E?itim Bir-Sen: ??ra kararlar? uygulans?n

Memur Sen?e ba?l? E?itim Bir-Sen, 24 Kas?m etkinlikleri ?er?evesinde Ba?kent ??retmenevi?nde gazetecilerle bir araya geldi.


Memur Sen?e ba?l? E?itim Bir-Sen, 24 Kas?m etkinlikleri ?er?evesinde Ba?kent ??retmenevi?nde gazetecilerle bir araya geldi.
E?itimcilerin sorunlar?na kar?? g?sterdikleri duyarl?l?k nedeniyle gazetecilere birer te?ekk?r plaketinin verildi?i etkinlikte konu?an E?itim Bir-Sen Genel Ba?kan? Ahmet G?ndo?du, e?itim sistemi ile ilgili tart??malarda s?navlar?n ?ne ??kar?larak, ??retmenlerin ikinci plana itilmesini ele?tirdi. ??retmenlerin ekonomik, sosyal ve mesleki bak?mdan sorunsuz bir hayat seviyesine ula?malar? gerekti?ini kaydeden G?ndo?du, 17. Milli E?itim ??ras??nda al?nan kararlar? da destekleyerek, ???raya damgam?z? vurduk? dedi.
T?S?AD ve Y?K?e tepki
??ra kararlar?na tepkilerinden dolay? Y?K?? ve T?S?AD?? topa tutan G?ndo?du, kararlar?n hazmedilmesi gerekti?ini, hazmetmenin demokrasinin bir gere?i oldu?unu savunarak, kararlar?n tavsiye niteli?inden ??kar?l?p, referans al?nmas?n? ve uygulanmas?n? istedi.
Konu?man?n ard?ndan aralar?nda gazetemiz muhabiri Sultan ?zer, AA muhabiri G?ksel Y?ld?r?m, NTV muhabiri ?dil G?ng?r, Cihan Haber Ajans??ndan P?nar Acar, TV5?ten Emrullah Kaya?n?n da bulundu?u gazete ve televizyon muhabirlerine te?ekk?r plaketi verildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net