar? tazminatlar?n oran? en az y?zde 50 art?r?ls?n, hizmetli ve memurlara ek ?zel hizmet tazminat? ?densin,
E?itim ve bilim emek?ilerinin t?m?ne ?cretsiz ula??m olana?? sa?lans?n veya ula??m ?creti ?densin,
?niversitelerde i? g?vencesinden yoksun ?al??an t?m ?al??anlar kadroya al?ns?n,
S?zle?meli ??retmenlik uygulamas?ndan vazge?ilsin, s?zle?meli ?al??an ??retmenlere kadro verilsin,
?iddeti sona erdirecek politikalar olu?turulsun. (Urfa/EVRENSEL)
www.evrensel.net