Nam?k Taranc?, grevdeki Aky?l i??ileriyle birlikte an?ld?

Diyarbak?r?da 20 Kas?m 1992?de, karanl?k g??ler taraf?ndan katledilen Ger?ek dergisinin Diyarbak?r Temsilcisi Nam?k Taranc?, ?l?m?n?n 14. y?l?nda an?ld?. Emek Partisi (EMEP) Diyarbak?r ?l ?rg?t??nde d?zenlenen anma etkinli?ine grevde olan Aky?l i??ileri de kat?ld?.


Diyarbak?r?da 20 Kas?m 1992?de, karanl?k g??ler taraf?ndan katledilen Ger?ek dergisinin Diyarbak?r Temsilcisi Nam?k Taranc?, ?l?m?n?n 14. y?l?nda an?ld?. Emek Partisi (EMEP) Diyarbak?r ?l ?rg?t??nde d?zenlenen anma etkinli?ine grevde olan Aky?l i??ileri de kat?ld?. Etkinlikte, Taranc??n?n sadece gazeteci de?il, K?rt i??i ve emek?ilerinin hak ve ?zg?rl?kleri i?in m?cadele eden bir devrimci oldu?una dikkat ?ekildi.
????ilerle anmak anlaml??
EMEP Diyarbak?r ?l Ba?kan? ?lhan ?lbay, Nam?k Taranc??n?n faili me?hul cinayete kurban gitti?ini an?msatarak, K?rt sorununun geri ve bask?c? bir ?ekilde ?iddetle bast?r?lmaya ?al???ld??? bir d?nemde Taranc??n?n gazetecilik yapt???n? s?yledi.
?lbay s?zlerini ?u ?ekilde s?rd?rd?: ?O d?nem faili me?hul cinayetler de yap?lan bask?lar?n ba??nda geliyordu. ???i s?n?f?, K?rtlerin ve emek?ilerin yan?nda olan ve onlar?n ger?e?ini yazan bir derginin temsilcisiydi. Ya?am?n? m?cadele u?runa yitiren, kendisini K?rt halk?n?n kurtulu?una adam?? olan Taranc??y? anmak, y?r?tt??? m?cadelenin daha ileri ta??nmas? ile anlam kazanacakt?r. Bu y?zden, Taranc??y? m?cadele veren Aky?l i??ileriyle birlikte anmak anlaml?.?
?Kararl? ve sab?rl??
Ger?ek dergisinden sonra g?nl?k yay?na ba?layan Evrensel?in 12 y?ld?r i??ilerin t?m ya?am?, m?cadelesini yans?tt???n? belirten ?lbay ? Aky?l i??ilerinin ?rg?tlenme ve hak m?cadelesi Evrensel?de her y?n?yle yer ald?? dedi. Aky?l i??ilerinin grevde oldu?unu hat?rlatan ?lbay, ?Bizlere d??en i??i birli?ini s?k? tutmak ve m?cadeleyi ileri ta??makt?r.? diye konu?tu. ?lbay, Taranc??n?n katledilmesinin temelinde K?rt sorununun yatt???n? belirterek, 1 Ekim?de PKK taraf?ndan ilan edilen ate?kesin ??z?m olanaklar?n? art?rd???n? ifade etti.
?Evrensel bir par?am?z oldu?
Aky?l i??ilerinin de s?z ald??? anmada Mehmet Atabey adl? i??i, EMEP ve Evrensel ile m?cadele i?erisinde tan??t???n? belirterek, i??i m?cadelesine verdikleri destekten memnun olduklar?n? s?yledi.
Aky?l i??isi Fatih Arkan ise ?Evrensel m?cadelemiz boyunca s?rekli bir par?am?z oldu. Gazete, m?cadele s?resince ya?ananlar ve ya?anacak olanlar, patronlardan gelecek sald?r?lar kar??s?nda i??ileri bilgilendiriyor ve uyar?yor. Evrensel, Aky?l i??ilerinin m?cadelesini ulusal anlamda yans?tan ve T?rkiye g?ndemine sokan tek gazete?diye konu?tu. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net